eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zadanie inwestycyjne numer C/BEM/VII/P3/17 pod nazwą: "Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia centrum aktywności lokalnej".Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zadanie inwestycyjne numer C/BEM/VII/P3/17 pod nazwą: "Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia centrum aktywności lokalnej".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BEMOWSKIE CENTRUM KULTURY W DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140435152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rozłogi 18

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Maria.Pszczolkowska@bemowskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie inwestycyjne numer C/BEM/VII/P3/17 pod nazwą: "Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia centrum aktywności lokalnej".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b846ead4-929d-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018798/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja budynku przy ul. Michała Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b846ead4-929d-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz nadane odpowiednie uprawnienia do komunikacji w postępowaniu oraz do przygotowania, złożenia, wycofania oferty. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić
sprawę w Bemowskim Centrum Kultury. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
1. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy rzędzie
m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-310),
ul. Rozłogi 18.
2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie
Inspektor Ochrony Danych w Bemowskim Centrum Kultury.
Proszę je wysłać na adres: ochronadanych@bemowskie.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne
do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi,
nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa,
tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny
do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
3. Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne numer C/BEM/VII/P3/17 pod nazwą: "Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia centrum aktywności lokalnej".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia znajdują się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45262700-8 - Przebudowa budynków

45262800-9 - Rozbudowa budynków

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 50% szacowanej wartości zamówienia podstawowego,
zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 t.j.).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegające odrzuceniu
na podstawie poniższych kryteriów, przypisując im wagę procentową

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną pracę projektową, obejmującą swoim zakresem projekt budowy lub rozbudowy1) budynku o powierzchni minimum 200 m2,
oraz
b) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę lub rozbudowę1) budynku o powierzchni minimum 200 m2.
1) zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.)

lub zamiennie za a) i b):
c) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentację projektową, o której mowa w pkt 4) lit. a) i zrealizował na jej podstawie roboty budowlane, o których mowa w pkt 4) lit. b) w ramach jednego zamówienia (jednej umowy) na roboty budowlane typu „zaprojektuj i wybuduj”.
oraz
d) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia*:
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności (zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) konstrukcyjno–budowlanej,
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności (zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) konstrukcyjno–budowlanej,
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych
i kanalizacyjnych; w przypadku posiadania przez osobę skierowaną
do realizacji zamówienia uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający uzna, że osoba ta spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada uprawnienia odrębnie dla sieci sanitarnych i odrębnie dla instalacji sanitarnych,
 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dopuszcza się sytuację aby ta sama osoba posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
* Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. DZ.U. z 2019 r. poz.831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodne z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.220 ze zm) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Zamawiający nie dopuszcza uprawnień w ograniczonym zakresie. Osoby posiadające wskazane powyżej uprawnienia muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.).
Ww. osoby skierowane do realizacji zamówienia mają posiadać opłacone składki
w odpowiednich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa oraz aktualne na czas realizacji zamówienia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia ww. funkcji.

3. Wykonawca wykazujący swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie
w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum
to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania robót budowlanych
/ usług przez dany podmiot.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit a) i b) lub c) dotyczący doświadczenia musi zostać spełniony przez jednego z Wykonawców, warunek określony w ust. 2 pkt 4) lit d może zostać spełniony łącznie
lub przez jednego Wykonawcę.
5. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania będzie złożone wraz z ofertą Oświadczenie stanowiące załącznik
nr 3 do SWZ.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) lit a) – c) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg wzoru określonego w załączniku
nr 6 do SWZ;
4) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do Oferty w systemie: Oświadczenia, o którym mowa
w pkt 2) oraz 3) dotyczące każdego Podmiotu;
5) Zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie
do Oferty w systemie:
1) Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2) oraz 3) dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr
16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana,
jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie
odpowiadających.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu usług, o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt. 4) lit. a) SWZ wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykazu robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt. 4)
lit. b) lub c) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać ww. dowodów – inne odpowiednie dokumenty. Okresy wyrażone w latach
lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli zakres robót / usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku
c) Wykazu osób, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) lit d SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani a tymi osobami.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.")
oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie
do Oferty w systemie:
1) Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ ust. 2 pkt. 2) oraz 3) dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem §23 ust. 15 Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) co do zmiany zakresu robót oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych,
na zasadach określonych w § 22 ust. 2 Umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy:
a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy,
b) w przypadku określonym w § 22 ust. 3 Umowy, o okres wykonania robót zamiennych.
c) wstrzymania wykonywania robót na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń
lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej
lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
 znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia;
 znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby;
 wystąpienie w trakcie realizacji Umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego;
 warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót.
Termin będzie liczony od dnia zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności do dnia
jej ustąpienia.
3) w przypadku potrzeby dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
Ciąg dalszy zmian został określony w załączniku nr 5 do SWZ PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

13. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający ubiega się o środki finansowe z Urzędu Dzielnicy Bemowo. Przyznanie środków będzie podstawą do zawarcia umowy z Wykonawcą. Planowany termin przyznania środków 01.2024 r.
14. Zgodnie z art. 310 pkt 1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania
na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.
15. Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 12) ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który złoży ofertę, obowiązkowo odbył wizję lokalną w terenie. Wizja odbędzie się w dniu 18.12.2023 r.
o godzinie 09:00 w budynku przy ul. M. Sobczaka 5. Brak odbycia ww. wizji zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.