eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby UMT oraz jednostek organizacyjnych GMTOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby UMT oraz jednostek organizacyjnych GMT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.nosewicz-lewandowska@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych na potrzeby UMT oraz jednostek organizacyjnych GMT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d053575-933f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539979

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028946/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywny zakup oraz dostarczanie papieru kserograficznego i składanki komputerowej oraz materiałów biurowych dla UMT i jednostek GMT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje ogólne: 1. 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiający ma Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl,
1.2.Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami pani Joanna Nosewicz-Lewandowska: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
1.3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl,lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego:podaje adres e-mail, ustanawia hasło,
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.5.Zamawiający określa, iż formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB muszą być zgodne z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów
elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce"Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
1.9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Złożenie oferty:
2.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się
i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
2.2.Oferty należy złożyć na platformie pod adresem
https://umtorun.ezamawiajacy.pl., w zakładce „OFERTY” .
2.3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt. 2.1. zaszyfrowany.
2.4. Wykonawca może przed upływem terminu doskładania ofert zmienić lub
wycofać ofertę złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie„wycofaj ofertę”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń,ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.566118802,email:iod@um.torun.pl;c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy zdnia11września 20219 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 146/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż oraz dostarczanie:
papieru kserograficznego i składanki komputerowej, na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
2. Szczegółowy wykaz oraz opis papieru kserograficznego i składanki komputerowej, ich ilość są wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. Wydawanie i dostarczanie papieru kserograficznego i składanki komputerowej do Zamawiającego następować będzie partiami, począwszy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 11 stycznia 2024 r.) do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wykorzystania kwoty, wskazanej w § 3 ust.2 wzoru umowy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wydać i dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do wskazanego przez zamawiającego w zamówieniu Wydziału UMT lub jednostki organizacyjnej GMT, w godzinach pracy Urzędu i jednostki organizacyjnej GMT.
5. Zakres i warunki wykonania dostawy, określa szczegółowo wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
6. 6. Rozwiązania równoważne:
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np.
materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Opis musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy
ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku
do opisanych przez Zamawiającego.
Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w
dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej.
3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne".
4) Kryteria równoważności wskazane zostały w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30199330-2 - Papier ciągły do drukarek komputerowych

30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-11 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy poszczególnych partii – min. 1 dzień roboczy, maks. 5 dni roboczych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż oraz dostarczanie:
materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń.
2. Szczegółowy wykaz oraz opis materiałów biurowych , ich ilość są wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy.
3. Wydawanie i dostarczanie materiałów biurowych do Zamawiającego następować będzie partiami, począwszy od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 11 stycznia 2024) r. do dnia 31 grudnia 2024 r. lub do wykorzystania kwoty, wskazanej w § 3 ust.2 wzoru umowy, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się wydać i dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia do wskazanego przez zamawiającego w zamówieniu Wydziału UMT lub jednostki organizacyjnej GMT, w godzinach pracy Urzędu i jednostki organizacyjnej GMT.
5. Zakres i warunki wykonania dostawy, określa szczegółowo wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
6. 6. Rozwiązania równoważne:
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią
wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji technicznej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań
Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy
Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania
zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji technicznej.
2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np.
materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji technicznej, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji technicznej, których dotyczy.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Opis musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy
ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku
do opisanych przez Zamawiającego.
Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w
dokumentacji technicznej należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej.
3) Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji projektowej dopisuje się wyrazy "lub równoważne".
4) Kryteria równoważności wskazane zostały w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-11 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy poszczególnych partii – min. 1 dzień roboczy, maks. 5 dni roboczych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa wart.125 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
1. Wypełnione przez wykonawcę zapotrzebowanie na papier kserograficzny i składankę komputerową i na materiały biurowe
(zestawienie) dla każdej z części na która składana jest oferta.
2. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy),
3. Wykaz rozwiązań równoważnych ( o ile dotyczy)
4. Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem - wykonawca
składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 14.1. b) SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
4. Informacje zawarte w pkt 2 i 3 dotyczą też spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
b) zmiany stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego,
c) w przypadku zakończenia wytwarzania towaru objętego Umową lub wycofania go z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego,
d) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty,
e) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu,
f) Strony są uprawnione do wprowadzania do Umowy zmian nieistotnych.
2. Strony, stosownie do przepisu art. 439 ust 1 Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7 ust. 3-4 wzoru umowy.
3. Strona może żądać zmiany wynagrodzenia, jeżeli wg ogłoszonego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (wyszczególnienie - Transport – Usługi transportowe) w 6 miesiącu obowiązywania umowy, ceny usług transportowych w porównaniu z listopadem 2023 r. zwiększą się o więcej niż 3,0 % lub spadną o jakąkolwiek wartość.
W takim przypadku wynagrodzenie za dostawy wykonane zgodnie z umową w okresie od 7 (siódmego) do odpowiednio ostatniego miesiąca obowiązywania umowy (ale maksymalnie do 12 miesiąca obowiązywania umowy) zostanie odpowiednio:
- zwiększone o kwotę równą ½ iloczynu 15% wynagrodzenia na podstawie faktur za dostawy wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen usług transportowych pomniejszonego o 3,0 % lub;
- zmniejszone o kwotę równą ½ iloczynu 15% wynagrodzenia na podstawie faktur za dostawy wykonane w danym miesiącu i wskaźnika cen usług transportowych poniżej poziomu 0,00%. (Zamawiający zakłada, że w wynagrodzeniu Wykonawcy koszty usług transportowych to ok. 15 % oraz, że poziom wzrostu cen materiałów używanych przez Wykonawcę odpowiadać będzie wskaźnikowi cen usług transportowych, który będzie wynosił ok. 6% w 2024 r. tj. będzie znajdował się w przewidywanym przez NBP przedziale poziomu inflacji od 3,7 % do 6,8 w skali roku.)
Zmiana wynagrodzenia za dostawy wykonane zgodnie z umową od 7 (siódmego)
do odpowiednio ostatniego miesiąca obowiązywania umowy (ale maksymalnie
do 12 miesiąca obowiązywania umowy) powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.
(Przykładowo: jeżeli w 6 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen usług transportowych w stosunku do grudnia 2023 r. wzrośnie np. o 12,00 % wówczas strona może żądać zwiększenia wynagrodzenia o 0,675 % tj. [15% x (12,00% – 3,0%)] :2 = (15%x9%) : 2 = 1,35% : 2 = 0,675% za dostawy wykonywane od 7 miesiąca obowiązywania umowy;
Jednak jeżeli w 6 miesiącu obowiązywania umowy wskaźnik cen usług transportowych w stosunku do miesiąca grudnia 2023 r. spadnie o jakąkolwiek wartość np. o 3,00 % wówczas strona może żądać zmniejszenia wynagrodzenia o 0,2250 % tj. (15% x 3,00%) : 2 = 0,45% : 2 = 0,2250% za dostawy wykonywane od 7 miesiąca obowiązywania umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. postanowień dotyczących zmiany umowy:
4. Maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na zasadach określonych w ust. 3 nie może spowodować zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 wzoru umowy o więcej niż 5 % tej kwoty. W przypadku, gdyby wskaźnik cen usług transportowych przestał być publikowany przez GUS, Strony zastosują najbardziej mu odpowiadający wskaźnik. W przypadku, gdy wskaźnik zostanie opublikowany z opóźnieniem strony ustalą zmianę wynagrodzenia niezwłocznie po opublikowaniu i dokonają odpowiednich korekt ewentualnie wystawionych dokumentów i rozliczeń.
5. Jeżeli dojdzie do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2-4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
6. Zmiany osób wskazanych w Umowie, zmiana danych kontaktowych lub teleadresowych, zmiany rachunków bankowych nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony Umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.