eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kampinos › Budowa IV etapu sieci kanalizacji w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola PasikońskaOgłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa IV etapu sieci kanalizacji w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa IV etapu sieci kanalizacji w ramach zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6366deee-94ed-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia podstawowego, udzielonego w dniu 23.08.2023 r., polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska.
2. Umowa nr 2151.214.2023 została zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Pzp
3. Zamawiający w pkt. 4.2.14.) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00301011 z dnia 11.07.2023r. oraz w rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia - przewidział możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-fbe8df07-1fdd-11ee-9aa3-96d3b4440790

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ.271.20.2023.WR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce w gminie Kampinos, w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” Zamówienie obejmuje wykonanie następujących odcinków sieci kanalizacyjnej:
a) odcinek 1 – od dz. nr ew. 62/1 o dz. nr ew. 59/3 w obrębie Strzyżew Parcele;
b) odcinek 2 – od dz. nr 65/5 w obrębie Strzyżew Parcele do dz. nr 6 w obrębie Strzyżew Wieś;
c) odcinek 3 – od dz. nr 39/2 w obrębie Strzyżew Wieś do dz. nr ew. 46, 45/4 w obrębie Rzęszyce;
d) odcinek 4 – od dz. nr 51/1 w obrębie Strzyżew Parcele, przez dz. nr ew. 50, 48/2, 48/1, 47, 81 do dz. nr ew. 46 w obrębie Strzyżew Parcele;

Ilość przydomowych przepompowni dla przedmiotowego etapu wynosi 2 szt.:
• 1 szt. dla dz. nr ew. 6 w obrębie Strzyżew Wieś,
• 1 szt. dla dz. nr ew. 45/4 w obrębie Rzęszyce.

Długości zaprojektowanej sieci:
a) odcinki 1,2,3:
• zgłoszenie robót budowlanych nr WIR-I.7843.13.2.2023.LK z dnia 25 lipca 2023 r.
(w pasie drogi wojewódzkiej) - L= 91,8 m (45,4 m + 22,3 m + 24,0 m);
• zgłoszenie budowy nr AB.6743.594.2023.MN (poza pasem drogi wojewódzkiej) - L=126,4 m.
b) odcinek 4:
• decyzja o pozwoleniu na budowę nr 279/2016 z dnia 18.03.2016 r. – L= 130,5 m;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SŁAWKO Sławomir Spilaszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8371301674

7.3.3) Ulica: Wiejca 91

7.3.4) Miejscowość: Kampinos

7.3.5) Kod pocztowy: 05-085

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.