eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zamość oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r."Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zamość oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zamość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Peowiaków 92

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639-29-59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zamość oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e0528e8-9504-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053106/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Zamość oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/; inwestycje@zamosc.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
*Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone
* Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
10. Oferta wraz z jej załącznikami musi być podpisana elektronicznie:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub b) podpisem zaufanym,
lub c) podpisem osobistym; przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy;
Pozostałe informacje z uwagi na ograniczoną ilość znaków w rozdziale 7 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Zamość, Dane przetwarzane są w Urzędzie Gminy Zamość z siedzibą przy ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Aleksandrę Tokarz, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: atokarz@zamosc.org.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) Wszelkie osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na gruncie ustawy z zastrzeżeniem, że zasada jawności doznaje pewnych ograniczeń wynikających z:
- art.18 ust.3 ustawy Pzp (jeżeli Pani/Pana dane osobowe objęte będą tajemnicą przedsiębiorstwa);
- art.18 ust.5 pkt 1 i 2 ustawy (jeżeli będzie to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, Administrator może nie ujawniać danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art.214 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy i wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art.214 ust.1 pkt.2 ustawy);
-art.74 ust.3 ustawy (od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Pani/Pan wniesie żądanie, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, powodujące ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych (może je tylko przechowywać), chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (czyli: osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-art.74 ust.4 ustawy (w zakresie danych, o których mowa w art. 9 RODO zawartych w załącznikach do protokołu postępowania, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Administrator udostępnia dane osobowe, o których mowa w art.10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Ww. zasady ograniczające jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie mają zastosowania do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do wykonywania czynności kontrolnych u Administratora.
b)Podmioty uprawnione do obsługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
c)Operator pocztowy lub firma kurierska
d)Podmioty przetwarzające, czyli podmioty, którym Administrator powierzył lub powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na zasadach określonych w art.28 RODO (np. w związku z umową na świadczenie usług w zakresie obsługi systemów informatycznych lub obsługi prawnej) z zastrzeżeniem, iż zakres danych przekazany podmiotom przetwarzającym, ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczonymi usługami.
5.Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji papierowej będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami) z zastrzeżeniem, że jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo wnioskowania do Administratora o realizację następujących praw wynikających z RODO:
1)Prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art.15 RODO).
2)Prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art.16 RODO)
3)Prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO).
4)Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej w Rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Zamość oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

W skład jednostek organizacyjnych Gminy Zamość wchodzą (zgodnie z zał. nr 7):
3.1.1 Gmina Zamość
3.1.2 Urząd Gminy Zamość,
3.1.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu ,
3.1.4 Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość
3.1.5 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem,
3.1.6 Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem,
3.1.7 Centrum Usług Wspólnych
3.1.8 Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej
3.1.9 Szkoła Podstawowa w Mokrem
3.1.10 Szkoła Podstawowa w Płoskiem
3.1.11 Szkoła Podstawowa w Sitańcu
3.1.12 Szkoła Podstawowa w Wysokiem
3.1.13 Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej
3.1.14 Szkoła Podstawowa w Zawadzie
3.1.15 Szkoła Podstawowa w Żdanowie
3.1.16 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66112000-8 - Usługi depozytowe

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2027-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nazwa kryterium/Waga
Cena (bieżąca obsługa bankowa)/ 60 %
Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)/ 30 %
Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku podstawowym/ 10%

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów w sposób następujący:

P = Bo + Opś + Krb

Kryterium 1-Cena
Bo – bieżąca obsługa bankowa liczona według wzoru:
Bo= ( Cn + 1/ Cb + 1) x 60

gdzie:
Bo- liczba punktów
Cn – najniższa cena wśród zaproponowanych cen we wszystkich ofertach
Cb – cena badanej oferty
Kryterium 2-Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych

Opś – wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym) liczona według wzoru:
Opś = ( Ob/On ) x 30

gdzie:
Opś – liczba punktów
Ob - stopa procentowa badanej oferty
On - najwyższa stopa procentowa ze wszystkich ofert
jeżeli On = 0 to Opś = 0

Uwaga: przez oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych należy rozumieć stawkę WIBID 1M z dnia 05.10.2023 x marża banku (współczynnik korygujący), wyrażone w procentach

Kryterium 3-Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku podstawowym
Krb - wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym liczona według wzoru:
Krb = ( Kn + 0,1/ Kb + 0,1) x 10

gdzie:
Krb – liczba punktów
Kn – najniższa stopa procentowa ze wszystkich ofert
Kb – stopa procentowa badanej oferty

Uwaga: przez oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, wyrażone w procentach należy rozumieć stawkę WIBOR 1M z dnia 30.11.2023 r. plus marża banku

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenie wyniku do 2-ch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych (w stosunku rocznym)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku podstawowym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone poniżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Nie dotyczy
2 Zdolność techniczna lub zawodowa - Łącznie 2: oddziały lub filie lub punkty na terenie Miasta Zamość
3 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że: posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 r. poz. 2488 ze zm.) a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownych rozporządzeń. Warunki posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument – potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed wejściem w życie przepisów ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
b) wykazu placówek zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku, gdy:
a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy, w związku z koniecznością wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
b) pojawią się nowe produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
c) wprowadzona zostanie modyfikacja bądź wymiana systemów informatycznych, w tym systemu finansowo-księgowego,
d) zmianie ulegną przepisy prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, które dotyczyć będą przedmiotu niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.