eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 6

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo - Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59881628-6b3a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073544/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00457310

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.6.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 432749,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 – Remont drogi leśnej nr 14 o nazwie RYBAKI-STRZELNICA-WIERZYSKO

Przedmiotem zamówienia jest remont odcinka drogi leśnej nr 14 o nazwie RYBAKI-STRZELNICA-WIERZYSKO po jej istniejącej trasie, polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego w celu dostosowania jej parametrów technicznych i nośności dla pojazdów wysokotonażowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w celu prowadzenia gospodarki leśnej i zapewnienia dojazdu przeciwpożarowego do terenów leśnych.

Opis przedmiotu zamówienia:
Droga leśna służy wyłącznie gospodarce leśnej jako droga wywozowa dla Nadleśnictwa Kościerzyna – wywóz ciężkim sprzętem drewna pozyskanego w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz jako dojazd przeciwpożarowy do terenów leśnych. Po wykonaniu remontu droga nie zmieni swojego charakteru a tym samym nie zwiększy się intensywność jej użytkowania.
Długość drogi wynosi 1.690 m. Do remontu przewidziano odcinek dł. 330 m w km 0+000 – 0+330. Na początku swojego przebiegu droga leśna łączy się z drogą krajową nr 20. Projektowana droga przebiega na całym odcinku przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, które są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kościerzyna.
Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą polegać między innymi na: odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych w ramach robót pomiarowych – trasa w terenie pagórkowatym, odtworzeniu rowów i dołów chłonnych (profilowanie skarp rowów i dołów chłonnych), mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 10 cm – jednia, zjazdy i pobocza.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 10 do SWZ oraz w dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.

Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:
Prace remontowe będą wykonywane na odcinku drogi leśnej zlokalizowanym, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Strzelnica, w oddziale 189.
Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy Kościerzyna, w obrębie ewidencyjnym Rybaki, na działkach ewidencyjnych nr 442/14, 447/12, 501.

Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 24 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 110097,18 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 – Remont drogi nr 30 o nazwie PODRĄBIONA

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka drogi nr 30 o nazwie PODRĄBIONA po jej istniejącej trasie, polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego w celu dostosowania jej parametrów technicznych i nośności dla pojazdów wysokotonażowych, wykorzystywanych do wywozu drewna w celu prowadzenia gospodarki leśnej i zapewnienia dojazdu ppoż do terenów leśnych.

Opis przedmiotu zamówienia:
Droga leśna służy wyłącznie gospodarce leśnej jako droga wywozowa dla Nadleśnictwa Kościerzyna – wywóz ciężkim sprzętem drewna pozyskanego w ramach prowadzonej gospodarki leśnej oraz jako dojazd przeciwpożarowy do terenów leśnych. Po wykonaniu remontu droga nie zmieni swojego charakteru a tym samym nie zwiększy się intensywność jej użytkowania.
Długość drogi wynosi 4.105 m. Do remontu przewidziano cztery odcinki o łącznej długości 940 m. Projektowana droga przebiega na całym odcinku przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, które są w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kościerzyna.
Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą polegać między innymi na: odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych w ramach robót pomiarowych – trasa w terenie pagórkowatym, odtworzeniu rowów i dołów chłonnych (profilowanie skarp rowów i dołów chłonnych), mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 – gr. 10 cm – jednia, zjazdy i pobocza.
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 13 do SWZ oraz w dokumentacji projektowej, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:
Prace remontowe będą wykonywane na odcinku drogi leśnej zlokalizowanym, zgodnie z adresem leśnym, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Kościerzyna, w Leśnictwie Zabrody, w oddziałach 603, 604, w Leśnictwie Podrąbiona, w oddziale 607, 628-630.
Zgodnie z powszechną ewidencją gruntów, przedmiot niniejszego zamówienia położony jest w Województwie Pomorskim, na terenie Powiatu Kościerskiego, na obszarze gminy Karsin, w obrębie ewidencyjnym Borsk, na działkach ewidencyjnych nr 284/1, 607/1, 630/1, 629/1, 628/4, 627/2, 603/2, 604, 605, 606, 608/2.

Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia winny wynosić co najmniej 24 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. Zamawiający może wykorzystać niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, uprawnienia z rękojmi w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 322652,59 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83372,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127825,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83372,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Sp. z o.o., Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83372,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216143,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362820,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216143,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Sp. z o.o., Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 83-322

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216143,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.