eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie w 2024 rOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie w 2024 r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366900622

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.B. Flatta 7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-972

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 506 54 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p424@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole424.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa produktów żywnościowych do kuchni Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie w 2024 r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad7da3e6-95dc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad7da3e6-95dc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy eZamówienia,
dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
ewelina.dzierzek@grupantt.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia 23.05.2018, dalej zwanego „RODO”:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu, będzie Przedszkole nr 424 im. Królowej
Marysieńki " z siedzibą w Warszawie (adres: ul. J.B. Flatta 7, 02-972 Warszawa) jako Zamawiający. Prawa w zakresie ochrony
danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale VIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/P424/Z.O/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Różne art. spożywcze

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Nabiał i produkty bezglutenowe

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15882000-4 - Produkty dietetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Ryby i mrożonki

Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 : Warzywa i owoce
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Wyroby garmażeryjne
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Pieczywo

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Mięso i wędliny

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu Zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2) Czas trwania lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania kwoty, o
której mowa w §3 ust. 1 Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w zależności od tego które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C1).
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę za kryterium „Cena” obliczona zostanie według wzoru:
C1 = Cmin/Cbad * 60 pkt
gdzie:
C1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację Zamówienia w ramach danej Części,
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej złożonej na realizację Zamówienia w ramach danej Części.
2. Zasady oceny kryterium „Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia
nieprawidłowości w dostawie” (C2).
Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie obliczona według poniższych zasad:
do 60 minut - 40 pkt;
od 61 do 90 minut - 10 pkt;
od 91 do 120 minut - 0 pkt.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę czasu potrzebnego na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w
dostawie w przedziale od 91 do 120 minut i przyzna 0 pkt w tym kryterium.
Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zaokrąglając wartości od części tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w ramach kryteriów określonych
powyżej (C1+C2).
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i kryteriów jakościowych, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas potrzebny na wymianę towaru od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w dostawi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. [dotyczy tylko Części nr 1] Wykonawca winień wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) a w przypadku świadczeń ciągłych, realizują co najmniej 3 (trzy) zamówienia (umowy) o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda, polegające na dostawie artykułów spożywczych w zakresie co najmniej 4 z 6 następujących grup produktów:
a) przyprawy;
b) makarony glutenowe;
c) oleje;
d) mąki i produkty zbożowe,
e) warzywa i owoce w puszkach;
f) orzechy i bakalie.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby każda z dostaw, o których mowa powyżej realizowana była w oparciu o oddzielną umowę – nie dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych wartościach niż wskazane.
Dodatkowo Zamawiający zaznacza, iż w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie realizacji, co najmniej jedno zlecenie realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia musi osiągnąć wartość co najmniej 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100) złotych brutto.

2. [dotyczy tylko Części nr 2] Wykonawca winień wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) a w przypadku świadczeń ciągłych realizują, co najmniej 3 (trzy) zamówienia (umowy) o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda, polegające na dostawie artykułów spożywczych w zakresie nabiału.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby każda z dostaw, o których mowa powyżej realizowana była w oparciu o oddzielną umowę – nie dopuszcza się sumowania kilku dostaw z umów o niższych wartościach niż wskazane.
Dodatkowo Zamawiający zaznacza, iż w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zamówienie będące w trakcie realizacji, co najmniej jedno zlecenie realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia musi osiągnąć wartość co najmniej 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100) złotych brutto

Uwaga:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia oraz poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Warunki opisane w ust. 1 - ust. 2 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (dotyczy Części nr 1 – nr 2).
2) Zakazuje się polegania na zasobach innych podmiotów, w stosunku do których zastosowanie mają art. 5k ust. 1 lit. a) – c) Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości Zamówienia.
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA”, Zamawiający dokonał oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu przez Wykonawców na podstawie dokumentów oraz informacji złożonych wraz z ofertą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ).
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5), 7) Ustawy (zgodnie z treścią Załącznika nr 4a do SWZ).
4) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, zgodnie z treścią Załącznika nr 4a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [Dotyczy Części nr 1 – nr 2] Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Rozdziale IX ust. 2) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5a i nr 5b do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b. jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia wymóg złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2 pkt 1) - pkt 4) dotyczy każdego z Wykonawców.
2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału (dotyczy Części nr 1 – nr 2) w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ) lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawione do reprezentacji tego podmiotu.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa, zgodnie z art. 455 Ustawy, może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości Umowy, w tym zmiany cen zawartych w „Formularzu asortymentowo - cenowym” (Załącznik nr 1 do Umowy) jedynie w udokumentowanych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj.:
a) zmiany stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wysokości, a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana Umowy w tym zakresie może być wprowadzona na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest do przedstawienia drugiej Stronie podstawy prawnej do obniżenia lub podwyższenia cen towarów i opisania skutków finansowych takiej zmiany.
b) W przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść Umowy.
c) W przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu danego asortymentu objętego Umową po cenach odpowiednio obniżonych. Ceny jednostkowe produktów Wykonawca może obniżyć w każdym momencie obowiązywania umowy bez wymagalności zawierania aneksu do Umowy.
d) Na wniosek Wykonawcy ceny jednostkowe mogą podlegać waloryzacji, w przypadku znacznego, nagłego i nieprzewidywalnego wzrostu cen produktów objętych zamówieniem, co zostanie poparte stosowanymi dowodami, a podwyżka spowodowana jest okolicznościami, których Strony, działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć, o ile wzrost cen jednostkowych produktów, spowodowany każdą kolejną zmianą, nie przekracza 15% ich dotychczasowej wartości, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen publikowany przez GUS za poprzedni okres. Zmiana może nastąpić na udokumentowany wniosek Wykonawcy 1 raz w trakcie obowiązywania Umowy i nie wcześniej niż po upływie pierwszych 8 miesięcy obowiązywania Umowy, po opublikowaniu przez GUS komunikatu o wysokości wskaźnika za poprzednie 8 miesięcy narastająco. Zmiana wymaga aneksu do Umowy.
2) Inne:
a) W przypadku podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla danego asortymentu, w tym zmiana katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny zawartej w treści oferty dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
b) W przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych Umową, w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową, pod warunkiem uzyskania od Zamawiającego zgody wyrażonej na piśmie.
c) W przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem Umowy, możliwość dostarczenia odpowiedników towarów objętych Umową, o parametrach nie gorszych niż towary wskazane w treści oferty, przy zachowaniu ceny zawartej w treści oferty dla danego towaru na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody od Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
d) Wystąpi potwierdzona przez Zamawiającego okoliczność związana z wystąpieniem COVID-19, wpływająca na należyte wykonanie Umowy – zmianie mogą ulec m.in.:
 termin wykonania Umowy lub jej części;
 wykonywanie Umowy lub jej części może ulec czasowemu zawieszeniu;
 sposoby wykonywania Umowy lub zleceń cząstkowych:
 zakres świadczonych zleceń cząstkowych i odpowiadająca tej zmianie wysokość przewidzianego wynagrodzenia Wykonawcy jak i sposób rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie:
1.1. art. 108 ust. 1 Ustawy (dotyczy Części nr 1 – Części nr 7),
1.2. art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 (dotyczy Części nr 1 – Części nr 7).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.