eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pyrzyce › Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy PyrzyceOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/ 39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6731ebcc-94f4-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039509/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla
wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 317, email:
iod@pyrzyce.um.gov.pl od poniedziałku – piątku w godzinach od 7:00-15:00;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania
znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Specjalnego
Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie,
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Policach, w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 i
odwożeniu trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EKSiZ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
„Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie
Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, Ośrodka Rehabilitacyjno -
Edukacyjno- Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Specjalnego Ośrodka
Szkolno–Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie,
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Policach, od 2 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
2024 r. i odwożeniu trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej”.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania
znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie,
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J.
Tuwima w Stargardzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Policach, – zwanych
dalej w treści SWZ „szkołą”, w których realizują lub realizować będą obowiązek szkolny lub nauki od 2 stycznia 2024 r. do
31 grudnia 2024 r. Świadczenie usług odbywać się będzie samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu
osób niepełnosprawnych wraz zapewnieniem im stosownej do charakteru niepełnosprawności opieki w czasie dowożenia,
pomocy podczas wsiadania i wysiadania z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Pyrzyce i odwożeniu trasą powrotną po
zakończeniu nauki szkolnej.
3. Zamawiający informuje o szacunkowej liczbie uczniów dowożonych do poszczególnych szkół:
1) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Puchatek” w Pyrzycach, ul. Poznańska 1:
a) Letnin – 1 uczeń
b) Brzezin- 1 uczeń
c) Krzemlin – 2 uczniów
d) Ryszewko – 1 uczneń
e) Nowielin- 1 uczeń
f) Mechowo -1 uczeń
g) Pstrowice- 1 uczeń
2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Nowielin 40:
a) Pyrzyce ul. Plac Ratuszowy – 7 uczniów
b) Brzesko – 1 uczeń
c) Żabów – 2 uczniów
d) Pstrowice – 1 uczeń
e) Stróżewo – 1 uczeń
3) Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, ul. Słowackiego 1 :
a) Brzesko – 1 uczneń
b) Stróżewo– 1 uczeń
c) Nowielin- 2 uczniów
4) Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie ul. Wita Stwosza 1a/16:
a) Pyrzyce ul. Bankowa – 1 uczeń
b) Pyrzyce ul. Krótka – 1 uczeń
c) Pyrzyce ul. Dworcowa – 1 uczeń
5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Janusza Korczaka w Policach:
a) Pyrzyce ul. I Maja – 1 uczeń
b) Stróżewo- 1 uczeń
5. W ciągu jednego dnia realizacji usługi przewidzianych jest do dowiezienia 29 uczniów niepełnosprawnych. Liczba dzieci
niepełnosprawnych może ulec zmianie.
6. Szacunkowy dzienny przewóz uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu (łącznie rano i po południu) wynosić będzie:
ok. 450 kilometrów.
7. Przed złożeniem oferty wymaga się od Wykonawcy zapoznania się z istniejącymi obecnie trasami przewozu, warunkami
panującymi na nich, a w szczególności: kilometrami przewozu, szerokością dróg, siecią przystanków, lokalizacją miejsc
nawrotu oraz wszystkich innych czynników mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Podana ilość kilometrów jest ilością szacunkową służącą do prawidłowego opracowania oferty. Liczba kilometrów może
ulec zmianie o: -15% - +15% kilometrów dziennych w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę
9. Zamówienie obejmuje dowóz dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły
i przywóz po zajęciach lekcyjnych do miejsca zamieszkania, na trasie: dom – szkoła – dom. Dowóz dzieci
niepełnosprawnych odbywać się będzie w dni nauki szkolnej tj. od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego 2023/2024 oraz 2024/2025 codziennie
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, w szczególności ferii, wakacji i dni świątecznych.
10. Przewóz realizowany będzie według planowanych tras przejazdu, godzin oraz ilości dzieci wykazanych w SWZ.
11. Szczegółowe godziny dowożenia do szkół i odwożenia do miejsca zamieszkania, Wykonawca ustali z rodzicami
(opiekunami prawnymi) w oparciu o tygodniowy plan zajęć szkolnych dowożonych uczniów i przedstawi na piśmie
Zamawiającemu w terminie na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do realizacji usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena- 70% (0,70),
2. Liczba bezpłatnych kilometrów (nie mniej niż 1000km na przewozy ) -30% (0,30)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba bezpłatnych kilometrów (nie mniej niż 1000km na przewozy )

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej określonych w SWZ, oraz takich które
wynikają z odrębnych przepisów;
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje ważną licencją lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2201, z późn. zm.). Przy ocenie spełnienia
tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie,
w jakim będą oni wykonywać usługę.
1.2. zdolności techniczne lub zawodowe;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
1) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę dowozu dzieci do szkół przez
okres co najmniej 1 roku szkolnego, o wartości rocznej nie mniejszej niż 20.000,00 zł (wg załącznika nr 6 do SWZ);
2) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca posiada minimum 2 pojazdy w tym 1
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowanych do przewozu osób na wózku inwalidzkim,
wyposażonych w windę-podnośnik, pasy mocujące wózek oraz pasy mocujące dziecko na wózku inwalidzkim, wraz z
zapewnieniem im dodatkowej stosownej do charakteru niepełnosprawności opieki w czasie dowożenia oraz pomocy
podczas wsiadania i wysiadania.
3) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym tj. co najmniej dwoma osobami posiadającymi ważne
uprawnienia i badania lekarskie niezbędne do kierowania środkami transportu przeznaczonymi do przewozu osób (wg
załącznika nr 8 do SWZ);
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, WYŁĄCZNIE gdy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1–6 i ust. 2 Ustawy PZP.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami bądź
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający w niniejszym
postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do
wykluczenia złożyli wymagane oświadczenia / dokumenty do oferty. Na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 3 do SWZ Zamawiający nie będzie wzywał
wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wymienione oświadczenie należy
złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce wykaz
złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku Nr 5 do SWZ.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak
wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w terminie
do dnia 14.12.2023 , do godz. 10:00
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 97 ust 7 Ustawy:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
w BNP PARIBAS nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu: Wadium - „Dowóz dzieci,
uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w Pyrzycach, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego
oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im.
Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego ul. Janusza Korczaka w Policach, w roku szkolnym 2023/2024 oraz 2024/2025 i odwożeniu trasą
powrotną po zakończeniu nauki szkolnej”.
4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach
udzielonych przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść w formie nienaruszonego oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
przez Zamawiającego w terminie związanym ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty
wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 Ustawy. Jeśli treść wnoszonego wadium będzie ograniczać w
jakikolwiek sposób bezwarunkowy i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę wadium
Zamawiający uzna, że wadium zostało nieskutecznie wniesione.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (bank lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji) oraz wskazania ich siedziby,
2) oznaczenie postępowania,
3) określenie przedmiotu postępowania,
4) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) kwotę gwarancji,
6) termin ważności gwarancji.
W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunek bankowy
Zamawiającego.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w zaznaczonym terminie,
zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona.
12. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 97 i 98 Ustawy.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawiera Rozdział V SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało
ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
5. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne do zrealizowania zamówienia:
a) nastąpiła zmiana tras dowozów i odwozów uczniów,
b) nastąpiła istotna zmiana w liczbie dowożonych uczniów,
c) nastąpiła konieczność wykonywania dodatkowych kursów autobusowych.
6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym
postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w
umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach
innych niż określone w umowie lub Ustawie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.