eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Usługa sprzątania oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania oraz świadczenie innych usług związanych
z utrzymaniem czystości w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE Szczecin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spedytorska 6/7

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-632

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania oraz świadczenie innych usług związanych
z utrzymaniem czystości w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c4d4117-95b7-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046342/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGA SPRZĄTANIA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamieszczone w rozdziale XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa sprzątania oraz świadczenie innych usług związanych
z utrzymaniem czystości w budynkach należących do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja(poparta 12 miesięcznym doświadczeniem) na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (od dnia podania przetargu do publikacji) kompleksowej usługi sprzątania i dezynfekcji laboratorium/laboratoriów, w którym przeprowadzane są badania w kierunku COVID-19

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-żeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 250 000,00 zł brutto,
w tym przynajmniej jednego zrealizowanego w obiekcie zawierającym pomieszczenia laboratoryjne oraz przedstawi w tym zakresie co najmniej dwa listy referencyjne wystawione przez ówczesnego Zamawiającego.

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zrealizowaną umowę na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych, przy czym powierzchnia tych pomieszczeń powinna być równa lub większa niż 3 000 m2.


W przypadku, gdy Wykonawca wykaże kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza niż określona w SWZ minimalna wartość usług dla uznania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia za spełnione.
Ponadto wykonawca wykaże, iż na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (od dnia podania ogłoszenia o przetargu do publikacji) świadczył kompleksową usługę w zakresie sprzątania i dezynfekcji laboratorium/laboratoriów, w którym/ch przeprowadzane są badania w kierunku COVID-19. Dokumentem stwierdzającym doświadczenie i realizację zadań wskazanych jak wyżej, będzie dla Zamawiającego list referencyjny lub poświadczenie należytego wykonania usługi wystawione przez odpowiedni podmiot świadczący w przedmiotowym zakresie usługi w walce z COVID-19.


3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować pracownikami których stan zdrowia pozwala realizować obowiązki i jest zgodny z obowiązującymi przepisami normującymi realizowanie zadań ze względu na miejsce i charakter pracy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 200 000, 00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych)

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowią-cego załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru sta-nowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak pod-staw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowa-niu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru sta-nowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego za-soby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwier-dzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędny-mi zasobami tego podmiotu;
Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za po-mocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w za-łączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 3)
4) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
5) Podmiotowe środki dowodowe
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-żeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 250 000,00 zł brutto,
w tym przynajmniej jednego zrealizowanego w obiekcie zawierającym pomieszczenia laboratoryjne oraz przedstawi w tym zakresie co najmniej dwa listy referencyjne wystawione przez ówczesnego Zamawiającego.

Poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zrealizowaną umowę na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń wewnętrznych, przy czym powierzchnia tych pomieszczeń powinna być równa lub większa niż 3 000 m2.


W przypadku, gdy Wykonawca wykaże kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza niż określona w SWZ minimalna wartość usług dla uznania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia za spełnione.
Ponadto wykonawca wykaże, iż na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (od dnia podania ogłoszenia o przetargu do publikacji) świadczył kompleksową usługę w zakresie sprzątania i dezynfekcji laboratorium/laboratoriów, w którym/ch przeprowadzane są badania w kierunku COVID-19. Dokumentem stwierdzającym doświadczenie i realizację zadań wskazanych jak wyżej, będzie dla Zamawiającego list referencyjny lub poświadczenie należytego wykonania usługi wystawione przez odpowiedni podmiot świadczący w przedmiotowym zakresie usługi w walce z COVID-19.


3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponować pracownikami których stan zdrowia pozwala realizować obowiązki i jest zgodny z obowiązującymi przepisami normującymi realizowanie zadań ze względu na miejsce i charakter pracy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 200 000, 00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres wskazany we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 08:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.