eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warnice › Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice - Etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice – Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Warnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685705

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warnice 66

1.5.2.) Miejscowość: Warnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-201

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 91 561 28 90

1.5.8.) Numer faksu: 91 561 28 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@warnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.warnice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4c8ec20-89d7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice – Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4c8ec20-89d7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019126/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice – Etap III

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510665

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IB.271.32.2023.ES

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315957,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I – Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6 i 545, gm. Warnice – Etap III (poz. 4 i 5 (58-61) z załączonego do SWZ przedmiaru robót):
A. Zakres prac – budowy świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice – Etap III obejmuje:
a) Obsługę geodezyjną,
b) Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie utwardzenia i parkingów przy wybudowanej świetlicy.
c) Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla zakresu prowadzonych robót budowlanych,
d) Opłaty za nadzory obce, badania itp. jeżeli są wymagane przepisami prawa.
2) Zamawiający informuje, że:
A. Etap III inwestycji nie obejmuje zakresu robót budowlanych związanych z:
a) dostawą kompletnego kontenera budynku świetlicy (kompletny prefabrykowany kontener wraz z wyposażeniem w instalacje wod-kan, przybory sanitarne, armatura sanitarna, elektryczną, ogrzewanie elektryczne, oświetlenie, gniazda, szafa elektryczna) wraz z jej transportem, rozładunkiem oraz montażem – ten zakres prac został zrealizowany.
b) budową schodów i podjazdu – ten zakres prac został zrealizowany,
c) budową zewnętrznej instalacji elektrycznej – ten zakres prac został zrealizowany,
d) budową zewnętrznej instalacji wod-kan – ten zakres prac został zrealizowany.
3) Prace budowlane należy wykonać w wyżej wymienionym zakresie zgodnie z: dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do SWZ, przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ. robót nie są podstawą sporządzenia oferty przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.
4) Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar nie zawierał wszystkich elementów opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przed sporządzeniem oferty należy zweryfikować podane przedmiary i zakres prac do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 105146,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część II – Budowa świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap III (poz. 7 (57-62) z załączonego do SWZ przedmiaru robót):
A. Zakres prac – budowy świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap III obejmuje:
a) Obsługę geodezyjną,
b) Wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia i parkingów przy wybudowanej świetlicy.
c) Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla zakresu prowadzonych robót budowlanych,
d) Opłaty za nadzory obce, badania itp. jeżeli są wymagane przepisami prawa
2) Zamawiający informuje, że:
A. Etap III inwestycji nie obejmuje zakresu robót budowlanych związanych z:
a) dostawą kompletnego kontenera budynku świetlicy (kompletny prefabrykowany kontener wraz z wyposażeniem w instalacje wod-kan, przybory sanitarne, armatura sanitarna, elektryczną, ogrzewanie elektryczne, oświetlenie, gniazda, szafa elektryczna) wraz z jej transportem, rozładunkiem oraz montażem – ten zakres prac został zrealizowany.
b) budową schodów i podjazdu – ten zakres prac został zrealizowany,
c) budową zewnętrznej instalacji elektrycznej – ten zakres prac został zrealizowany,
d) budową zewnętrznej instalacji wod-kan – ten zakres prac został zrealizowany.
3) Prace budowlane należy wykonać w wyżej wymienionym zakresie zgodnie z: dokumentacja projektową stanowiącą załącznik do SWZ, przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do SWZ oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ. robót nie są podstawą sporządzenia oferty przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny.
4) Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, iż przedmiar nie zawierał wszystkich elementów opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przed sporządzeniem oferty należy zweryfikować podane przedmiary i zakres prac do wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 210811,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 ust. 1, ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 8 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00 (Ogłoszenie nr: 2023/BZP 00510665/01 z dnia 2023-11-23, nr indentyfikacyjny postępowania: ocds-148610-c4c8ec20-89d7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd). Zamawiający przeznaczył na wykonanie niniejszego zamówienia:
315 957,89 brutto PLN (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 89/100)
w tym:
1.
Część I – Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice – Etap III – 105 146,58 brutto PLN (słownie: sto pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100).
2.
Część II – Budowa świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap III - 210 811,31 brutto PLN (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset jedenaści złotych 31/100).
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 8 grudnia 2023 roku, godzina 10:00, nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 ust. 1, ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 8 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00 (Ogłoszenie nr: 2023/BZP 00510665/01 z dnia 2023-11-23, nr indentyfikacyjny postępowania: ocds-148610-c4c8ec20-89d7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd). Zamawiający przeznaczył na wykonanie niniejszego zamówienia:
315 957,89 brutto PLN (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 89/100)
w tym:
1.
Część I – Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice – Etap III – 105 146,58 brutto PLN (słownie: sto pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 58/100).
2.
Część II – Budowa świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap III - 210 811,31 brutto PLN (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset jedenaści złotych 31/100).
Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 8 grudnia 2023 roku, godzina 10:00, nie wpłynęły do Zamawiającego żadne oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.