eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Świadczenie usług sprzątaniaOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług sprzątania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamawiający

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060716192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.kwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin-wschod.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9cdc4cf-94fc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00153417/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi utrzymania czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9cdc4cf-94fc-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest
bezpłatne. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na
Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9cdc4cf-94fc-11ee-9ee7-e2087ac16d09
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia (np. awaria Platformy lub jej niedostępność), Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
elektronicznej na adres: e-mail: katarzyna.kwiatkowska@lublin-wschod.sr.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy
do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta
dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu
używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-
Zamówienia wymagany jest:
Komputer PC,
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS
Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub
nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo
Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka
Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Dopuszczalne
formaty przesyłanych danych to m.in.: .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip,.7zip, .txt,
.xml,.dwg, .pades, .xades, .tar, .7z. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w Paragrafie 22 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w Paragrafie 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LWZP-2401-4/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania:
I. Zadanie nr 1: Świadczenie usług sprzątania powierzchni wewnętrznych zlokalizowanych
w następujących budynkach:
a) Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik,
b) Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 - Bychawa, ul. P. Ściegiennego 25,
c) Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 - Świdnik, ul. A. Mickiewicza 5,
d) Ośrodka Kuratorskiego Nr 4 - Łęczna, ul. Szkolna 3,
e) Ośrodka Kuratorskiego Nr 5 - Lublin, ul. Lotnicza 8.
Powierzchnia wewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi: 9.271 m2 w tym powierzchnia archiwum objęta codziennym sprzątaniem w m2 wynosi 562 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
2. Do oceny i porównania pod uwagę brane będą tylko oferty nieodrzucone.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40

1) W kryterium „cena” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
Ilość punktów = (Cmin / Cn) x 60 % x 100
Cmin– cena najniższa
Cn – cena rozpatrywanej oferty.
Liczba punktów będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2) W kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający dokona z zastosowaniem następujących zasad w odniesieniu do wszystkich osób skierowanych do realizacji usługi sprzątania*:
a) posiadanie dłuższego niż 12 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 5 pkt;
b) posiadanie dłuższego niż 18 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 10 pkt;
c) posiadanie dłuższego niż 24 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 20 pkt;
d) posiadanie dłuższego niż 30 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 30 pkt;
e) posiadanie dłuższego niż 36 miesięcy przepracowanych przy realizacji usług sprzątania – 40 pkt.
*oświadczenie Wykonawca składa względem wszystkich osób skierowanych do realizacji usługi – w przypadku gdy np.:
- 2 osoby posiadają doświadczenie powyżej 24 miesięcy a wszystkie pozostałe powyżej 12 miesięcy, Wykonawca może deklarować jedynie posiadanie dłuższego niż 12 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania, gdyż Wykonawca składa oświadczenie względem wszystkich osób.
- 5 osób posiada doświadczenie powyżej 36 miesięcy, lecz jedna posiada doświadczenie poniżej 12 miesięcy – Wykonawca nie może powoływać się na ww. kryterium.
Szczegółowe zasady wypełnienia Formularza ofertowego zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w kryterium „Cena,” oraz „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Zadanie nr 2: Świadczenie usług sprzątania powierzchni zewnętrznych Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18; 21-040 Świdnik.
Powierzchnia zewnętrzna objęta usługą sprzątania wynosi: 6.783 m2 w tym powierzchnia terenu zielonego wynosi 1.327 m2, powierzchnia parkingu wynosi 2.375 m2 oraz powierzchnia dachu wynosi 200 m2. Pozostała powierzchnia wynosi 2.881 m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert.
2. Do oceny i porównania pod uwagę brane będą tylko oferty nieodrzucone.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60
2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40

1) W kryterium „cena” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
Ilość punktów = (Cmin / Cn) x 60 % x 100
Cmin– cena najniższa
Cn – cena rozpatrywanej oferty.
Liczba punktów będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2) W kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający dokona z zastosowaniem następujących zasad w odniesieniu do wszystkich osób skierowanych do realizacji usługi sprzątania*:
a) posiadanie dłuższego niż 12 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 5 pkt;
b) posiadanie dłuższego niż 18 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 10 pkt;
c) posiadanie dłuższego niż 24 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 20 pkt;
d) posiadanie dłuższego niż 30 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania – 30 pkt;
e) posiadanie dłuższego niż 36 miesięcy przepracowanych przy realizacji usług sprzątania – 40 pkt.
*oświadczenie Wykonawca składa względem wszystkich osób skierowanych do realizacji usługi – w przypadku gdy np.:
- 2 osoby posiadają doświadczenie powyżej 24 miesięcy a wszystkie pozostałe powyżej 12 miesięcy, Wykonawca może deklarować jedynie posiadanie dłuższego niż 12 miesięcy doświadczenia przy bezpośredniej realizacji usług sprzątania, gdyż Wykonawca składa oświadczenie względem wszystkich osób.
- 5 osób posiada doświadczenie powyżej 36 miesięcy, lecz jedna posiada doświadczenie poniżej 12 miesięcy – Wykonawca nie może powoływać się na ww. kryterium.
Szczegółowe zasady wypełnienia Formularza ofertowego zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w kryterium „Cena,” oraz „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonał/wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem1 i wartością2 usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Dotyczy zadania nr 1
1. Za usługę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna minimum dwie usługi, które obejmują usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej*.
2. Za usługę odpowiadającą wartością zamówienia Zamawiający uzna minimum dwie usługi obejmujące sprzątania powierzchni wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa obejmująca sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 400.000,00 zł.
* Zamawiający przyjął, iż zgodnie z § 3 pkt 6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Dotyczy zadania nr 2
1. Za usługę odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum dwie usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
2. Za usługę odpowiadająca wartością Zamawiający zamówienia uzna minimum dwie 2 usługi sprzątania powierzchni zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa obejmująca usługę sprzątania powierzchni zewnętrznych została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 50.000,00 zł.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca musi wykazać spełnienie warunku dla każdego zadania, na które składa ofertę.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średnich kursów walut NBP opublikowanych w dniu, w którym wydano dokument.
W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, w którym wydano dokument, Zamawiający dokona przeliczenia według kursu ostatnio ogłoszonego przed dniem, w którym wydano dokument.
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, określony dla danej części zamówienia.
4. Zamawiający, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postpowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1550 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitalowej
- w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 8 do SWZ;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (czyli w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w:
a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70),
f. art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
g. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497),
według wzoru oświadczenia – Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złozyć:
a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
a) Formularz Cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w § 8 SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
 podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
(oświadczenie podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik).
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
d) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej, wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
f) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 w związku z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, (jeżeli dotyczy) – Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
g) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
a) Zadanie nr 1 - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100);
b) Zadanie nr 2 – 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100).
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadania, w którym Wykonawca przystępuje do postępowania.
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i powinno być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (vide ust. 8 - UWAGA), z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 84 1130 1017 0021 1002 7190 0004 tytułem „Wadium do postępowania Nr LWZP-2401-4/23”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium w pieniądzu za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnictwo winno zostać przekazane wraz z ofertą.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 13 pkt. 2 lit. b) SWZ wg. załącznika nr 4 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidulanej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
7. Każdy z warunków udziału w postępowaniu określony w § 6 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub wszyscy Wykonawcy wspólnie, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku wymienionego w § 6 ust. 1 lit. d) SWZ wymagane dwie usługi powinny być wykonane/ wykonywane przez ten sam podmiot.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zostały opisane w Paragrafie 11 załącznika nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.