eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sprzątanie i obsługa szatni w budynku B9, Łódź, Al. Politechniki 8 w okresie 01.12.2023 - 31.01.2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sprzątanie i obsługa szatni w budynku B9, Łódź, Al. Politechniki 8 w okresie 01.12.2023 – 31.01.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wólczańska 215

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-005

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: w7w7d@adm.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ftims.p.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.zp.p.lodz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie i obsługa szatni w budynku B9, Łódź, Al. Politechniki 8 w okresie 01.12.2023 – 31.01.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b92724ea-9044-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027135/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzątania i obsługi szatni w budynku B9 Wydziału FTIMS

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia

W postępowaniu W7/TP/02/2023 prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 w podziale na części:
Część A. Usługa sprzątania i obsługi szatni w budynku B14 i B15 Wydziału FTIMS PŁ
Część B. Usługa sprzątania i obsługi szatni w budynku B9 Wydziału FTIMS PŁ
zostały zawarte umowy. W dniu 20.11.2023 r. Wykonawca, który miał rozpocząć realizację usługi dla części B z dniem 01.12.2023 r. przekazał Zamawiającemu informację o odstąpieniu od umowy. W celu zachowania ciągłości usługi, Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie z wolnej ręki na czas przygotowania postępowania w trybie podstawowym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: W7/ZWR/02/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 61600,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie i obsługa szatni w budynku B9, Łódź, Al. Politechniki 8 w okresie 01.12.2023 – 31.01.2024

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919300-5 - Usługi sprzątania szkół

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75768,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75768,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75768,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EFEKT CLEAN SERVICE usługi porządkowo-czystościowe s.c.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 729-23-07-802

7.3.3) Ulica: Al. Kościuszki 59/61

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-514

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75768,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-12-01 do 2024-01-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.