eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jackowskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-509

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41469e81-94e6-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030414/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu - nadzór

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/860391.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860391.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymaganych dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860391.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.00062.2023, ZP.ZD-00770/23.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji pod nazwą: Przebudowa części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
2. Pełnienie nadzoru obejmuje następujące branże:
1) konstrukcyjno – budowlaną,
2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
4) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w dokumentacji, która dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.powiat.poznan.pl, w ogłoszeniu o postępowaniu na przebudowę części pomieszczeń na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.nr postępowania: ZP.272.00049.2023. Szacowana wartość Inwestycji, zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 5.477.840,21 zł brutto.
4. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), obowiązującymi normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Wykonanie prac podobnych do zadania podstawowego. Wartość przewidywanego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pobytów w miesiącu na budowie wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 18,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe kwalifikacje wiodącego inspektora nadzoru

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Elektromobilność

4.3.6.) Waga: 2,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, obejmujących swoim zakresem pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie nowego lub nadbudowie, przebudowie, rozbudowie funkcjonującego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej, objętej pracami nie mniejszej niż 800 m2 każde.
W każdy z ww. nadzorów powinny wchodzić roboty:
– konstrukcyjno – budowlane,
– instalacyjne – sanitarne (wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja),
– instalacyjne – elektryczne/elektroenergetyczne,
– instalacyjne – telekomunikacyjne/teletechniczne.
Uwaga:
Za „budynki użyteczności publicznej”, o których mowa powyżej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, uznane zostaną budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych), 123 (tj. budynki handlowo-usługowe) oraz 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (odpowiedzialne za pełnienie nadzoru), posiadają kwalifikacje w specjalnościach:
– konstrukcyjno-budowlanej – osoba ta będzie również pełnić funkcję wiodącego inspektora,
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 60 miesięcy;
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Zamawiający nie wymaga uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych;
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 36 miesięcy.
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 36 miesięcy.
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych/teletechnicznych:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
Zamawiający nie wymaga uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie telekomunikacji radiowej;
• okres posiadania ww. uprawnień – co najmniej 36 miesięcy.
Uwagi:
– okres posiadania uprawnień budowlanych należy liczyć w pełnych miesiącach od dnia uzyskania ww. uprawnień,
– dopuszczalne jest łączenie dwóch lub więcej z ww. funkcji przez jedną osobę w przypadku łącznego spełnienia wymagań wskazanych przez Zamawiającego,
– za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
W zakresie pozostałych warunków Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń, powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz ofertowy,
2) dokument potwierdzający kwalifikacje wiodącego inspektora nadzoru,
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
4) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców,
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, jaki
zakres usług wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b-c, pkt 3-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych lub te, które Zamawiający przewidział, tj.:
1) możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn:
a) konieczności wykonania dodatkowych badań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Zadania,
b) zawieszenia lub przerwania Zadania,
2) możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, częściowego zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części, zmianę sposobu wykonania zamówienia, z następujących przyczyn:
a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, albo jego części, lub Stron Umowy,
b) zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających na termin i sposób wykonania Przedmiotu Umowy, wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy,
o ile okoliczności, o których mowa powyżej wpływają na należyte wykonanie Umowy i Strona uprawdopodobni powyższe okoliczności.
2. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
w oparciu o wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej, określony przez GUS.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860391.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.