eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@rckik-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cebe44f-94cd-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536889

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109308/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zam_publ@rckik-katowice.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
3) Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/50/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych o kodach : 18 01 02*,
18 01 03*, 18 01 04* w okresie od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r
Odbiór i transport odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego lub Terenowego Oddziału do Zakładu Utylizacji Odpadów zgodnie z załączonym w SWZ Harmonogramem wywozu odpadów medycznych.
W przypadku, gdy termin odbioru odpadów przypada w dzień wolny od pracy (święto) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu następnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-02-01 do 2025-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość posiadanych specjalistycznych pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godziny odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu tj.
1) Posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Wykonawca, który będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania i odzysku odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, a w przypadku braku decyzji na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwianie odpadów medycznych aktualną umowę ze spalarnią odpadów z obszaru województwa śląskiego lub z miejsca najbliżej położonego do miejsca, w którym zostały wytworzone (zasada bliskości) zgodnie wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779z poź. zm.)
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
• aktualne zezwolenie na przetwarzanie lub zezwolenia zintegrowanego na podstawie, którego odpady zostają przekształcone termicznie, zgodnie a art. 41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2022r. poz. 699 t. j. ze zm.)

• decyzję lub wniosek potwierdzające spełnienie obowiązku złożenia wniosku o zmianę pozwolenia , w celu dostosowania go do aktualnych przepisów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018r. poz. 1592)

• potwierdzenie aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami marszałka województwa (rejestr BDO) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 t. j. ze zm.) w zakresie transportu odpadów szczegółowo opisanych w zał. nr 4 do SWZ.
W sytuacji, gdy Wykonawca powierzy odbiór, transport lub utylizację odpadów podwykonawcy zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące tego podwykonawcy, tj. przedstawić uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami do wykonywania tych czynności,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 500 000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
a. posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca przedłoży
• świadectwo kwalifikacyjne w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez właściwego wojewodę spełniające wymagania ustawy odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1587)- dotyczące kierownika spalarni, w której utylizowane będą odpady medyczne,
b. posiadania min. 5 specjalistycznych samochodów do przewozu odpadów
w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca przedłoży
• wykaz specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów medycznych przewidzianych do realizacji zamówienia. – pojazdy muszą spełniać wymogi w zakresie przystosowania do przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.)
c. dysponowania zakładami utylizacji odpadów
w celu wykazania spełniania warunku Wykonawca przedłoży
• wykaz zakładów utylizacji jakimi dysponuje
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
b) zmniejszenie ceny określonej w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. okresowe rabaty lub promocje;
c) zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiana kodu odpadów
d) wydłużenia okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,
2.Strony dopuszczają zmianę miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że:
-każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia o zmianę wynagrodzenia w razie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20 % w stosunku do okresu, w którym sporządzono ofertę lub dokonano ostatniej zmiany wynagrodzenia,
-zmiana wynagrodzenia dokonana może zostać w okresach półrocznych, od zawarcia umowy lub ostatniej zmiany wynagrodzenia, w oparciu o ostatnio opublikowany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS,
-wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku oraz będzie każdorazowo określany przez strony w drodze negocjacji,
Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego
w § 3 ust. 1 umowy w niniejszym trybie wynosi 5 %.
3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy (jeżeli dotyczy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.