eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W KOWARACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020899410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 9

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 718 26 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: intendent@przedszkole1-kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole1kowary.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, w celu przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27f30d1d-9531-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00539369/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27f30d1d-9531-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy e-Zamówienia ezamowienia.gov.pl. Identyfikator (ID) postępowania: ocds-148610-27f30d1d-9531-11ee-9ee7-e2087ac16d09. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą p.z.p. lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy p.z.p., ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych), zwanym dalej "RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@eventjgora.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z powyższymi informacjami wszystkich pracowników oraz podwykonawców, których dane udostępni Zamawiającemu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Warzywa i owoce
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - dwa razy w tygodniu w godz. 8:00 - 10:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: świeże, bez śladów obicia / pleśni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Artykuły spożywcze
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - dwa razy w tygodniu w godz. 8:00 - 10:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: minimalny termin przydatności w dniu dostawy - 21 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Artykuły mleczarskie
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - dwa razy w tygodniu w godz. 8:00 - 10:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: minimalny termin przydatności w dniu dostawy - 21 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV - Mięso i wędliny
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - dwa razy w tygodniu w godz. 8:00 - 10:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: minimalny termin przydatności w dniu dostawy - 7 dni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V - Mrożone ryby
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - raz w tygodniu w godz. 8:00 - 10:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: minimalny termin przydatności w dniu dostawy - 1 rok.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI - Mrożone artykuły spożywcze
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - dwa razy w tygodniu w godz. 8:00 - 10:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: minimalny termin przydatności w dniu dostawy - 6 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII - Pieczywo
Z dostarczonych artykułów żywnościowych będą przygotowywane posiłki dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach. Artykuły żywnościowe będą dostarczane do Przedszkola Publicznego w Kowarach, ul. Sienkiewicza 9, 58-530 Kowary, w ilościach zamawianych przez przedstawiciela przedszkola w zależności od potrzeb. Dostawa nastąpić musi następnego dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane dostawy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego. Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach funkcjonuje całorocznie z wyłączeniem dwóch tygodni sierpnia, o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do końca czerwca 2024 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w dniach funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 1 w Kowarach, tj. od poniedziałku do piątku, z częstotliwością - codziennie w godz. 6:00 - 7:00. Dostawy artykułów żywnościowych objętych niniejszym postępowaniem Wykonawca wykona na własny koszt i ryzyko. Wykonanie dostawy, obejmujące czynności rozładunku i dostarczenia towaru do kuchni przedszkolnej, następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły żywnościowe dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, wraz z aktami wykonawczymi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych artykułów. Produkty mają być pierwszego gatunku, świeże tj. z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. Wymagania jakościowe dla poszczególnych części zamówienia: wypiekane w tym samym dniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz cenowy dla odpowiednich części zamówienia – zgodnie z załącznikami nr 2.1-2.7 do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1 SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII pkt 3 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany umowy na podstawie art. 455 p.z.p.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
3. Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
1) Zmiany częstotliwości dostaw,
2) Zmiany ilości zamawianych produktów poprzez ich zmniejszenie lub zwiększenie.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą nastąpić w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, a tym samym zapotrzebowania na artykuły spożywcze.
5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1, nie mogą prowadzić do zmiany wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
6. Zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie może być wyższe niż 20 % wartości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
7. W przypadku zwiększenia zakresu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie iloczynu cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i faktycznie dostarczonych artykułów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia poprzez link podany w Specyfikacji Warunków Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Do negocjacji w każdej z części zamówienia zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w tej części zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.