eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolice › "Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce w procedurze zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dolice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Dolice

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-115

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915640129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dolice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-727ef170-94fe-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538836

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061457/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno –kanalizacyjnej w m. Boguszyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-727ef170-94fe-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamowienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl,
korzystanie z w/w platformy jest bezpłatne.
Złożenie oferty możliwe jest wyłącznie przy użyciu wyżej wskazanej Platformy e-Zamowienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamowienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, korzystanie z w/w platformy jest bezpłatne. Złożenie oferty możliwe jest
wyłącznie przy użyciu wyżej wskazanej Platformy e-Zamowienia. Pozostałe informacje dotyczące korespondencji elektronicznej
znajdują się w rozdziale XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO określa rozdział XXXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ewentualne ograniczenia stosowania RODO określa rozdział XXXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zaprojektowanie, budowę i przebudowę dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Boguszyce w procedurze zaprojektuj i wybuduj”
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących zadań:
1) w granicach dz. nr 10/1 w obrębie 0001 Boguszyce w m-ści Boguszyce
- budowa nowego ujęcia wody
- instalacji wody surowej od projektowanego i istniejących ujęć wraz z wymianą pomp, zasilaniem i monitoringiem do projektowanej SUW
- budowa zbiornika buforowego stalowego o poj. czynnej 200m3 wraz z osprzętem, na fundamencie betonowym, zbrojonym stalą co 10 cm
- instalacje zasilające w wodę zbiornik buforowy wraz ze zrzutem awaryjnym do kanalizacji
- przebudowę budynku w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą i dociepleniem połaci dachowej, opierzenia i orynnowania, kominków wentylacyjnych dachowych, roboty wykończenia ścian i posadzek, technologii Stacji Uzdatniania Wody wraz zasilaniem elektrycznym i monitoringiem z odprowadzeniem wód popłucznych do istniejącej kanalizacji wód popłucznych
- terenów utwardzonych wokół budynku SUW
- zasilanie awaryjne SUW oraz ujęć wody – agregat prądotwórczy- wraz z dostosowanie do niego pomieszczenia
- instalacja zalicznikowa wraz z alternatywnym zasilaniem, stanowiącym elektrownię fotowoltaiczną w systemie ON-GRID z wykorzystaniem polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy połowy zasilania tj. ok 22 kWp +/- 10% po stronie AC
- remontu istniejącego ogrodzenia wokół działki
- wykonanie wylewki betonowej przy zbiornikach wód popłucznych
- wymiana drabinek zejściowych w zbiorników wód popłucznych
2) dz. nr 10/1, 119, 9, 6 w obrębie 0001 Boguszyce w m-ści Boguszyce
- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wody uzdatnionej wraz z przyłączami do istniejących budynków mieszkalnych w miejscowości Boguszyce dz. nr 111, 107/3, 108/3 w obrębie 0001 Boguszyce w m-ści Boguszyce
3) budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu dla budynków mieszkalnych w miejscowości Boguszyce dz. nr 111, 107/3, 108/3, 5/3 w obrębie 0001 Boguszyce w m-ści Boguszyce wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej z budynków do oczyszczalni
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SWZ Program Funkcjonalno - Użytkowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie opracowań dotyczących organizacji ruchu i zajęć pasa drogowego.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do niniejszej SWZ Program Funkcjonalno - Użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznana wykonawcom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie sumowana. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas,
jeżeli wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum:
- dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu budowy lub
przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub instalacji technologii uzdatniania, magazynowania i przesyłania wody,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,
wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się
podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Doświadczenie
zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie
kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.). Pozostałe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w rozdziale XIV SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składane na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy Pzp,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od
dnia wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale XII i XIII SWZ - Oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, – wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale XIV SWZ:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ, - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę
jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu– przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej oddział Dolice, nr
73 9387 1026 2607 2036 2000 0040. W celu możliwości ustalenia przez Zamawiającego, którego przetargu wadium dotyczy
na dowodzie przelewu należy podać pełną nazwę przetargu lub sygnaturę niniejszego postępowania ZP-271.19.2023.;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku
wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie
zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji
(poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone przez zamawiającego,
zgodnie z art. 117 ust. 1-4 ustawy Pzp:
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty możliwe jest wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. - o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), dalej
„ustawa”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.