eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milówka › "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu"Ogłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MILÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kazimierza 123

1.5.2.) Miejscowość: Milówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.kohut@milowka.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milowka.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38b765dc-936f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016255/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie kredytu długoterminowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38b765dc-936f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Rozdział I pkt.6 SWZ Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Milówka, ul. Jana Kazimierza 123, 34-360 Milówka, tel. 33 3990500
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Milówka jest Pani Magdalena Ohnesorge kontakt: kadry@milowka.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu. prowadzonego w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
− * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
− ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
a)prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych ( w związku z art. 20 RODO)
c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie obowiązku prawnego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie: 2 230 000,00 zł (słownie: dwa milony dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w walucie polskiej, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.
2. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, na jego koszt zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz wszystkimi zastrzeżeniami zawartymi w SWZ
3. Bank postawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt niezwłocznie po zawarciu umowy, to jest maksymalnie do dnia 27 grudnia 2023.
4. Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy.
Wyłącznie na potrzeby wyliczenia ceny oferty i obiektywnego porównania złożonych ofert, ustala się następujący termin wypłaty kredytu – do dnia 27 grudnia 2023 r. Okres uruchomienia kredytu może się zmienić na pisemny wniosek Zamawiającego.
5. Termin wykonania umowy: 108 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od chwili zawarcia umowy do ostatecznej spłaty kredytu przewidywanej na grudzień 2032 r. Spłata rat kapitałowych wynikających z umowy kredytowej następować będzie w okresie od marca 2024 r. do grudnia 2032 r.
6. Okres spłaty kredytu:
- spłata odsetek: do ostatniego dnia miesiąca za m/c bieżący
- spłata rat kapitałowych: do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, począwszy od marca 2024 r. do grudnia 2032 roku.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości spłaty rat kredytu w walutach obcych. Wszelkie naliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
8. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
9. Możliwość wykorzystania kredytu w jednej kwocie, dostosowanej do bieżących potrzeb, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
10. Brak jakichkolwiek innych kosztów kredytu.
11. O wysokości odsetek do zapłaty od wykorzystanej części kredytu Bank poinformuje Zamawiającego pisemnie (np. mail, fax) przynajmniej 5 dni przed terminem zapłaty.
W przypadku, gdy termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy za dotrzymanie terminu uważa się następny dzień roboczy.
12. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całości lub części planowanego kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
13. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian chyba, że Zamawiający (Kredytobiorca) złoży odmienną dyspozycję na piśmie.
Spłata kredytu (rata kapitałowa) nastąpi w kwartalnych ratach, płatnych do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kwartału przez okres 9 lat. Spłata rat kapitałowych będzie podzielona odpowiednio: 35 równych rat kwartalnych w wysokości 61 944,44 zł oraz rata 36 w wysokości 61 944,60 zł.

Pierwsza rata kapitałowa płatna do 31.03.2024 r. a ostatnia 29.12.2032 r.

rok 2024 – 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2025 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2026 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2027 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2028 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2029 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2030 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2031 - 4 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 247 777, 76 zł
rok 2032 - 3 równe raty kapitałowe o łącznej wartości 185 833,32 zł
oraz jedna rata kapitałowa płatna do 29.12.2032 r. o wartości 61 944,60 zł
Pozostałe szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ujęte zostały w załączniku nr 1, stanowiącego integralną część z SZW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert — zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i odpowiadającym mu znaczeniu oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryterium:
L.p.
Nazwa kryterium
Znaczenie w kryterium (w %)
Liczba możliwych do uzyskania punktów
1.
Cena
100%
100 pkt
W przypadku kredytu, zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia w tym: wysokość kredytu, okres spłaty rat kredytu, zasady spłat rat i odsetek oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.
Cena = 100 %
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę ofertową (tj. cenę za całość zamówienia).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg.

Wzoru:
Najniższa cena
Kryterium Cena (pkt) = ---------------------------- x 100
Cena badanej oferty

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający z udziału w postępowaniu wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzi, którakolwiek z przesłanek określonych w: a) art. 108 ust 1 ustawy Pzp - z zastrzeżeniem postanowień art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: ustawa o szczególnych rozwiązaniach). Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie: - prowadzenia na terenie Polski działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Szczegóły określono w Rozdziale V SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia, wskazanych w Rozdziale 15 ust. 1 pkt 1 SWZ.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, wskazanych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 SWZ, zamiast podmiotowych środków dowodowych, będzie żądał oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie tych podstaw wykluczenia z postępowania.
W związku z powyższym, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania), aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia o którym mowa powyżej.
2) spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w Rozdziale V ust. 2 SWZ, będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania tych warunków.
W związku z powyższym, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania), aktualnych na dzień złożenia, n/w podmiotowych środków dowodowych.
Na podstawie art. 274 ust. 4 Pzp, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków. 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę wspólną, występujących m. in. jako konsorcjum czy spółka cywilna. 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty: Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – opisane w Rozdziale IV ust. 15 pkt 4 lit a SWZ, Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – opisane w Rozdziale IV ust. 15 pkt 4 lit b SWZ, Pełnomocnictwo (lub inny dokument), potwierdzające ustanowienie pełnomocnika o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp opisane w Rozdziale IV ust. 15 pkt 4 lit c SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wskazano w rozdziale V SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wg informacji zawartej w SWZ
Wg załączników do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się Wykonawców składających ofertę wspólną, występujących m. in. jako konsorcjum czy spółka cywilna. 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty: Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – opisane w Rozdziale IV ust. 15 pkt 4 lit a SWZ, Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – opisane w Rozdziale IV ust. 15 pkt 4 lit b SWZ, Pełnomocnictwo (lub inny dokument), potwierdzające ustanowienie pełnomocnika o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – opisane w Rozdziale IV ust. 15 pkt 4 lit c SWZ. 4) Warunki udziału w postępowaniu (dot. zdolności technicznej lub zawodowej) winny zostać spełnione przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Wykonawców tych łącznie (z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, dotyczącego udostępniania zasobów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp). 5) W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w: a) ust. 1 pkt 1 (na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia) – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) ust. 1 pkt 2 (na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu) – składają Ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu – w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje ich spełnianie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

• możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej bez dodatkowych opłat i prowizji na rzecz Wykonawcy.
• - możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego na zasadach określonych w SWZ tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
• możliwość zmiany spłaty kredytu na zasadach określonych w SWZ tj. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
• - możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego, tj. gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), wówczas Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę spłat, który zostanie zaakceptowany przez obie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegóły zamówienia określa SWZ wraz z załącznikami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.