eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pełczyce › Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przyszkolnej pływalni w PełczycachOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem:
Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PEŁCZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Bursztynowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Pełczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-260

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957685038

1.5.8.) Numer faksu: 957685118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pelczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem:
Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38d7cc61-95c0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044607/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/861409

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja, odbywa się elektronicznie,
wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, będzie udostępniał oferty i kierował
wszelką korespondencję i dokumenty do Wykonawców za pośrednictwem Platformy Zakupowej, a Wykonawcom nie przysługuje
żądanie przekazywania korespondencji za pośrednictwem emaila;
3) Wykonawca może komunikować się z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”, z zastrzeżeniem punktu 4); 4) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za
pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych
dokumentów zamówienia;
5) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób, niż opisany w punkcie 3) nie będzie brana pod uwagę;
6) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/861409

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem
osobistym);
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i
logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej,
ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna
data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych Pani/ Pana jest Urząd Miejski w Pełczycach, ul. Rynek
Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce reprezentowany przez Burmistrza Pełczyc Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w
Pełczycach jest p. Joanna Marczewska, e-mail: iod.stargard@gmail.com.
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d,
e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Urząd Miejski w
Pełczycach przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest
dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub
udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora.
2. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
3. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzyb) Podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora danych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
5. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, iż dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodnie z przepisami RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu
umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIP.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach
2. Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie
następujących branż:
1) konstrukcyjno – budowlanej,
2) sanitarnej,
3) elektrycznej,
4) architektonicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o
ustalone kryteria według wzoru C+D i przyjętą metodę oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału
w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową, rozbudową, odbudową lub przebudową obiektu budowlanego zaliczanego do kat. XV obiektów (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) – tj. budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, za minimum 3 000 000,00 zł brutto łącznie, w tym minimum jedną za kwotę 2 000 000,00 zł brutto.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby. W takim przypadku warunek udziału w postępowaniu musi spełniać w całości ten podmiot.
W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują, albo będą dysponować:
a) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.). Inspektor musi posiadać min. 5 letnie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub inspektora nadzoru. Ponadto inspektor musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych nad budową, rozbudową, odbudową lub przebudową obiektu budowlanego zaliczanego do kat. XV obiektów (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) – tj. budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, o wartości robót branży konstrukcyjno-budowlanej za minimum 1 500 000,00 zł brutto.

b) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.). Inspektor musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub inspektora nadzoru robót sanitarnych.
c) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.). Inspektor musi posiadać min. 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych.
d) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności architektonicznej lub inne uprawnienia wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów pozwalające na kierowanie robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenia składa na wezwanie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia przedmiotowego oświadczenia, gdy w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy pzp; Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć wyłącznie w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości robót budowlanych nad którymi był sprawowany nadzór, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Należy pamiętać, że dowody należytego wykonania inne, niż pochodzące od podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, mogą zostać przedstawione zamawiającemu wyjątkowo, wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów od tego podmiotu.
W przypadku oferty wspólnej wykaz wraz z dowodami składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i doświadczenia osób, w tym ilość zrealizowanych nadzorów i wartości robót robót
W wykazie osób wykonawca powinien jednoznacznie wpisać jakimi uprawnieniami dysponuje wskazana osoba, nie zaś jedynie wpisać numer uprawnień, gdyż zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ich zweryfikować. W odniesieniu do doświadczenia osoby wymienionej w wykazie, wystarczające będzie dla zamawiającego potwierdzenie przez wykonawcę posiadanie wymaganego doświadczenia, (np. doświadczenie 3 lat, doświadczenie 5 lat). Ponadto Zamawiający nie wymaga wpisywania w wykazie dat.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

) formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzorów przekazanych przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku Oddział w Pełczycach, nr 72 8355 0009 0098 0214 2000 0006 z adnotacją „wadium w przetargu RIP.271.13.2023”;
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu;
wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Gminy Pełczyce, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
7. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi, podpisami zaufanymi lub przy użyciu dowodów osobistych z warstwą elektroniczną (tzw. podpisami osobistymi), przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym), przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
b) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie, do realizacji danego zamówienia, opisane w treści Rozdziału VI ust. 3 niniejszej swz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmianę
wynagrodzenia z uwagi na VAT i inne, zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji warunków
zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/861409

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
108 ust. 1, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
2. Podmioty zagraniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy ci zobowiązani są do złożenia dokumentów i
oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w
§ 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W przypadku
wskazania przez wykonawcę lub podmioty udostępniające zasoby, dokumentów informacji lub odpisów z rejestrów, pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem
umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.