eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 - 2025Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 - 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-448

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 - 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65f2d62e-95b0-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119680/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa wraz z usługą przesyłu energii elektrycznej dla budynków ZWRSP do celów administracyjnych części wspólnych na lata 2024-2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XVIII SWZ - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XVIII SWZ - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OLS.WOP.260.25.2023.BM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 182158,83 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii dla obiektów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na lata 2024 – 2025, do punktów poboru wyszczególnionych w rozdziale III ust. 1 SWZ.
2. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji lub przesyłu, odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z 2023 r. poz. 819 ze zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.
4. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać będzie się na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, aktualnego cennika dla energii elektrycznej Wykonawcy, obowiązującej taryfy sprzedaży energii elektrycznej
i obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego zatwierdzonego przez prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
5. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzu cenowym dla poszczególnych lokalizacji, który stanowi załącznik Nr 2 do SWZ. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości energii elektrycznej.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo nieodpłatnego wyłączenia z umowy punktu poboru w przypadku gdy, jest to podyktowane interesem Skarbu Państwa, którego Zamawiający jest powiernikiem. Nastąpi to najpóźniej 30 dni od dokonania zgłoszenia zmiany. Wyłączenie będzie polegało na demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego z równoczesnym zaprzestaniem świadczenia usługi dla tego punktu.
8. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać parametry jakościowe oraz techniczne energii elektrycznej określone ustawą Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz polskimi normami.
9. Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został w projektowanych postanowieniach umowy, który stanowią załącznik Nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65300000-6 - Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że:
- posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energią przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce jego dostarczenia – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej działających na terenie, na którym Zamawiający ma swoje punkty poboru energii elektrycznej, ważną w okresie realizacji umowy
lub
- posiada koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią oraz w zakresie przesyłu i dystrybucji energią wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej działających na terenie, na którym Zamawiający ma swoje punkty poboru energii elektrycznej, ważną w okresie realizacji umowy.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 1 SWZ:
a) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wymaganą na podstawie ustawy Prawo energetyczne;
b) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie dzielności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wymaganą na podstawie ustawy Prawo energetyczne (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej)
lub
oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy generalnej lub promesy umowy
o świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającym na terenie, na którym Zamawiający ma swoje punkty pobory energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) – zgodne w treści z załącznikiem Nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
3. Zapisy ust. 1 i 2 dotyczą również wspólników spółki cywilnej, którzy w świetle ustawy Pzp traktowani są jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana ceny ofertowej następuje w przypadku zmian stawek za świadczenie usługi dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Cena jednostkowa netto energii eklektycznej w okresie realizacji umowy będzie stała; ulega zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT i wysokości podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie (wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik Nr 3 do SWZ,
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ,
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.