eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "KALINA"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000965453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kalinowszczyzna 84

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-201

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 466 55 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@dpskalina.lublin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://biuletyn.lublin.eu/dpsk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e344c094-95bf-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116119/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e344c094-95bf-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl;
2) ePuapu, który dostępny jest pod adresem: http://epuap.gov.pl
3) poczty elektronicznej pod adresem: administracja@dpskalina.lublin.eu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i obierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z Platformy e-Zamówienia oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora Domu, z siedzibą przy ul. Kalinowszczyzna 84, 20-201 Lublin, tel. 081 466 55 90, adres e-mail: administracja@dpskalina.lublin.eu
2. Administrator powołał w swojej strukturze Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: iodo@dpskalina.lublin.eu, adres do korespondencji: ul. Kalinowszczyzna 84, 20- 201 Lublin.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji i rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych / Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dokumentację postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy oraz podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora danych na podstawie zawartych umów.
6. W związku z udziałem w postępowaniu mają Państwo prawo lub uprawnienie do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania w zakresie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. Niezależnie od wyżej wymienionych praw i uprawnień możecie Państwo w dowolnym momencie: wnieść skargę do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
10. Administrator danych przypomina Oferentom o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Administratorowi danych w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jeden punkt z art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: II/AG/261/TP/12/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03222200-5 - Owoce cytrusowe

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmuje do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta spełnia wymagania formalne określone niniejszą specyfikacją;
2) oferta została złożona w określony sposób przez Zamawiającego
w terminie określonym w SWZ;
3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na dowiezienie brakujących lub podlegających wymianie towarów (CR)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) Wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawców, którzy nie wykazali, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U.
z 2023, poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.
2) Dokumenty, o których mowa powyżej składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualne oświadczenie dotyczące Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie dotyczące Wykonawcy składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może być zmieniona na niżej wymienionych warunkach:
a) w stosunku zakresu realizacji umowy lub zmiany odpowiednich zapisów umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zdarzeń losowych, zmiany przepisów, siły wyższej.
b) zmianę dotychczasowego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia publicznego, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
c) zmian ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w celu dostosowania cen do aktualnie obowiązującej stawki. Zmiana ceny może dotyczyć tylko umowy w części niezrealizowanej;
d) zmiany wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia lub zmiana dostarczanego artykułu na inny – w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego z zastrzeżeniem niezmienności cen jednostkowych (w przypadku zwiększenia wielkości opakowań) lub ich stosunkowego zmniejszenia (w przypadku zmniejszenia wielkości opakowań). W przypadku zwiększenia wielkości opakowań bez zmiany cen jednostkowych zmiana umowy dotyczyć będzie tylko gramatury produktu lub jego wymiany na inny;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.