eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 Z UL. CZĘSTOCHOWSKĄ W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 Z UL. CZĘSTOCHOWSKĄ W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276303005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lechicka 24

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-609

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marciniak@zdw.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdw.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 793 Z UL. CZĘSTOCHOWSKĄ W MIEJSCOWOŚCI PRZYRÓW WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c585559-95c8-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027134/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Przebudowa skrzyżowania DW 793 z ul. Częstochowską w m. Przyrów, dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ZGODNIE Z PKT. 8 SWZ:
8.1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice.
8.2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
a) Korzystanie przez wykonawcę z platformy zakupowej Open Nexus jest bezpłatne.
b) Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) dla użytkowników (Wykonawców), dostępnym również na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl.
c) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
• akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
• zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ).
8.3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień, zapytań do SWZ), z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 13. odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
8.4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
8.5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
8.6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
• pamięć min. 2 GB RAM,
• procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja (lub inny procesor o parametrach równoważnych),
• jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
8.7. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
CIĄG DALSZY W INFORMACJACH DODATKOWYCH

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ZGODNIE Z PKT. 46 SWZ:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.;
 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl *;
 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Pzp;
 Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 Obowiązek podania przez osoby danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Osoba, której dane dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
 Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
***Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI/TP/231114/1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem związanym z przebudową skrzyżowania DW 793 z ul. Częstochowską w m. Przyrów.
W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień, itp. wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie której inwestycja będzie mogła być zrealizowana.
Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentach zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 30 SWZ:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
przedmiot:
Podziały działek w trybie "specustawy drogowej"
Pełnienie Nadzoru autorskiego na budowie
Pełnienie Nadzoru autorskiego w siedzibie projektanta
Przygotowanie opracowań zamiennych w ramach pełnionego nadzoru autorskiego
wielkość lub zakres:
Wg załączonej wyceny zamówień podobnych:
5 projektów podziału działek w trybie „specustawy drogowej”; koszt jedn. 1 500,00 zł netto
10 nadzorów autorskich wykonywanych na budowie; koszt jednostkowy 1 539,46 zł netto
10 nadzorów autorskich pełnionych w siedzibie projektanta; koszt jednostkowy 769,73 zł netto
200 jnp na przygotowanie opracowań zamiennych; koszt jednostkowy 22,32 zł netto
Wartość przewidywanych zamówień z art. 214 ust. 1 p. 7 PZP to 35 655,90 zł netto
warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku udzielenia zamówienia z art. 214 ust. 1 p. 7 PZP dla niniejszego zadania wartość wynagrodzenia za poszczególne pozycje zostanie obliczona jako iloczyn ilości jednostek rozliczeniowych danej pozycji oraz odpowiadającej jej ceny jednostkowej

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów,
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania i przekaże informację zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZGODNIE Z PKT. 21 SWZ:
21.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust.1 ustawy PZP i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz pkt. 20 SWZ.
21.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1/ zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy.
2/ uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
3/ sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł
W przypadku podania sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4/ zdolności technicznej lub zawodowej:
4.a Wykonawcy
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
1 usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej (w zakresie co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego) budowy drogi publicznej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto

w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Poprzez 1 usługę Zamawiający rozumie 1 umowę.
Przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.
4.a.a. w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dla niniejszego postępowania.
4.a.b. w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w zakresie zdolności technicznej, powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, to należy podać usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Podając zakres i wartość usług na załączniku nr 7 do SWZ.
4.a.c. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają oświadczenie na załączniku nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
4.b Osób
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
1. KIEROWNIK PROJEKTU:
1 osoba posiadająca:
Kwalifikacje: ukończone studia wyższe w zakresie budownictwa,
Doświadczenie: minimum 36 miesięcy na stanowiskach kierowniczych związanych w bezpośrednim zarządzaniu zadaniami polegającymi na opracowaniu dokumentacji projektowej związanej z budową lub przebudową drogi publicznej o długości nie mniejszej niż 500 m,
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy w Wykazie osób – załącznik nr 8 do SWZ, podać wykształcenie, doświadczenie w miesiącach i latach (tj. mm-rrrr do mm-rrrr), nazwę Inwestora oraz nazwę zadania wraz z podaniem długości odcinka drogi. W przypadku wykazywania się doświadczeniem przy realizacji dwóch lub więcej inwestycji w tym samym okresie (ten sam miesiąc i rok) to do wyliczeń zostanie przyjęty okres doświadczenia tylko przy realizacji jednej inwestycji.

2. PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ:
1 osoba posiadająca:
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa Budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych),
Doświadczenie: minimum 36 pełnych miesięcy od dnia uzyskania uprawnień
Wyjaśnienie: w celu wykazania się doświadczeniem i kwalifikacjami należy w Wykazie osób – załącznik nr 8 do SWZ, podać nazwę uprawnień

Zamawiający dopuszcza łączenia stanowisk.

4.c. Zgodnie z art. 116 ust. PZP, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZGODNIE Z PKT. 22 SWZ:
22.1 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, na lub wg załącznika nr 7 do SWZ.
b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub wg załącznika nr 8 do SWZ.
c) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Zgodnie z § 8.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W przypadku gdy z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 22.1.c) SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ZGODNIE Z PKT. 12.17 SWZ:
12.17. Ofertę stanowi:
a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ
b) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w Formularzu Ofertowym w pkt. II.12 dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
c) Formularz Cenowy, zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj.: Załącznikiem Nr 1 do SWZ i dokumentami zamówienia, sporządzony na druku załącznika Nr 2A.
d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ.
e) Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SWZ.
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – jeżeli dotyczy – załącznik nr 6 do SWZ.
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 117 ust. 4 ustawy PZP) na lub wg druku załącznika 5 – jeżeli Wykonawca składa ofertę jako Konsorcjum.
h) Tabela „Potwierdzenie doświadczenia projektanta branży drogowej” - na lub wg druku załącznika nr 2B.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ZGODNIE Z PKT. 41 SWZ:
41.1. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ustawy PZP.
41.2. Z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania lub pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniona umocowana osoba /pełnomocnik. Dokument ten musi być zgodny z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 lub 2 lub 3 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
41.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich składa wraz z ofertą oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ) potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające spełniane warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ), w zakresie w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
41.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Oświadczenie jest składane wraz z ofertą.
41.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 22.1. SWZ.
41.6. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, gdyż nie jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z § 8 WARUNKÓW UMOWNYCH
I. Zamawiający przewiduje rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy:
1. ZMIANY OGÓLNE
A Możliwa jest:
a) zmiana adresu/siedziby/ nawę firmy Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
d) zmiana numeru konta Wykonawcy,
e) zmiana w zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,
f) zmiana stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług,
g) zmiana Umowy wynikająca ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
B Wykonawcę może zastąpić nowy wykonawca – w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) ustawy PZP.
2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie odpowiednich dokumentów.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
b) przedłużenie procedury udzielenia zamówienia, poza pierwotny termin związania ofertą,
c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
d) zmiany stanu prawnego,
e) realizację dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.
C. Możliwa jest zmiana terminu wykonania pełnienia nadzoru autorskiego, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac w tym zakresie, ze względu na termin realizacji robót budowlanych.
D. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE
Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
d) ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) z rezygnacją z części prac, w przypadku braku potrzeby ich wykonania, z zastrzeżeniem minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron, wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
f) realizacją dodatkowych usług, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP,
g) okolicznościami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
C. Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do Umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw.katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

CIĄG DALSZY SEKCJI 3.6:
8.8. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Zalecane formaty sporządzania oświadczeń i dokumentów to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .docx, .xlsx, .txt, .xlsx, .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf. Natomiast zalecane formaty poddające dane kompresji to: zip., 7Z. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie zip., 7Z opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy PZP.
8.10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
8.11. Wykonawca w całym postępowaniu odwołuje się do nr postępowania wskazanego przez Zamawiającego WI/TP/231114/1.
8.12. Wykonawca nie może składać dokumentów w innej formie niż wskazana wyżej w niniejszym postępowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE:

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 330 dni od dnia podpisania umowy. Realizacja zamówienia podzielona będzie na następujące etapy:
Etap I przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na prowadzenie robót budowalnych do 320 dni od dnia podpisania umowy,
Etap II odpowiedź na pytania Wykonawców i pełnienie nadzoru autorskiego do 330 dni od dnia podpisania umowy
(podany termin jest terminem szacunkowym, uzależnionym od terminu realizacji robót budowalnych, w związku z czym może on ulec wydłużeniu, a Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z tej części zamówienia).

Zgodnie z zapisami pkt. 15 SWZ, Zamawiający określił podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
W pkt. 20 SWZ, Zamawiający wskazał:
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy stanowi pkt. 19 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.