eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałbrzych › Dystrybucję energii elektrycznej do budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 21Ogłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dystrybucję energii elektrycznej do budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600198

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kasztanowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-390

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_walbrzych@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dystrybucję energii elektrycznej do budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 21

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-537d9790-9423-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00413820/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Dystrybucja energii elektrycznej do budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 21.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Ze względów technicznych, zamówienie może być świadczone wyłącznie przez określonego Wykonawcę. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie jest jedynym operatorem, który świadczy usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej w Kłodzku. Postępowanie wszczęte na podstawie art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 430000.271.14.2023-ZAP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 179429,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej dla Inspektoratu ZUS w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 21 w sposób zapewniający ciągłość i niezawodność dostarczania energii elektrycznej oraz zapewniający utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 220698,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220698,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 220698,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Dystrybucja S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6110202860

7.3.3) Ulica: Podgórska 25A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-035

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 220698,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Wcześniej podany okres 48 miesięcy obowiązywania umowy dotyczy jedynie okresu na który podane jest szacowanie wartości zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.