eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › pełny serwis pogwarancyjny zestawu do bronchoskopii wraz z oprzyrządowaniemOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
pełny serwis pogwarancyjny zestawu do bronchoskopii wraz z oprzyrządowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Centrum Onkologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276201240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 26

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kco.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

pełny serwis pogwarancyjny zestawu do bronchoskopii wraz z oprzyrządowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71fd1aaa-9610-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006988/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 serwis zestawu do bronchoskopii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowe do korzystania z platformy Zamawiającego:
1) komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 8 /Windows 10;
2) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit.
3) w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
4) podłączenie do Internetu: min. 56 Kb na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
5) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K.C.O./TP/90/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pełny serwis pogwarancyjny zestawu do bronchoskopii wraz z oprzyrządowaniem w składzie:
BF-1TH190 (Videobronchoskop) sn.2723673
BF-1TH190 (Videobronchoskop) sn.2723693
KV-6(pompa ssąca) sn.1685353
MU1(pompa testera szczelności ) sn.7752170
WA23080A (tester szczelności)
Rok produkcji: 2017
Producent: Olympus Medical Systems Corp, Olympus Winter&Ibe,
Pełny serwis pogwarancyjny obejmuje:
a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją,
c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
d) czas naprawy od zgłoszenia do 72 godzin – dot. dni roboczych z wyłączeniem czasu, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego,
e) łączna niesprawność sprzętu (w przypadku awarii) nie przekroczy 15 dni roboczych w okresie obowiązywania umowy (niesprawność to brak sprawności sprzętu uniemożliwiająca wykonywanie bronchoskopii powyżej 3 godz. w ciągu dnia. Pracownia Bronchoskopii pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:30).

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości 25% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udostępnienie (bez dodatkowego wynagrodzenia) sprzętu zastępczego na czas naprawy/ usunięcia wady

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji udzielonej na naprawę i użyte części

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – warunki zostały określone w SWZ;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunki zostały określone w SWZ;
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023r., poz. 129), a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SWZ Zawartość Oferty.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 usługami serwisu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 osobami posiadającymi określone przez wytwórcę sprzętu, dla którego będzie świadczony serwis pogwarancyjny kwalifikacje i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług serwisu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.
4. Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
a) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
b) w odniesieniu do warunków doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
c) w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
1. Oświadczenie o zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) – dot. pracowników przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywać zamówienie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania aktualizacji oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.
3. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku innej podstawy zatrudnienia, przy czym w przypadku innych podstaw zatrudnienia Wykonawca zatrudniający pracowników ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
• Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
• Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy informujące, że osoby, które Wykonawca zamierza skierować do prac serwisowych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, są przeszkolone przez producenta sprzętu lub autoryzowaną przez producenta jednostkę szkoleniową.
5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 8 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy.
6. Oświadczenie Wykonawcy informujące o dysponowaniu zapleczem technicznym, oryginalnymi częściami zamiennymi i częściami zużywalnymi dla zestawu do bronchoskopii wraz z oprzyrządowaniem dla którego będzie świadczony serwis.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprowadza się odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2023 r., poz.46), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Zasada i tryb wprowadzenia zmiany w przypadku określonym w ust. 5 pkt. 1) to podpisany przez Strony aneks obowiązujący od daty rozpoczęcia obowiązywania aktu prawnego wprowadzającego zmianę, zaś w przypadku opisanym w ust. 5 pkt. 2) – 5) zmiana wprowadzana będzie na wniosek Strony w terminie 30 dni w formie aneksu do umowy po udokumentowaniu, że zmiany, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) – 5) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę o ten koszt, po wykazaniu przez Wykonawcę przy pomocy dokumentów wpływu zmiany wskazanych regulacji na koszty wykonania zamówienia i będzie wykazywała realny wpływ zmiany obciążeń publicznoprawnych na koszty wykonania zamówienia, a Wykonawca przy pomocy dokumentów i obliczeń wykaże koszty zmian, które w formie dokumentów zostaną załączone do umowy, w szczególności będą to kalkulacje kosztów pracy z oferty, w stosunku do kosztów pracy wynikających ze zmiany przepisów.
7. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 6 miesięcznych (pierwsza waloryzacja po upływie 6 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).
8. Zwaloryzowana cena stanowić będzie za każdym razem kolejny Aneks do Umowy.
9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie przekroczy 12 % wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma Marketplanet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.