eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Modernizacja ul. bocznej WitosaOgłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ul. bocznej Witosa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ul. bocznej Witosa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b736f78c-7fa8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058316/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja ul. bocznej Witosa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488710

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

1) Zamawiający jest organem założycielskim gminnej spółki PK PEGIMEK Sp. z o.o., posiada w niej 100% udziałów. Gmina Miejska Świdnik jako jedyny Wspólnik powołuje członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu oraz powołują i odwołują członków Zarządu, co potwierdza spełnianie warunku sprawowania nad spółką kontroli, polegającej na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) 90,05% działalności spółki PK PEGIMEK Sp. z o.o. dotyczy wykonania zadań powierzonych przez Zamawiającego;
3) w spółce PK PEGIMEK Sp. z o.o. nie ma udziału kapitału prywatnego.
Łączne spełnienie ww. przesłanek pozwala na udzielenie temu Wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie powołanego w podstawie prawnej przepisu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WINZP 271.37.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250141,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 . Przedmiot zamówienia
Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Modernizacja ul. bocznej Witosa”

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
2.1 Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Uproszczony projekt wykonawczy modernizacji.
2) Projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający planowany postęp robót drogowych z zapewnieniem dostępu do przyległych posesji dla mieszkańców i innych użytkowników w tym służb komunalnych.
3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4) Roboty budowlane,
5) Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacją.

2.2 Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia
1) Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie dokona Zamawiający,
2) Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem,

2.3 Roboty budowlane
Roboty budowlane remontowe wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy.

2.4 Dokumentacja powykonawcza z inwentaryzacją
1) Uproszczony projekt powykonawczy,
2) Inwentaryzacja powykonawcza zawierająca:
− Inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej.
− Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.tiff
− Inwentaryzację powykonawczą (otwartą do edycji) z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp wykonaną na współrzędnych geodezyjnych

2.5 Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia
Długość ulicy – ok. 140 m,
Zakładana powierzchnia nawierzchni do remontu – ok. 670 m²,
Zakładana powierzchnia budowanej zatoki postojowej – 120 m2
krawężniki typu lekkiego – ok. 110 mb,

3. Zakres planowanych robót budowlanych
a) inwentaryzacja istniejącej nawierzchni jezdni (w razie konieczności),
b) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
c) rozebranie krawężników,
d) transport materiałów z rozbiórki,
e) regulacja studzienek i zaworów,
f) uzupełnienie podbudowy jezdni przy rozbieranych krawężnikach,
g) wykonanie krawężników,
h) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubości 10 cm,
i) wykonanie nowej zatoki parkingowej
j) przestawienie lampy oświetleniowej
k) zagospodarowanie terenu,
l) należy zachować dotychczasowe rzędne wysokościowe poszczególnych elementów ulicy,
m) należy zachować dotychczasowe rozwiązania sytuacyjne poszczególnych elementów ulicy. Roboty budowlane nie mogą wykraczać poza granice własności Gminy Miejskiej Świdnik (pas drogowy).

4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Modernizacja ul. bocznej Witosa”

5. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikającymi z odrębnych przepisów
Przedmiot zamówienia jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik

6. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami wchodzącymi
w zakres remontu (ul. boczna Witosa w Świdniku). Działka o nr ewidencyjnym 1820/3 jest własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

7. Dodatkowe informacje
a) Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków. W pobliskim sąsiedztwie ulicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków i objęte opieką konserwatorską.
b) Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie dokona Zamawiający.
c) Projekt - powykonawczy wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:500,

8. Wytyczne i zalecenia inwestorskie

a) Wykonawca robót zagospodaruje nadmiar gruntu, materiały rozbiórkowe, swoim staraniem, na swoje ryzyko i swoim kosztem,
b) Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty i certyfikaty.

9. Warunki techniczne do zaprojektowania robót budowlanych

9.1 Branża drogowa
Jezdnia ul. bocznej Witosa: warstwa ścieralna (nakładka) z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grub. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 6 cm. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 śred. grub. 2cm, czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową dwóch warstw jezdni.
Krawężnik typu lekkiego 15x30 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298712,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430121305

7.3.3) Ulica: Al. Lotników Polskich 5

7.3.4) Miejscowość: Świdnik

7.3.5) Kod pocztowy: 21-040

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298712,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ogłoszenie zamieszczono działając na podstawie art.216 ust.3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.