eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00028836600028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-102

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gliwice.nio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.nio.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af48be62-7d5b-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af48be62-7d5b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480963

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO/DZ-TPbn-381-2-80/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 440000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
Zad. 1 - Kardiomonitor parametrów życiowych do stosowania w rezonansie magnetycznym
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Parametry techniczne – załącznik nr 2.1 do SWZ,
2) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy /postanowienia umowy – załącznik nr 4.1 do SWZ.
4. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu finansowany będzie ze środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia nr umowy DOI/INST/85112/6230/27/1511 na udzielenie w 2023 r. dotacji na zakup aparatury/sprzętu medycznego.
5. Na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 300000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym.
Zad. 2 - Wstrzykiwacz kontrastu
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:
1) Parametry techniczne – załącznik nr 2.2 do SWZ,
2) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy /postanowienia umowy – załącznik nr 4.2 do SWZ.
4. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu finansowany będzie ze środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia nr umowy DOI/INST/85112/6230/27/1511 na udzielenie w 2023 r. dotacji na zakup aparatury/sprzętu medycznego.
5. Na podstawie art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie w całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
6. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.5.) Wartość części: 140000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 297000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Schiller Poland" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 011104580

7.3.3) Ulica: ul. Rolna 157

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-729

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 16.11.2023 r. do godz. 09:00 nie została złożona żadna oferta w zakresie zadania 2 - Wstrzykiwacz kontrastu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.