eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Deszczno › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w sezonie 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w sezonie 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DESZCZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966935

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubuska 90

1.5.2.) Miejscowość: Deszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-446

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 72 87 656

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pawel.szmajda@deszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.deszczno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-674c833e-83de-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w sezonie 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-674c833e-83de-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035780/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w sezonie 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496158

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.1.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie drogi gminnej nr 001809F (droga kat. G) - ul. Lubuska, ul.Krupczyńska w Deszcznie, ul. Gorzowska w Brzozowcu.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie śliskości dróg nie później niż:
droga gminna nr 001809F (droga kat. G) - ul. Lubuska, ul. Krupczyńska w Deszcznie, ul. Gorzowska w Brzozowcu - likwidację śliskości należy rozpocząć w czasie 2 godzin od wezwania (przy użyciu środków chemicznych), Zamawiający dopuszcza zapobieganie powstawaniu śliskości po ówczesnym uzgodnieniu z osobą realizującą nadzór nad umową ze strony Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 205000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie na drogach gminnych pozostałych kategorii o nawierzchni twardej.
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie śliskości dróg nie później niż:
3 godziny od wezwania, przy użyciu mieszaniny środków chemicznych i niechemicznych (uszorstniających), na drogach zlokalizowanych w miejscowościach:
• Deszczno – ulice Lubuska Boczna i Topolowa,
• Osiedle Poznańskie – ulica Topolowa,
• Borek – droga gminna nr 001483F,
• Karnin - ulice Kąpieliskowa, Plażowa i Nad Rozlewiskiem,
• Łagodzin – ulice Łagodna i Bratnia,
• Ulim – ulice Główna, Granitowa i Rubinowa,
• Prądocin – ulica Leśna,
• Kiełpin – droga gminna nr 001764F,
pozostałe drogi gminne o nawierzchni twardej – 6 godzin od wezwania przy użyciu mieszaniny środków chemicznych i niechemicznych (uszorstniających).

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 95000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.