eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Zamość › Przebudowa drogi gminnej nr 110222L o długości 980,14 mb w miejscowości Udrycze Kolonia oraz drogi gminnej nr 110218L o długości 776,36 mb w miejscowości Wisłowiec, gmina Stary ZamośćOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 110222L o długości 980,14 mb w miejscowości Udrycze Kolonia oraz drogi gminnej nr 110218L o długości 776,36 mb w miejscowości Wisłowiec, gmina Stary Zamość

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stary Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368581

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Zamość

1.5.2.) Miejscowość: Stary Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-417

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@staryzamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugstaryzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 110222L o długości 980,14 mb w miejscowości Udrycze Kolonia oraz drogi gminnej nr 110218L o długości 776,36 mb w miejscowości Wisłowiec, gmina Stary Zamość

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2e5b5d1-95d5-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061773/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 110222L o długości 980,14 mb w miejscowości Udrycze Kolonia oraz drogi gminnej nr 110218L o długości 776,36 mb w miejscowości Wisłowiec, gmina Stary Zamość

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2e5b5d1-95d5-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: omunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz poczty elektronicznej (e-mail Zamawiającego: gmina@staryzamosc.pl), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Rejestracja i korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie eZamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 6. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem oferty załączonym do SWZ. 7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dz.U. UE 119 z 04.05.2016, str. 1). dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stary Zamość, adres: 22-417 Stary Zamość, Stary Zamość 6.
1.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iod@staryzamosc.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Posiada Pani/Pan:
3.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
3.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 3.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
3.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
4.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
4.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
4.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IT.2710.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części 1 - przebudowa drogi gminnej nr 110222L od km 0+000,00 do km 0+980,14 o długości 980,14 mb w miejscowości Udrycze Kolonia, Gmina Stary Zamość, obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację techniczną, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności: wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni z warstwy kruszyw łamanych i warstwy bitumiczne, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawą, wykonanie oznakowania [pionowe znaki drogowe].
1. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1.1. roboty przygotowawcze;
1.2. roboty ziemne;
1.3. konstrukcja drogi;
1.4. zjazdy;
1.5. pobocza;
1.6. roboty wykończeniowe;
1.7. oznakowanie.
1.8. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia projektu oraz oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem;
1.9. wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową;
1.10. wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, wyni­ki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
1.11. wykonanie dokumentacji powykonawczej;
1.12. prowadzenie dziennika budowy;
1.13. zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót;
1.14. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania;
1.15. uporządkowanie terenu inwestycji;
1.16. przekazanie zrealizowanych robót własnościowym dysponentom.
1.17. Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji technicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna (zał. nr 1a do SWZ) oraz załącznik nr 6a – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia w części 2 - przebudowa drogi gminnej nr 110218Lod km 0+161,00 do km 0+776,36 o długości 776,36 mb w miejscowości Wisłowiec, gmina Stary Zamość, obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację techniczną, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności: wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni z warstwy kruszyw łamanych i warstwy bitumiczne, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem trawą, wykonanie oznakowania [pionowe znaki drogowe].
1. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1.1. roboty przygotowawcze;
1.2. roboty ziemne;
1.3. konstrukcja drogi;
1.4. zjazdy;
1.5. pobocza;
1.6. roboty wykończeniowe
1.7. oznakowanie
1.8. opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia projektu oraz oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem;
1.9. wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową;
1.10. wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, wyni­ki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
1.11. wykonanie dokumentacji powykonawczej;
1.12. prowadzenie dziennika budowy;
1.13. zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót;
1.14. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości po 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania;
1.15. uporządkowanie terenu inwestycji;
1.16. przekazanie zrealizowanych robót własnościowym dysponentom.
1.17. Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji technicznej.
1.18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna (zał. nr 1b do SWZ) oraz załącznik nr 6b – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
A. dla części 1:
1. Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub/i przebudowy lub/i remontu ( w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dróg w kategorii L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł każda robota.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych (wg zał. nr 5) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do reali­zacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim pozio­mie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
2.1. co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) drogi w klasie technicznej L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.
Wymagana okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
UWAGA: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lip­ca 1994 r. Prawo budowlane albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zo­stały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Za­mawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiada­nych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnie­nia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo­wych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

B. dla części 2
1. Wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub/i przebudowy lub/i remontu ( w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) dróg w kategorii L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł każda robota.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych (wg zał. nr 5) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu. W przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu walut NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.
2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do reali­zacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim pozio­mie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
2.1. co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami (bez ograniczeń) w specjalności inżynieryjnej drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto powinna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) drogi w klasie technicznej L lub wyższej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.
Wymagana okres doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.
UWAGA: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lip­ca 1994 r. Prawo budowlane albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zo­stały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Za­mawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiada­nych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnie­nia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodo­wych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na wezwanie zamawiającego wykonawca winien złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okre­sie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz które­go roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne­go (zgodnie z zał. nr do SWZ ), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kon­trolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w opisie przedmiotu zamówienia, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych opisywanym w specyfikacji warunków zamówienia, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 12.5.8 SWZ. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności). 2. Wszędzie tam gdzie w w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 12.5.9 SWZ. 3. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy, itp. nie mają na celu naruszenia art. 16 ustawy Pzp oraz art. 99 ust. 4 ustawy Pzp ale w szczególności służą realizacji art. 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie w art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określony opisem zawartym w SWZ „lub równoważnym”. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w SWZ. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe, normy, oceny techniczne systemów itp., zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać na etapie składania ofert, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych. 5. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki realizacji umowy, w tym zakres zmian umowy zostały określone w załączonym wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz informację o części za mówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W informacji należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są już znani na etapie składania ofert).
2) Oświadczenia wymagane w pkt. 9.1. SWZ.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu odpowiednio Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby jest SWZ) wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez
Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
4) Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Pzp.
5) W przypadku składania oferty wspólnej (wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne) do oferty należy dołączyć (dotyczy także wspólników spółki cywilnej):
5.1) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.2).
5.2) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
6) Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy/Wykonawców/Podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentacji:
6.1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3). Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
6.2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3). Postanowienie dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
7) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – dokumenty wymagane w Rozdziale 8 SWZ.
8. Przedmiotowe środki dowodowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.