eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Akademii Nauk Stosowanych Stefana BatoregoOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100095322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 64C

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ansb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ansb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-958548af-95ea-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-958548af-95ea-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ansb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta musi zawierać: wypełniony "Formularz ofertowy” część A i B (załącznik nr 1 do SWZ), oraz inne dokumenty i/lub oświadczenia wskazane w niniejszej SWZ jako konieczne
do załączenia do oferty.
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. bez umocowania prawnego do reprezentacji Wykonawcy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Agnieszka Górecka, tel. 46 834 40 13, email: przetargi@ansb.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza
do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z portalu
e-Zamówienia oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na portal e-Zamówienia oraz na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania
na portalu e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości
w obiektach Zamawiającego, w czasie trwania roku akademickiego - w dniach zajęć studentów oraz w dniach pracy administracji Uczelni.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i czas trwania usług opisano w Załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 10% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Określenie warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Określenie warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli okaże się dokumentem (dokumentami) potwierdzającym, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 zł.
UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy wykazują sumę gwarancyjną w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się pierwszy publikowany średni kurs NBP waluty po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunku:
Zamawiający w tym zakresie wymaga, aby w dostarczonym przez Wykonawcę wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, posiadał on co najmniej 2 usługi sprzątania o wartości brutto nie mniejszej niż
200 000,00 zł każda, realizowane na podstawie pojedynczej umowy zawartej
z jednym odbiorcą na okres co najmniej 12 miesięcy, z których przynajmniej jedna była wykonywana w obiekcie użyteczności publicznej*), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
*)Zamawiający zastrzega, że przez obiekt użyteczności publicznej rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Jedna usługa oznacza usługę wykonaną/wykonywaną na podstawie jednej umowy.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu
wykonywania danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert. Faktycznie zrealizowana część umowy musi także spełniać ww. wymogi co do jej minimalnej wartości.
UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy wykazują wartość usług w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się pierwszy publikowany średni kurs NBP waluty po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach:
a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2018.2177) bądź minimalnej stawki godzinowej określonej na podstawie tych przepisów tej ustawy,
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem, zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy - nie więcej niż 10% wartości zamówienia pierwotnego.
e) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
• na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
• w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
• w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.