eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ,,Świadczenie usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem i zapewnienia sal wykładowych na potrzeby szkoleń specjalistycznych dla uczestników projektu EURLO-Central Asia''Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
,,Świadczenie usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem i zapewnienia sal wykładowych na potrzeby szkoleń specjalistycznych dla uczestników projektu EURLO-Central Asia’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147027812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Modzelewskiego 77

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-679

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 022-5428430

1.5.8.) Numer faksu: 0225428444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@copemswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.copemswia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ac4460b9-892d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wdrażanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Świadczenie usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem i zapewnienia sal wykładowych na potrzeby szkoleń specjalistycznych dla uczestników projektu EURLO-Central Asia’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac4460b9-892d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00151683/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem i wynajmem sal wykładowych na potrzeby szkoleń dla uczestników projektu „Enhancement of Immigration Liaison Officers’ activities in Central Asia’’

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Project: 101133698 — EURLO CENTRAL ASIA — BMVI-2022-TF1-AG-ENILO-VI-IBA„Enhancement of Immigration Liaison Officers’ activities in Central Asia / EURLO — Central Asia’’ (Wzmocnienie działań oficerów łącznikowych ds. imigracji w Azji Środkowej / EURLO - Central Asia)”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00505739

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: COPE/78/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia sal wykładowych wraz z niezbędnym sprzętem na potrzeby organizacji szkoleń specjalistycznych w Koszalinie w ramach projektu „Enhancement of Immigration Liaison Officers’ activities in Central Asia’’.

Szkolenia specjalistyczne odbywają się na terenie miasta Koszalin w trzech edycjach. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników w poniższych terminach:

I edycja 15.01-26.03.2024
II edycja 08.04.-21.06.2024
III edycja 02.09-14.11.2024

W każdej edycji będzie brało udział 10 osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

55100000-1 - Usługi hotelarskie

98341000-5 - Usługi miejsc noclegowych

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie trwania niniejszego postępowania Zamawiający pozyskał informację, że Uczestnicy szkolenia nie są w stanie zadeklarować możliwości przyjazdu, a w konsekwencji udziału w szkoleniu w określonym terminie opisanym w SWZ (niniejsze postępowanie dotyczy zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia jak i sal wykładowych na wskazane cele szkoleniowe). Uzgodnienie nowych terminów, a w konsekwencji zakresu i struktury zamówienia wymaga dodatkowych uzgodnień na szczeblu międzynarodowym, co jest zjawiskiem czasochłonnym i ponadto nie gwarantuje spodziewanego efektu w postaci przyjazdu zakładanej liczby Uczestników, dlatego Zamawiający nie jest w stanie wprowadzić stosownych zmian na tym etapie postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.