eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta MarkiOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Marki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Inter-Broker sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Broker ubezpieczeniowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870315750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żółkiewskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: interbroker@interbroker.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.interbroker.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Inter-Broker Sp. zo.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8791013031

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Żółkiewskiego 5

1.11.4.) Miejscowość: Toruń

1.11.5.) Kod pocztowy: 87-100

1.11.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: interbroker@interbroker.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.interbroker.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Marki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63d90a58-95c8-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://interbroker.logintrade.net/zapytania_email,150648,96a55f5d9cebb5d28af6faac431283a6.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak
3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia
2.3. Sposób uzyskania informacji o charakterze poufnym:
2.3.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 280 ust.
3 u.p.z.p. tym wykonawcom, którzy zwrócą się z wnioskiem o udostępnienie informacji poufnych, zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 5
do SWZ i równocześnie z wnioskiem złożą oświadczenie o poufności, zawarte w przywołanym załączniku,
2.3.2. informacje poufne udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową – zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - z uwagi na fakt, że
niniejsze postępowanie adresowane jest do wykonawców posiadających uprawnienia do wykonywania takiej działalności,
2.3.3. wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji wraz
z oświadczeniem o poufności w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci
elektronicznej, opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej lub umocowanej do
reprezentowania wykonawcy,
2.3.4. wniosek i oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
z wykorzystaniem narzędzia – „Korespondencja”,
2.3.5. po otrzymaniu od wykonawcy wniosku i oświadczenia, zamawiający - po zbadaniu i zaakceptowaniu tych
dokumentów – prześle na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku część poufną specyfikacji,
2.3.6. zamawiający nie przekaże części poufnej SWZ w przypadku wadliwego sporządzenia wniosku lub oświadczenia o
poufności, przekazania dokumentów tych w inny sposób
niż wskazany w niniejszym rozdziale oraz w sytuacji, gdy wniosek i oświadczenie zosta¬nie złożone przez osobę inną niż
uprawniony lub umocowany przedstawiciel wykonawcy posiadającego uprawnienia do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej,
2.3.7. w przypadku przekazania zamawiającemu wadliwych wniosków lub oświadczeń, zamawiający wezwie do ich
poprawienia, pod rygorem nieprzekazania części poufnej SWZ.
Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona systemu teleinformatycznego. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa
jest o stronie internetowej postępowania, należy przez to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem
funkcjonuje system teleinformatyczny.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://interbroker.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://interbroker.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdz. 27 SWZ oraz pkt VIII i IX formularza ofertowego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): rozdz. 27 SWZ oraz pkt VIII i IX formularza ofertowego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-IB.271.239.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Marki.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.3.
Prawo opcji w I części zamówienia.
5.3.1.
Zamawiający na podstawie art. 441 u.p.z.p. zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia
zamówienia do wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel, ograniczonych limitem składkowym do 10%
wartości zamówienia w całym okresie realizacji zamówienia. Faktyczne potrzeby zamawiającego będą zgłaszane w trakcie
obowiązywania umowy, w następującym zakresie:
1)
ubezpieczenia nowo nabywanych lub pominiętych składników mienia,
2)
zwiększenia sumy ubezpieczenia mienia w związku z jego modernizacją, przeprowadzonymi inwestycjami, adaptacją,
rozbudową itp., zmiany wskaźnika (co do zasady zwiększenia) przeliczeniowego wartości odtworzeniowej nowej dla
wszystkich lub wybranych budynków,
3)
wdrażania nowych inwestycji,
4)
objęcia ochroną ubezpieczeniową nowych jednostek organizacyjnych lub instytucji kultury powoływanych przez
zamawiającego, w tym wyodrębnionych z innych podmiotów objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia
lub przekształcenia,
5)
restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem,
5.3.2.
Zasady i warunki (w tym warunki ubezpieczenia) dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same
jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
5.3.3.
Przeliczenie wysokości należnej składki następować będzie o do zasady według wzoru:
stawka taryfowa roczna x suma ubezpieczenia xliczba dni365
5.3.4.
W ramach prawa opcji zastosowanie będą miały składki i stawki jednostkowe zaproponowane przez wykonawcę w ofercie;
postanowienie niniejsze nie dotyczy kategorii mienia niewymienionych w specyfikacji warunków zamówienia oraz
ewentualnych zmian podmiotowych,
prowadzących do podjęcia działalności niewymienionej w specyfikacji
– wówczas (w obydwu przypadkach) stawki ubezpieczeniowe i składka dodatkowa podlegać mogą odrębnym ustaleniom
pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.
5.3.5.
Zamawiający zastrzega sobie również w ramach prawa opcji możliwość rozszerzenia zamówienia, polegającą na
przedłużeniu umowy o określony czas, nie dłuższy niż 3 miesiące, uzależniony od wysokości środków przeznaczonych na
realizację prawa opcji, które pozostają jeszcze do dyspozycji zamawiającego (licząc od limitu wskazanego w pkt. 5.3.1.).
5.3.6.
Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie
przez zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do zamawiającego.
5.3.7.
Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji do upływu terminu, na który zostanie zawarta umowa.
5.3.8.
O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę odrębnym pismem lub oświadczeniem.
5.3.9.
Opcja przewidywana przez zamawiającego ma charakter przedmiotowy, ilościowy oraz czasowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiąjąca najkorzystniejszy stosunek jakości do
ceny tzn. oferta z najwyższą liczbą punków. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów.
Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Część I zamówienia:
1) cena - 85%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności
ubezpieczeniowej w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych, obejmujących przedmiot zamówienia.
Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione w punkcie poprzedzającym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorami w załącznikach do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System teleinformatyczny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyjaśnienia do pozycji określającej Zamawiającego: Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Gmina Miasto Marki, a Inter-Broker sp. z o.o. jest pełnomocnikiem Zamawiającego.
Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
NIP: 125-162-23-08
REGON: 013269670
tel. (22) 781 10 03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.