eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › "Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią" - etap I.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” – etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” – etap I.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79c12210-94f6-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540981

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043066/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Budowa placu zabaw w Parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/860253

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860253

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl. Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań
technicznych
związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem
+48 (22) 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików
dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl tj:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
4) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail: iod@umig.naklo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.45.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” – etap I.


Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie wykonania I etapu budowy nowego placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2109/10 w parku im. Jana Sobieskiego w Nakle nad Notecią. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres dotyczący wykonania I etapu objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) roboty przygotowawcze (mechaniczne karczowanie drzew i krzewów),
2) roboty ziemne w tym:
a) wykonanie nawierzchni piaszczysto-żwirowej – ok. 68 m2,
b) wykonanie nawierzchni trawiastej – ok. 317 m2,
c) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych – ok 24 m2,
d) wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
3) montaż nowego ogrodzenia placu zabaw,
4) w zakresie wyposażenia placu zabaw:
a) przeniesienie i montaż 3 szt. urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, karuzela, bujak sprężynowy) które Zamawiający posiada ze zlikwidowanego placu zabaw, w tym dokonanie przeglądu technicznego, wymiana uszkodzonych elementów oraz odmalowanie uszkodzonych elementów. Urządzenia są obecnie zdemontowane i składowane w zabezpieczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Nakło nad Notecią,
b) wykonanie „ścieżki ze śladami zwierząt” – zgodnie ze szczegółami opisanymi w dokumentacji technicznej,
c) montaż małej architektury – 2 szt. ławki z oparciem, 2 szt. ławki bez oparcia, 2 szt. koszy na śmieci, 1 szt. zestawu piknikowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg kryteriów oceny określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami, jeżeli dotyczy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2)
Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy,
uniemożliwiające dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi
odpowiedzialności Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w Umowie i których
Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a bez wykonania których prawidłowe
wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe lub co najmniej utrudnione;
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci trwających powyżej 4 dni:
 temperatury uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
 opadów śniegu, gradu lub deszczu, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
e) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie
temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu
zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających prowadzenie robót lub
pozostałych działań itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy
w ustalonym w umowie terminie;
f) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami;
g) ograniczenia lub braku materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy,
h) konieczności wykonania robot dodatkowych określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robót zwiększających zakres
zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,
i) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny
wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia,
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą
dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu
j) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy będącej następstwem działania organów administracji w szczególności:
 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
 odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę;
 konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu
umowy;
 konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
 zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Pozostałe warunki zmian umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860253

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-03 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, ze przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.