eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonywanie usług poligraficznych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu TechnologicznegoOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług poligraficznych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 23 45 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://git.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług poligraficznych dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9f8aaa1-95fd-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/git

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/git

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywać się będzie jedynie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).
Preferowaną drogą komunikacji jest Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/git
Ponadto dopuszcza się wykorzystanie poczty elektronicznej: tomasz.smykala@git.lukasiewicz.gov.pl
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tzw. e-dowód osobisty) - przez osobę/y
uprawnione lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 28SWZ - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO.
Szczególne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały
określone w art. 19 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego
załącznik do SWZ.
4. Podwykonawca /podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 46/P/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Drukowanie: Czasopisma Instytutu, świadectw Operatorów, Książka Spawacza + wkładki, Świadectwa Egzaminu
Kwalifikacyjnego Spawacza, Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, Zaświadczenie Ośrodka, Druk firmowy
Sieć Badawcza Łukasiewicz –Górnośląski Instytut Technologiczny, Zaświadczenie Ośrodek Certyfikacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

banery „Ośrodki atestowane”

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Skrypty - format B5

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• Wykonawca wykaże realizację w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2-ch zamówień (wykonanych lub aktualnie wykonywanych) obejmujących główne usługi objęte niniejszym zamówieniem, t.j. usług poligraficznych przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy i wartości brutto dla pakietu 1: 100 000,00 zł, dla pakietu 2: 15 000,00 zł, dla pakietu 3: 30 000 zł – każde. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na większą liczbę pakietów, wystarczające jest wykazanie się realizacją usług wynikających z pakietu o większej wartości (np. jeżeli oferta dotyczy pakietów 1 i 3 wystarczające jest wykazanie się realizacją dwóch usług o wartości 100 000,00 zł).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym
się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 20.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku usług ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający następujące informacje: rodzaj usług, wartość brutto usług, daty wykonania / wykonywania, miejsca wykonania i podmiot na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane. Zamawiający wymaga, by co najmniej 2 zamówienia wskazane w wykazie spełniały warunki udziału określone w SWZ, tzn. każde z nich było świadczone było przez ciągły okres co najmniej 12 miesięcy i wartość brutto danego zamówienia wyniosła co najmniej dla pakietu 1: 100 000,00 zł, dla pakietu 2: 15 000,00 zł, dla pakietu 3: 30 000 zł
20.2 Dowody określające, czy usługi wskazane przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt. 18.1 zostały wykonane należycie bądź też wykonywane są należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. W przypadku usług nadal wykonywanych - dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ,
oświadczenie w zakresie wypełnienia /nie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Formularz asortymentowo-cenowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych:
1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2) siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum zwłoki w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia maksymalnie o 50% całkowitej wartości Umowy brutto
3. Ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy mogą zostać zmienione, na Wniosek Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 439 ust. 2 ustawy PZP (zmiana cen materiałów), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 może być dokonana jednokrotnie po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi, wyłącznie po wcześniejszych negocjacjach z Zamawiającym. Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do umowy, z określeniem daty obowiązywania.
5. Zmiana określona w ust. 3 prowadzi do zmiany wartości umownej wynikającej z iloczynu zmienionych cen jednostkowych oraz ilości określonych w ofercie Wykonawcy.
6. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian cen materiałów na wynagrodzenie leży po stronie Wykonawcy.
7. Wykonawca może wnioskować o zmianę wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów wyłącznie, gdy ceny materiałów zużywanych do świadczenia usług objętych Umową wzrosły o co najmniej 3% w stosunku do dnia złożenia oferty.
8. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające:
1) wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 46 z późn. zm.)
– mające wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę - kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1, ulegnie odpowiedniej zmianie na podstawie obustronnie podpisanego Aneksu .
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazanych poniżej zmian istotnych postanowień umownych:
1) zwiększenie wynagrodzenia n
2) wydłużenie czasu trwania Umowy w przypadku nie zakończenia procedury wyłonienia kolejnego wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące, wraz ze zwiększeniem szacunkowej wartości umowy na podstawie wynagrodzenia Wykonawcy za ostatnie ostatnie 2 miesiące;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/git

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.