eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Sal Robotycznych Centrum Onkologii w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Sal Robotycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Izabeli Romanowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 523743000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@co.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Sal Robotycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb960b3c-95a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097664/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Sal Robotycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 120 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 924/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Sal Robotycznych Centrum Onkologii w Bydgoszczy zgodnie z zapisami SWZ i załącznikami do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- zdolności technicznej lub zawodowej:
a/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń, obejmujące wykonanie robót w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej w funkcjonujących budynkach użyteczności publicznej o wartości minimum 1.000.000,00 PLN brutto każda,
b/ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej
i elektrycznej które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownicy robót, posiadając doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
(tj. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami) w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym. Jednocześnie osoby te muszą również posiadać co najmniej 5-letnie (60 miesięcy) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w odpowiedniej specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności - zgodnie z pkt. 7.4 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, wykaz robót budowlanych - zgodnie z pkt. 7.4. SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do swz

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do swz

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt. 3.10. i 12.3 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§4. Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu, jeżeli niedotrzymanie terminu ustalonego w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi konsekwencję:
1) przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2) siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wybuch wojny, zamieszki oraz próby ich stłumienia, strajk, epidemia oraz inne zjawiska o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia
i niemożliwe do zapobieżenia);
3) zmiany dokumentacji projektowej przedmiotu umowy, dokonanej na uzasadniony wniosek Zamawiającego, która prowadzi do przedłużenia terminu wykonania robót objętych przedmiotem umowy;
4) konieczności wprowadzenia, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zmian projektowych lub technologicznych;
5) wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
5. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony uzgodnią nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony aneksem do umowy.
6. Wszystkie etapy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek konsultować i uzgadniać pisemnie z Zamawiającym.

§ 21
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach;
b) w razie rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
c) w razie zajęcia majątku Wykonawcy przez organy egzekucyjne;
d) w przypadku uporczywego nieprzekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu „planu BIOZ”, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy, po uprzednim 2-krotnym wezwaniu do jego przedstawienia;
e) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu projektów umów lub ich zmian oraz umów z podwykonawcami lub ich zmian w terminach określonych w §13 ust. 5 umowy;
f) w razie nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót w terminie
1 tygodnia od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy lub jeżeli Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania przez Zamawiającego na piśmie;
g) w razie przerwania realizacji robót przez Wykonawcę, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień;
h) w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji robót przekraczającego 7 dni względem terminu określonego
w „Harmonogramie robót”, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;
i) jeśli Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 2 Pzp lub gdy spełnia je w stopniu mniejszym niż stopień wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu umowy;
j) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu realizacji robót związanych z przedmiotem umowy lub zaistnienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto, o której mowa w §14 ust. 1 umowy;
k) w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie albo nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
l) w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania robót na prawidłowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 3 umowy);
m) w przypadku, gdy stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu umowy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem (zgodnie z §19 ust. 3 pkt 3 umowy);

ciąg dalszy zmian w "Informacjach dodatkowych"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

§ 23
1. Strony dopuszczają na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z jej realizacją. Zmiany mogą być wprowadzone na wniosek Strony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Strony ustalają, iż zmiany wynagrodzenia mogą polegać na jego podwyższeniu lub obniżeniu w wyniku waloryzacji, w oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym:
1) strony określają poziom istotności zmiany kosztów uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia jako 5% wzrostu lub spadku wskaźnika wskazanego w niniejszym ustępie za półrocze poprzedzające złożenie wniosku, w stosunku do wskaźnika za półrocze poprzedzające zawarcie umowy (przy pierwszej waloryzacji) oraz w stosunku do wskaźnika za półrocze, w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja (przy kolejnych waloryzacjach);
2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określają na dzień publikacji półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z pkt 1;
3) wniosek o waloryzację cen złożony przez Wykonawcę wymaga udokumentowania przez niego wzrostu kosztów świadczenia przedmiotu umowy poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających faktyczny wzrost kosztów i udziału danej pozycji kosztowej w koszcie realizacji usługi/dostawy/roboty budowlanej, wynikającej z kalkulacji Wykonawcy z daty złożenia oferty i momentu złożenia wniosku (pierwszy wniosek) lub momentu ostatniej waloryzacji i momentu złożenia wniosku (kolejne wnioski) o co najmniej wartość wnioskowanego procenta waloryzacji (do wzrostu kosztów nie wlicza się wzrostu kosztów z tytułów wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b ustawy pzp).
3. Podwyższenie/ obniżenie wynagrodzenia/cen umownych w ramach procesu waloryzacji nie może przekroczyć wysokości wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 i zostanie dokonane wyłącznie w odniesieniu do niewykonanego jeszcze zakresu usług/dostaw/ robót budowlanych.
4. Zmiana wynagrodzenia opisana w ust. 2 i 3 może być dokonywana nie wcześniej niż po publikacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1 zdanie drugie.
5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2-4 nie może przekroczyć 15% wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego na dzień zawarcia umowy.
6. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, a jego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2-4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy, roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.