eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150123657

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sabinowska 62/64

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343477100

1.5.8.) Numer faksu: 343477104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cspspcz@cspsp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/cspsp-czestochowa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d8d36c3-95c4-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022186/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kompleksu szkoleniowo labolatoryjnego z halą sportową (instalacje i roboty wykończeniowe)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającą a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. Dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej przetargi@cspsp.pl (komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej nie dotyczy
złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami, którą Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej). Oferta wraz z załącznikami oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) muszą zostać złożone w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającej. Zamawiająca dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do
kontaktu z Wykonawcami: przetargi@cspsp.pl. Zamawiająca będzie przekazywała wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiająca będzie zamieszczała na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pomocą środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w swz w pkt. 24

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT.2370.26.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych obiektu Zamawiającej, tj. kompleksu szkoleniowo – laboratoryjnego z halą sportową na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowią odpowiednio załączniki Nr 1.1-1.3 do SWZ.
3. Wykonawca winien udzielić Zamawiającej min. 36 miesięcznej gwarancji jednolitej na wykonane roboty budowlane – kryterium oceniane. Maksymalny punktowany okres wynosi 72 m-ce. Zaoferowanie okresu dłuższego niż 72 m-ce nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku przyznana zostanie maksymalna przewidziana liczba punktów w tym kryterium. Okres rękojmi liczonej od daty całkowitego odbioru przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. Okres gwarancji jednolitej oraz rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót.
4. Zamawiająca w ramach wykonania nin. zamówienia przewiduje odbiory częściowe oraz odbiór końcowy. Szczegółowe informacje odnośnie odbiorów zostały określone w § 8 i 9 projektu umowy.
5. Wymagany termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę – 30 dni od daty odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru i doręczenia faktury.
6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej tj. karty gwarancyjnej (wzór stanowi załącznik nr 11 do SWZ), deklaracji zgodności, aprobat technicznych lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów (dostarczonych przez Wykonawcę), oświadczenie kierownika robót w zakresie zgodności wykonania robót ze sztuką budowlaną.
7. Zamawiająca bezpośrednio przed podpisaniem umowy żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki)
8. Na etapie podpisania umowy (przed podpisaniem umowy), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającej kosztorys szczegółowy przygotowany na podstawie swz. Kwota wynagrodzenia wyliczona w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy winna być zgodna z zaoferowaną kwotą wynagrodzenia. Kosztorys winien zostać podpisany, zaparafowany sporządzony w oparciu o swz wraz z załącznikami oraz przedłożony w formie oryginału
9. Na etapie podpisania umowy (przed podpisaniem umowy) Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnione kopie: uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego
10. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących prace opisane przedmiarem robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) tj. ”przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Szczegółowe informacje zawarte zostały w §2 projektu umowy.
11. Zamawiająca wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, którego dotyczy udzielane zamówienie. Wykonawca winien potwierdzić ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerem telefonu: 34 34 77 609. Wizji lokalnej można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona wizji lokalnej, jego oferta będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45313100-5 - Instalowanie wind

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium – cena brutto
Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryterium wynosi 80. Uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość otrzymanych punktów)
2. Kryterium – okres gwarancji
Maksymalna ilość punktów, jaką Oferent może uzyskać w wyniku oceny według
ww. kryterium wynosi 20, uzyska ją oferta o zaoferowanym najdłuższym okresie gwarancji podanym w miesiącach. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną ilość punktów obliczoną wg powyższego wzoru. Najdłuższy punktowany okres zaoferowanej gwarancji wynosi
72 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesięcy, wykonawcy zostanie przyznana maksymalna liczba punktów tj. 20. W przypadku braku wskazania okresu zaoferowanej gwarancji w formularzu ofertowym, zostanie przyjęty przez Zamawiającą do oceny najkrótszy (minimalny wymagany) okres gwarancji tj. 36 miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jednolita

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w jednym banku lub w jednej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości 3.000.000,00 zł;
2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 4 (cztery) roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem wykonanie robót wykończeniowych, których wartość wynosiła min. 4.000.000,00 zł brutto każda, w budynku o kubaturze min. 8.000 m3.

b) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

-jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w zakresie kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności drogowej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającą, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 5, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji oraz art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
4. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
(Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w jednym banku lub w jednej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w wysokości 3.000.000,00 zł)
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 4 (cztery) roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem wykonanie robót wykończeniowych, których wartość wynosiła min. 4.000.000,00 zł brutto każda, w budynku o kubaturze min. 8.000 m3)
3. Dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane w należycie.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
-jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w zakresie kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- jedną osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania robotami budowlanymi) w specjalności drogowej, w pełnym zakresie, bez ograniczeń. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności drogowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY (Oryginał. Wzór stanowi Załącznik nr 0 do SWZ)
2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę jeżeli umocowanie nie wynika z dołączonych do oferty dokumentów rejestrowych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia) Wadium w kwocie określonej w SWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą określony w dokumencie swz (W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającej wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiająca żąda wniesienia wadium, które winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, w formie przelewu na rachunek zamawiającej w NBP o/o Katowice nr 02 1010 1212 0016 5813 9120 0000. Zamawiająca uzna termin wniesienia wadium przelewem bankowym za dotrzymany, jeśli w dniu otwarcia ofert wadium będzie się znajdowało na koncie Zamawiającej.
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462)
3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającej oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. W przypadku, gdy wadium będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, dokumenty te muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty wadium na każde wezwanie Zamawiającej w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiająca nie dopuszcza innych form wnoszenia wadium. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podanej przez Zamawiającą w SWZ.
6. Wymagany termin ważności wadium, wniesionego w formie innej niż pieniądz, musi obejmować 30 dniowy okres związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
7. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiająca zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
9. Zamawiająca, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
10. Wykonawca traci wadium, zgodnie z art. 98 ust. 6 uPzp, gdy:
1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 223 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do ofert. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, s.c.), oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w § 17 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-10 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu (siedziba Zamawiającej) zawarcia umowy odrębnym pismem. Zamawiająca zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy,
który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, Zamawiająca przed podpisaniem umowy może żądać dostarczenia uchwały, zgodnie z postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych lub odpisu umowy spółki,
zezwalającego na zaciąganie takich zobowiązań. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja),Zamawiająca może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Na etapie podpisania umowy (przed podpisaniem umowy), Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki)
4. Na etapie podpisania umowy (przed podpisaniem umowy), Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającej kosztorys szczegółowy przygotowany na podstawie swz. Kwota wynagrodzenia wyliczona w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy winna być zgodna z zaoferowaną kwotą wynagrodzenia. Kosztorys winien zostać podpisany, zaparafowany sporządzony w oparciu o swz wraz z załącznikami oraz przedłożony w formie oryginału.
5. Na etapie podpisania umowy (przed podpisaniem umowy) Wykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnione kopie: uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.