eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzeszyce › Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzeszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwierzyńska 16

1.5.2.) Miejscowość: Krzeszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-435

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 957573161

1.5.8.) Numer faksu: 957573086

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzeszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://krzeszyce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-051bc89f-95b5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057179/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-051bc89f-95b5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-051bc89f-95b5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
15) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
16) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
17) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
18) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@krzeszyce.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Krzeszyce jest Wójt Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16. 66-435 Krzeszyce, fax +48957573085, e-mail: sekretariat@krzeszyce.pl ;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@itmediagrup.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GO.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych będących w posiadaniu Gminy i jej jednostek organizacyjnych, a także odbiorze odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach w okresie od 01.01.2024 r. o 31.12.2024 r.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją określają w szczególności, Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 6 oraz pozostałe załączniki do SWZ , a także Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce stanowiący treść uchwały Nr XVIII/83/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce, uchwała Nr XVIII/84/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwała nr XXX/154/2021 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 25 września 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

4) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, poprzez zobowiązanie Wykonawcy do odbioru większej ilości odpadów komunalnych niż wskazana w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jednakże nie powodującej wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 20 % względnie pierwotnie ustalonej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
5) Zamawiający w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w szczególności:
a) odbioru odpadów komunalnych w większej ilości niż przewidziana w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym również po jej ewentualnym zwiększeniu wskazanego limitu na skutek skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
b) odbioru innych frakcji odpadów komunalnych niż przewidziane w przedmiocie zamówienia,
c) realizację przez Wykonawcę innych usług lub obowiązków, niż przewidziane w SWZ, a związanych z przedmiotem zamówienia,
d) realizacji usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w innym terminie niż wskazany w SWZ;
6) Zamówienie, o którym mowa w ust. 3, może zostać udzielone:
a) na analogicznych warunkach jak udzielenie zamówienia podstawowego, z zastrzeżeniem różnic wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia uzupełniającego. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji, których przedmiotem może być m. in. wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, tytułem świadczenia usług,
b) jednokrotnie lub kilkukrotnie,
c) do maksymalnej wartości 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w brzmieniu wskazanym pierwotnie odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów jakie uzyska oferta będzie stanowiła sumę ilości punktów jakie oferta uzyskała w ramach wszystkich kryteriów:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert
(P), tj.
P = C + E+Edu
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie
C – punkty w kryterium cena wykonania przedmiotu zamówienia
E – punkty przyznane w kryterium emisja spalin
Edu – punkty przyznane w kryterium edukacja ekologiczna.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom emisji spalin

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Akcja edukacyjna

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Wykonawca winien wykazać, że:
a. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Krzeszyce stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), co najmniej w zakresie odpadów wymienionych w pkt 8 zał. Nr 6 do SWZ;
b. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. wykonał/ wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę (na rzecz gminy) lub usługi (na rzecz właścicieli nieruchomości) polegające na odbieraniu w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych odpadów komunalnych o łącznej masie min. 800 Mg z obszaru obejmującego min. 3,5 tys. osób;
• Dowody w celu wykazania, czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w formie poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, składa oświadczenie, potwierdzające, czy usługi wymienione w ww. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. wykaz i dowody Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z zał. Nr 1 do SWZ);
b. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową oraz pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymagania rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) tj.:
• co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi bezpylnymi, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników 60l, 80l, 120l, 240l i 1100l,zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;
• co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, zabezpieczonymi przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu, wyposażonymi
• w aparat fotograficzny, umożliwiającymi monitorowanie i kontrolę segregacji odpadów na terenie poszczególnych nieruchomości;
• co najmniej jednym samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów podczas ich załadunku i transportu;
• odpowiednią do przedmiotu zamówienia, bazą magazynowo- transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny;
• UWAGA: Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju.
• Brak w ww. wykazie choćby jednej pozycji wyposażenia wymaganego przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy; W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. wykaz Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (w zakresie bazy magazynowo-transportowej, wystarczy jeden z Wykonawców..
Uwagi:
1. Zamawiający oceniając warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. Ocena ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę „spełnia/nie spełnia”.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, za pośrednictwem platformy zakupowej lub poczty elektronicznej,
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu usług (Załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 4 do SWZ), Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4) poświadczenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w Gminie Krzeszyce stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), co najmniej w zakresie odpadów wymienionych w pkt 8 zał. Nr 6 do SWZ;
5) poświadczenie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów w myśl przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
6) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium wynosi 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium Wykonawca wnosi w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 31 83 55 0009 0035 1014 2000 0010. Jako tytuł przelewu należy podać nazwę przedmiotu zamówienia. Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Gwarant zobowiązany jest do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w pkt 9.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku wystąpienie jednej z okoliczności określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oceniane będą łącznie dla wszystkich Wykonawców.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają zakres przedmiotu zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z koniecznością dokonania zmian w niniejszej umowie, w tym skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważność wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
4. Zmiany harmonogramów, o którym mowa ust. § 5 ust. 1, pkt 1, 4 i 6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.
5. Sprawy sporne wynikające z treści umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-051bc89f-95b5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.