eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń."Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870530023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstancjewo 3A

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-400

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: golub-dobrzyn@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://golub-dobrzyn.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

GOSPODARKA LEŚNA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-835efec2-95c9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformyhttps://josephine.proebiz.com/pl/support oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://josephine.proebiz.com/pl/support.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy https://josephine.proebiz.com/pl/support, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
10.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy https://josephine.proebiz.com/pl/support wynosi 500 MB
10.5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie https://josephine.proebiz.com/pl/support . Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 8.10 lub złożenia na platformie https://josephine.proebiz.com/pl/support.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń . Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Patryk Makowski, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem 796 400 977

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.271.1.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Szczegółowy zakres usługi polega na utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni, a w szczególności czyszczenie powierzchni podłogowych, czyszczenie i wycieranie metodą półsuchą kurzu i polerowanie powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także z parapetów, pulpitów, listew ściennych, drzwi itp., wycieranie na sucho powierzchni zewnętrznych sprzętów elektronicznych (monitory komp., drukarki, telefony itp.), porządkowanie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, zabezpieczenie toalet w papier toaletowy i mydło w płynie oraz w środki dezynfekujące i zapachowe, opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażenie ich we worki na śmieci, wyniesienie śmieci do kontenera zamawiającego, wymiana worków w miarę potrzeb, mycie otworów okiennych (szyb) i ram okiennych od wewnątrz i z zewnątrz (polegające na tym, iż technika mycia winna być dostosowana do rodzaju okien).
W tym:
Codziennie:
a) zamiatanie bezpyłowe i sprzątanie na mokro podłóg twardych: 514,38 m², w tym panele podłogowe 407,42 m², glazura 76,93 m² ( korytarze i klatki schodowej wew.), glazura 30,03 m² (toalety),
b) mycie i dezynfekcja toalet środkami zapachowo-dezynfekującymi, posiadające atest PZH (lub inny równoważny, który będzie potwierdzał, iż wyrób, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko), o przyjemnym zapachu: 4 łazienki, a w tym 4 umywalek, 4 sedesy, 2 pisuary, 3 zlewozmywaki (urządzenia sanitarne, glazura, drzwi, armatura, lustra),
c) opróżnianie koszy i wyniesienie śmieci do kontenera Zamawiającego, wymiana worków na śmieci w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych 28 szt.
d) bieżące mycie powierzchni drzwi w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych – 39 szt., poręczy chromowanych,
e) bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych uzupełnianie wkładów higienicznych (mydło w płynie do dozowników 4 szt., papier toaletowy 4 szt. do zużycia, kostki sedesowe 4 szt. na okres do zużycia)
f) wliczone w cenę usługi, bieżące utrzymanie czystości schodów przed wejściem do biurowca (zarówno w okresie letnim jak i zimowym)
Po zakończeniu sprzątania: Wykonawca zamyka pomieszczenia, klucze zawiesza w skrzynce na klucze, zamyka skrzynkę, klucz przechowuje osoba sprzątająca, załącza sygnalizację alarmową na stan czuwania, sprawdza, czy zamknięte są okna w pomieszczeniach.
Wykonawca otwiera biuro przed rozpoczęciem pracy pracowników w godzinach 7:00-7;15 wyłączą sygnalizację alarmową, pozostawia zamknięte drzwi z możliwością wejścia pracowników do siedziby Nadleśnictwa (system zbliżeniowy do otwierania drzwi przy pomocy karty ).
Okresowo:
a) mycie okien drewnianych uchylnych do wewnątrz szt. 43 , w tym 4 łazienkowe, 8 nietypowych, pozostałe 2,10 x 1,40 m oraz pranie firan (1 szt.), 4 razy w roku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (wliczone w cenę usługi),
b) sprzątanie w każdy ostatni w tygodniu dzień roboczy od godz. 14:00 do godz. 15:15 pomieszczeń kasy nadleśnictwa(7,73 m2) , pomieszczenia serwera (8,82 m2), kancelarii tajnej oraz pokoju straży leśnej (panele podłogowe - 15,23 m2) i pokoju kierowców wraz z łazienką (8,6 m2 panele; 7,33 m2 – glazura),
c) sprzątanie archiwum i piwnicy (301,10 m2) w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
d) przygotowanie sali konferencyjnej (50,22 m2) do narad i okazjonalnych spotkań, uzależnione od częstotliwości jej użytkowania przez Zamawiającego ale nie częściej niż 4 razy w miesiącu,-
e) sprzątanie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
f) sprzątanie pokoi gościnnych z aneksem kuchennym i łazienką (10,47 m2 panele oraz 18,84 m2 glazura)
Terminy zdarzeń wymienionych w pkt a-f należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego .

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena - 60 %
2) Termin płatności - 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynków na kwotę nie mniejszą niż 120 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
d) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,:
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
f) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt. 3 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt. 6 Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 i 7-8 Pzp,
- art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129), stanowiące załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi były świadczone (wzór wykazu wykonanych robot stanowi załącznik nr 9 do SWZ),
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa powyżej dotyczą usług faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi , na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były świadczone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości :
2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku BNP Paribas Polska S.A. nr rachunku: 92 1600 1462 1028 2060 5000 0005. W tytule przelewu należy wpisać: „Usługa sprzątania w budynku siedziby Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.” .Wadium w postepowaniu nr SA.271.1.10.2023. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. c), d), e), f) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast dokumenty o których mowa w pkt 9.1. lit. a) i b) składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla którego wykazania służy dany dokument;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.