eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łochów › Przebudowa i modernizacja dróg na terenie ŁochowaOgłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łochów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Pokoju 75

1.5.2.) Miejscowość: Łochów

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalochow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Łochowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26a7d7ea-9437-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052023/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie

1.1.14 Przebudowa ul. Olszowej w Łochowie

1.1.15 Przebudowa i modernizacja ul. Fabrycznej w Łochowie

1.1.16 Przebudowa drogi gminnej Al. Grabowej w Łochowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-26a7d7ea-9437-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania/wycofania oferty);
2) poczty elektronicznej e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl (nie dotyczy składania, wycofania lub zmiany oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1Komunikacja w postepowaniu, z
wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną poprzez e-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl lub za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). W sposób określony w zdaniu pierwszym odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
2.Formularze do komunikacji dostępne na platformie e-Zamówienia umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Uwaga: w przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postepowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w
podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zapisy dot. Wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji
elektronicznej znajdują się w Rozdziale IX SWZ niniejszego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łochów, reprezentowana
przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, zwana dalej „administratorem”;
2) na mocy art. 37 ust. 1 lit a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
operacje przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gminalochow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze WOA.271.1.20.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jako uczestników postępowania o udzielenie zamówienia jest
wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp;
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)1),
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(art. 18 RODO) 2),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów
prawa o ochronie danych osobowych;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (wynikające z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (art. 21 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.271.1.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji dróg na terenie Łochowa.
2. Zamówienie udzielane jest na podstawie szczegółowych warunków i zasad Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia
01 lipca 2021r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) oraz Wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z powyższego Programu z dnia 2023-08-09 nr Edycja8/2023/3640/PolskiLad.
3. Zamówienie składa się z czterech zadań:
1) Zadanie 1 - Rozbudowa ulicy Starowiejskiej w Łochowie;
2) Zadanie 2 - Przebudowa ul. Olszowej w Łochowie;
3) Zadanie 3 – Przebudowa i modernizacja ul. Fabrycznej w Łochowie;
4) Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej Al. Grabowej w Łochowie.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zadań określa Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ, na którą składa się: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
5. Załączony do SWZ przez Zamawiającego Przedmiar robót ma charakter informacyjny, pomocniczy i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku
z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek wykonać prace nie ujęte w Przedmiarze robót, które można było przewidzieć na podstawie załączonej Dokumentacji technicznej.
6. Wszystkie wymagania określone w dokumentacji technicznej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy w Dokumentacji technicznej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę dostarczaną przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy traktować je jako rozwiązania przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych opisywanych w SWZ, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Rozdziale III ust. 9 SWZ. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
9. Wykonawca jest zobowiązany zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do potrzebnego zastosowania. Wszystkie materiały, urządzenia
i rozwiązania równoważne muszą być w szczególności: tej samej wytrzymałości
i trwałości, o tym samym poziomie estetyki, o parametrach technicznych materiałów
i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji technicznej, muszą być kompatybilne
z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż oraz posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz załączonymi do niej dokumentami, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.
11. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę): minimum
3 lata licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, maksymalnie 5 lat licząc od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XV SWZ.
12. Zamawiający zapewnia, że Inwestycja, której dotyczy postępowanie jest tożsama z opisem Inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie.
13. Zamawiający zapewnia Wykonawcę, że posiada zabezpieczone środki finansowe w kwocie nie niższej niż udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.
14. Opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie poddane zostaną wyłącznie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiednimi ich znaczeniami.
3. Oferta wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie
obliczona według poniższego wzoru:
K= K1+K2
K – całkowita liczba punktów,
K1 – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
K2 – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez
wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w powyższej tabeli.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie długości gwarancji podanej przez wykonawcę w
formularzu ofertowym i oceniona w sposób opisany w powyższej tabeli. Zamawiający informuje, że:
1) okres gwarancji winien być określony w latach i nie może być krótszy niż 3 lata ani dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia obustronnie
podpisanego protokołu odbioru końcowego na zasadach opisanych we wzorze umowy;
2) w przypadku, gdy wykonawca nie określi w Formularzu ofertowym okresu gwarancji lub wskaże różne okresy gwarancji,
Zamawiający uzna na podstawie oświadczenia o akceptacji przez wykonawcę wszystkich postanowień SWZ, że wykonawca
zaoferował okres gwarancji wynoszący 3 lata od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego – za co wykonawca
otrzyma 0 pkt.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: końcówkę poniżej
5 należy pominąć, końcówkę równą i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru i odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ.
8. W przypadku, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w termie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwa zamówienia, z których każde polegało na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi (dróg), o nawierzchni z kostki betonowej;
2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
Uwaga:
­ przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 683 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 do SWZ;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy Pzp,
­ dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. a-d SWZ będą musieli złożyć odpowiednio: wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(w przypadku składania oferty wspólnej), podmiot udostępniający zasoby,
­ Zamawiający samodzielnie pobierze dokument wskazany w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. d w oparciu o dane zamieszczone w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 lub 5;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez
Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje
podstawowe” .
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w Rozdziale VI i VII SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ w zakresie
art. 125 ust. 1 Pzp oraz załącznik nr 4 w zakresie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy)
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy)
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy)
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
6) wykaz rozwiązań równoważnych, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy)
7) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia,
o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. b SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa
w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. c SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 lit. d SWZ - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać elementy wskazane w Rozdziale
XII ust. 3 pkt 3 lit. a SWZ;
3) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 2 SWZ;
4) wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 pkt 4 SWZ;
5) co najmniej jeden z wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ;
6) każdy z wykonawców oddzielnie składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia na
postawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1 SWZ;
7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców
występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do niniejszego Ogłoszenia szczegółowe informacje
dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera § 12 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.