eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RZESZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 15

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 230 07 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.rzeszowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1445a0ac-9417-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064574/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1445a0ac-9417-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezwzględnie wymagane dla przekazywania oferty oraz załączników do oferty.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres zamawiającego: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl) lub za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub „Formularzy do komunikacji”, odbywa się w szczególności przekazywanie oświadczeń, wezwań, zawiadomień a także zadawanie pytań. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wezwania oraz zawiadomienia lub zadają pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
9. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
Adam Janicki, Dorota Machej; e-mail: zampubliczne@powiat.rzeszowski.pl.
10. Interaktywna instrukcja obrazująca sposób komunikacji z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ w zakładce „Komunikacja w postępowaniu”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych wyprodukowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) a także odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych celem ich zniszczenia, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie i zagospodarowanie zgodnie z przepisami o odpadach. Dostawy realizowane będą do siedziby zamawiającego i referatów zamiejscowych w Dynowie i Sokołowie Młp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34928470-3 - Elementy oznakowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: cena oraz termin dostawy. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta z ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w § 18 ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia, lub oferta, która będzie jedyną ofertą złożoną w postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wpisani są do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), które
to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika, któremu udzielono przedmiotowego pełnomocnictwa.
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp - jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz.462 ze zm).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
Nr: 73 1020 4391 0000 6802 0202 0212.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Gwarancja lub poręczenie muszą w swej treści zawierać następujący bądź równoważny zapis: „Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, jeżeli wystąpią przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp”.
6. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Rzeszowski 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15.
7. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Warunek udziału w postepowaniu, który został określony w sekcji V pkt 5.4 będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonuje działalność regulowaną polegającą na produkcji tablic rejestracyjnych i wpisany jest do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne oraz zrealizuje przedmiot zamówienia.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie cen jednostkowych produkowanych tablic rejestracyjnych, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia odzwierciedlona zmianą „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Pierwsza waloryzacja może nastąpić gdy „wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem”
za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 10 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika dla miesiąca złożenia oferty,
2) waloryzacja powodować będzie zmianę cen jednostkowych za niewykonane usługi o współczynnik waloryzacyjny równy połowie zmiany procentowej wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem obliczony według wzoru: WW = (WCP1 – 1)/2
gdzie:
WW - współczynnik waloryzacji, wynik należy zaokrąglić do trzeciej liczby po przecinku.
WCP1* - wartość „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację w stosunku do wartości tego wskaźnika dla miesiąca złożenia oferty.
Cena jednostkowa po waloryzacji obliczona zostanie dla każdego rodzaju tablic rejestracyjnych według wzoru: cena jednostkowa po waloryzacji = cena jednostkowa + (cena jednostkowa × WW).
3) Kolejne waloryzacje mogą nastąpić gdy „wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 10 % w stosunku do wysokości tego wskaźnika dla miesiąca, w którym został złożony wniosek za poprzednią waloryzację,
gdzie: WCPn = wartość „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem” za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację w stosunku do wartości tego wskaźnika dla miesiąca, w którym został złożony wniosek za poprzednią waloryzację.
4) Maksymalna wartość zmiany ceny jednostkowej, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 10 %.
* Sposób ustalenia wartości WCP dla pierwszej waloryzacji:
Wartości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wyrażone w procentach należy zamienić na liczby (dzieląc je przez 100), a następnie przemnożyć przez siebie wartości w dla kolejnych miesięcy. Pierwszym wykorzystanym wskaźnikiem cen jest wskaźnik za następny miesiąc po złożeniu oferty (miesiąc złożenia oferty = 100), a ostatnim - wskaźnik za miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację. W ten sposób ustalona zostanie wartość wskaźnika obrazującego zmianę cen na przestrzeni czasu od miesiąca złożenia oferty do miesiąca poprzedzającego wniosek o waloryzację (opóźnienie z powodu publikacji wskaźnika za miesiąc poprzedni).
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem znajdujące się w arkuszu „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne” dostępnym na stronie: https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne
w arkuszu - Wskaźniki cen, pozycja - Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych, wiersz B.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie przez stronę inicjującą zmianę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.