eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długosiodło › Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy DługosiodłoOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długosiodło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Długosiodło

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-210

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 29 64 23 650

1.5.8.) Numer faksu: +48 29 74 12 526

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dlugosiodlo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dlugosiodlo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8626a92-95c1-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021895/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub poczty elektronicznej t.orlowski@dlugosiodlo.pl
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie zakupowej. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Długosiodło: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa Gminy Długosiodło tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
6) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości pobierania
i wysyłania danych nie mniejszej niż 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
 włączona obsługa JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7) Zamawiający określa dopuszczalną wielkość przesyłanych plików do 100 MB.
8) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
10) Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie merytorycznym: Andrzej Kuczyński, tel. 29 64 23 653, w zakresie formalno-prawnym: Tomasz Orłowski, tel. 29 64 23 656.
11) Pozostałe wymagania dotyczące korespondencji zostały opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło reprezentowana przez Wójta Gminy Długosiodło;
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: gmina@dlugosiodlo.pl bądź pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem, realizacją oraz egzekucją umowy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Długosiodło prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca pod adresem: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 14 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło.
W ramach zadania wykonanych zostanie 6 dróg:
I. Rozbudowa drogi gminnej nr 440243W w miejscowości Kalinowo
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
• uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
• stała organizacja ruchu,
• przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową drogi,
Jezdnia główna:
• wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 4752,91 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem na głębokość 20 cm – 4752,91 m2,
• nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm: 4596,97 m2.
II. Rozbudowa drogi gminnej nr 440265W w miejscowości Augustowo
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
• uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
• stała organizacja ruchu,
Jezdnia główna:
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 1386,62 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 4644,90 m2,
• podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem na głębokość 20 cm – 4561,00 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 1026,33 m2,
• nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm: 5203,73 m2.
III. Przebudowa drogi gminnej nr 440297W w miejscowości Augustowo
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
• uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
• stała organizacja ruchu,
• przebudowa urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową drogi,
Jezdnia główna:
• wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 3529,72 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem na głębokość 20 cm – 3529,72 m2,
• nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm: 3410,90 m2.
IV. Budowa drogi gminnej nr 440277W w miejscowości Stare Bosewo – ul. Radosna
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
• roboty ziemne,
• uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
• stała organizacja ruchu,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
Jezdnia główna:
• wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 1627,09 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem na głębokość 20 cm – 1627,09 m2,
• nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm: 1542,34 m2.
V. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaszczułty
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
• stała organizacja ruchu,
Jezdnia główna:
• wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 7 cm – 4602,0 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem na głębokość 18 cm – 3894,0 m2,
• nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm: 3610,80 m2, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm: 3540,00 m2.
VI. Budowa drogi gminnej nr 440231W Przetycz Folwark - Augustowo
Zadanie swoim zakresem obejmuje:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• uzupełnienie oraz profilowanie i zagęszczenie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
• stała organizacja ruchu,
Jezdnia główna:
• wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 8125,0 m2,
• wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem na głębokość 18 cm – 8125,0 m2,
• nawierzchnię z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 5 cm: 6522,50 m2.
2) Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała wszystkie roboty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena brutto oferty (C) 60%
2. Okres udzielonej gwarancji (G) 40%
Razem 100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

CENA
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert × 100 pkt × Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium ceny.

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI

Liczba punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji będzie przyznawana
w następujący sposób:
1) 3 lata – 0 pkt;
2) 4 lata – 20 pkt;
3) 5 lat – 40 pkt.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem przez Wykonawcę przynajmniej minimalnego okresu gwarancji równego 3 lata. W przypadku kiedy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym okresu udzielonej gwarancji Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca deklaruje okres 3 lat gwarancji, a w kryterium otrzyma 0 pkt.
Wykonawca na formularzu ofertowym deklaruje okres udzielonej gwarancji.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów (S) stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:
S= C+G
gdzie:
S – łączna ocena punktowa
C – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena
G – liczba uzyskanych punktów w kryterium okres udzielonej gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:


a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania o wartości minimum 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto każde, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg.

Uwaga!
• Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa”, „rozbudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
• W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót
o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo
i kwotowo roboty, o których mowa powyżej. Dla potrzeby oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
w którym zostanie on opublikowany.
• W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystających z zasobu podmiotów trzecich, warunki, o których mowa w niniejszym punkcie zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie w całości. Nie sumuje się wykonanych robot budowlanych i usług (doświadczenia zawodowego).
• W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych i usług.
• W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych i usług.


b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować:
- min. jedną osobą posiadającą uprawnienia do realizacji zamówienia – kierownika budowy, który posiada prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające w/w uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Uwaga: W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg zał. nr 4 do SWZ);
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wg załącznika nr 9 do SWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 10 do SWZ);
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą:

1.1. formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ),
1.2. oświadczenie wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ (wg załącznika nr 2a do SWZ),
1.3. potwierdzenie wniesienia wadium

Wykonawca załącza do oferty również (jeżeli dotyczy):

1.4. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy (wg załącznika nr 2b do SWZ),
1.5. samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp,
1.6. pełnomocnictwo,
1.7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wg zał. nr 6 do SWZ),
1.8. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (wg zał. nr 5 do SWZ),
1.9. zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
1.10. wykaz rozwiązań równoważnych.

Zakres i forma składania ww. dokumentów zostały określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający, działając zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 24 8931 0003 0600 0824 2022 0013 prowadzony w Polskim Banku Spółdzielczym
w Wyszkowie o./Długosiodło w tytule przelewu powołując się na nazwę postępowania.
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Długosiodło,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wymagania dotyczące wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w stosunku do oferty w przypadkach:
1) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
2) Zmiany w określeniu Stron Umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia,
3) Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności wynikających z Siły Wyższej w rozumieniu § 22 Umowy,
b) w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót, chyba że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę̨ w terminach określonych Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/ inspektora nadzoru.
c) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
d) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń),
e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
f) zmiany zasad lub warunków dofinansowania zamówienia,
g) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy przez Wykonawcę, Strony przewidują skrócenie terminu realizacji określonego w § 3 ust 1 Umowy,
h) w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, zezwoleń, warunków i innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, powstałych na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia,
j) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
4) Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.
6) Okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 wpływających na należyte i terminowe wykonanie umowy.
2. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz wszystkie warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://dlugosiodlo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.