eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz parkingu i terenów przyległych do budynków Sądu Rejonowego w OstrołęceOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz parkingu i terenów przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Ostrołęce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Ostrołęce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mazowiecka 3

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: (29)765-44-24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@ostroleka.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ostroleka.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz parkingu i terenów przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Ostrołęce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73025542-94dd-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131861/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz terenów przyległych do budynków Sądu Rejonowego w Ostrołęce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73025542-94dd-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
1.2 Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
1.3 Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
1.4 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
1.5 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZP-225-2/2023.
1.6 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
1.7 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
1.8 Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
1.9 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE. L.2016.119.1) zwanej dalej „RODO” informuję, iż:
26.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
26.1.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce jest Pan Paweł Pogorzelski, kontakt: adres e-mail: iod@ostroleka.sr.gov.pl.
26.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy
z postępowania oraz podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
26.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
26.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wymagany czas archiwizacji, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz wymagany czas archiwizacji.
26.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
26.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
26.1.8 Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które dotyczą Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 26.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
• w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-225-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Część I – Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz parkingu i terenów przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce zlokalizowanego przy ul. Mazowieckiej 3.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego SWZ.
Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby pracownicy wykonujący zadania zastrzeżone jako kluczowe, zgodnie z pkt. 5.6, przez cały okres realizacji zamówienia publicznego zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowiących, nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1 W ramach każdej części Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Część I – obiekt przy ul. Mazowieckiej 3
- cena brutto (C) - 60%
- doświadczenie pracowników (D) - 20%
- kontrola jakości świadczonych usług (K) - 20%

Za najkorzystniejszą, dla każdej części, zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu
i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zsumowanych we wszystkich kryteriach.

Kryterium nr 1 – „Cena brutto” – waga 60%
W kryterium „Cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (60 pkt) w kryterium „Cena brutto” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów
(z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana w ofercie cena brutto
Liczba punktów badanej oferty = -------------------------------------------------------- x 60% x 100
Cena brutto badanej oferty

Kryterium nr 2 – „Doświadczenie pracowników” – waga 20%
W kryterium „Doświadczenie pracowników” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane według poniższych zasad:
- liczba osób, zatrudnionych do świadczenia usługi, na podstawie umowy o pracę, jaką Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, posiadających minimum 2-letnie doświadczenie pracy w obiektach użyteczności publicznej:
a) 0 osób – 0 punktów,
b) 1 osoba – 5 punktów,
c) 2 osoby – 10 punktów,
d) 3 osoby – 15 punktów,
e) 4 osoby i więcej – 20 punktów.

Wybrany Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymania składu posiadającego zaoferowane doświadczenie (np. jeżeli przyznano 10 pkt – w tym kryterium, w trakcie całej umowy Wykonawca musi zapewnić osoby z doświadczeniem zapewniającym po przeliczeniu minimum 10 pkt.).

Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia żadnej osoby posiadającej wymagane doświadczenie.

Kryterium nr 3 – „Kontrola jakości świadczonych usług” – waga 20%
W kryterium „Kontrola jakości świadczonych usług” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Punkty w kryterium „Kontrola jakości świadczonych usług”, zostaną obliczone na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym częstotliwości osobistych kontroli świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego), w następujący sposób:
a) brak osobistych kontroli jakości świadczonych usług przez koordynatora – 0 pkt;
b) osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) 2x w miesiącu – 10 pkt;
c) osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) 4x w miesiącu – 20 pkt.
Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany brak osobistych kontroli jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości świadczonych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Część II – Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz terenów przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce zlokalizowanego przy placu gen. Józefa Bema 10.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego SWZ.
Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby pracownicy wykonujący zadania zastrzeżone jako kluczowe, zgodnie z pkt. 5.6, przez cały okres realizacji zamówienia publicznego zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy stanowiących, nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1 W ramach każdej części Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Część I – obiekt przy ul. Mazowieckiej 3
- cena brutto (C) - 60%
- doświadczenie pracowników (D) - 20%
- kontrola jakości świadczonych usług (K) - 20%

Za najkorzystniejszą, dla każdej części, zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu
i spełniająca wszystkie wymogi formalne, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zsumowanych we wszystkich kryteriach.

Kryterium nr 1 – „Cena brutto” – waga 60%
W kryterium „Cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
Najwyższą liczbę punktów (60 pkt) w kryterium „Cena brutto” otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów
(z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczoną według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana w ofercie cena brutto
Liczba punktów badanej oferty = -------------------------------------------------------- x 60% x 100
Cena brutto badanej oferty

Kryterium nr 2 – „Doświadczenie pracowników” – waga 20%
W kryterium „Doświadczenie pracowników” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane według poniższych zasad:
- liczba osób, zatrudnionych do świadczenia usługi, na podstawie umowy o pracę, jaką Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, posiadających minimum 2-letnie doświadczenie pracy w obiektach użyteczności publicznej:
a) 0 osób – 0 punktów,
b) 1 osoba – 5 punktów,
c) 2 osoby – 10 punktów,
d) 3 osoby – 15 punktów,
e) 4 osoby i więcej – 20 punktów.

Wybrany Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do utrzymania składu posiadającego zaoferowane doświadczenie (np. jeżeli przyznano 10 pkt – w tym kryterium, w trakcie całej umowy Wykonawca musi zapewnić osoby z doświadczeniem zapewniającym po przeliczeniu minimum 10 pkt.).

Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia żadnej osoby posiadającej wymagane doświadczenie.

Kryterium nr 3 – „Kontrola jakości świadczonych usług” – waga 20%
W kryterium „Kontrola jakości świadczonych usług” oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
Punkty w kryterium „Kontrola jakości świadczonych usług”, zostaną obliczone na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym częstotliwości osobistych kontroli świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego), w następujący sposób:
a) brak osobistych kontroli jakości świadczonych usług przez koordynatora – 0 pkt;
b) osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) 2x w miesiącu – 10 pkt;
c) osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) 4x w miesiącu – 20 pkt.
Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany brak osobistych kontroli jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości świadczonych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
9.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
9.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie,
9.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej:
a) dla części I – na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy zł).
b) dla części II – na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
9.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający informuje, że pod pojęciem „głównych usług” należy rozumieć wykonanie: co najmniej
3 (trzech) usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej*, o powierzchni nie mniejszej niż:
a) dla części I – 2.000 m2, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, na podstawie jednej umowy;
b) dla części II – 500 m2, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, na podstawie jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.4 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:

11.4.3 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.4 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
11.4.1 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – jak też zapewnienie jej kontynuacji na cały okres obowiązywania umowy – z wykorzystaniem wzoru oświadczenia według Załącznika nr 6 do SWZ.
11.4.2 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

16.2 Ofertę stanowią: wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2a do SWZ oraz Formularz cenowy, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2b do SWZ.
16.3 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
16.3.1 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ.
16.3.2 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z których wynika, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
16.3.3 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy).
16.3.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy).
16.3.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie
z treścią Załącznika nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy) wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 16.3.2.
16.3.6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa oferty na więcej niż jedną część zamówienia, to oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie musi być złożone oddzielnie dla każdej części zamówienia w formie odrębnych oświadczeń, z których będzie wynikało, jakiej części zamówienia dotyczy oświadczenie.
16.3.7 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 16.3.1 potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z pkt 12.8 oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt 13.5 – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
16.3.8 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).
16.3.9 Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

19.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
19.1.1 dla części I – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
19.1.2 dla części II – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
19.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie
do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98. ust. 1. pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
19.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 462 z późn.zm.).
19.4 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
19.5 Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
a) być wystawione na Zamawiającego,
b) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98. ust. 6. ustawy Pzp.
19.6 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie 39 1130 1017 0021 1002 0490 0004 z dopiskiem: „Wadium do przetargu na usługę sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz terenów przyległych do budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce: ZP-225-2/2023 dot. części … (należy określić część)”;
19.7 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
19.8 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
19.9 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
19.10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 19.9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
19.11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
19.12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
19.13. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
19.14. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców, dołączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
13.2.1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
13.2.2 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
13.2.3 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
13.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:
13.3.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
13.3.2 warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.2.3, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13.3.3 warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.2.4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie.
13.4 W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
13.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt. 11.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 11.4.1, 11.4.2 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.2, zaś pozostałe środki dowodowe oświadczenia i dokumenty składa każdy Wykonawca odrębnie.
13.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
13.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w ofercie podają adresy wszystkich Wykonawców, ze wskazaniem, który z Wykonawców wyznaczony jest jako pełnomocnik. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w niżej przedstawionym zakresie zmiany:
1) zmianę (wydłużenie) czasu trwania umowy o maksymalnie 1 miesiąc w przypadku, gdy będzie to niezbędne ze względu na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o konieczności przedłużenia czasu świadczenia usługi z minimum czternastodniowym wyprzedzeniem. Sposób, warunki i zakres realizacji usługi będą analogiczne jak w miesiącu, w którym doszło do powiadomienia Wykonawcy o konieczności przedłużenia czasu trwania umowy. Rozliczenie za świadczoną usługę odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie – zapisy o waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy stosuje się odpowiednio.
2. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto, z dniem wejścia w życie tej zmiany,
2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne waloryzacja dotyczyć będzie jedynie kosztów płacy i narzutów na płace pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji umowy, proporcjonalnie do zmiany kosztów ubezpieczenia,
3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 z późn, zm.) waloryzacja dotyczyć będzie jedynie kosztów wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wraz z pochodnymi, zatrudnionych przy realizacji umowy, proporcjonalnie do zmiany kosztów gromadzenia, z dniem wejścia w życie tej zmiany
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać waloryzacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w oparciu o:
1) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.) począwszy od dnia wejścia w życie nowej minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę w 2025 r. Waloryzacja dotyczyć będzie jedynie kosztów wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wraz z pochodnymi, proporcjonalnie do wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia.
2) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za dane półrocze, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) po jego publikacji, począwszy od lipca 2024 r. (wskaźnik za I półrocze 2024 r). Waloryzacja dotyczyć będzie jedynie kosztów pozapłacowych, proporcjonalnie do wzrostu wysokości wskaźnika cen. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy wartość bezwzględna różnicy wskaźników cen: opublikowanego i poprzedniego jest większa niż 3 punkty procentowe.
4. Niezależnie od podstawy, zmianie wynagrodzenia i waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną część zamówienia).
5. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia miesięcznego wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 20% w okresie obowiązywania umowy.
Pozostały zakres zmian określony został we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 10a i 10b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.