eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › "Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania odpadów komunalnych" (Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11).Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania odpadów komunalnych” (Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273854704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lokalna 11

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: daria.palej@master.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.master.tychy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Gminna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania odpadów komunalnych” (Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, ul. Lokalna 11).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a6f37c2-885d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: UOTZO/II/DI/11/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, odpadu o kodzie 19 12 12 pochodzącego z sortowania odpadów komunalnych w Master - Odpady i Energia sp. z o.o.
Sposób zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku lub unieszkodliwiania wyszczególnionymi w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r., poz. 779, ze zm.).
Ilość odpadów do zagospodarowania nie przekroczy 1200 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Rzeczywista ilość przekazanego do zagospodarowania odpadu wg zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości odebranych odpadów.
Odpady będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru luzem po uzgodnieniu z Wykonawcą.
Odpady zostaną zagospodarowane na instalacji Wykonawcy, na którą Wykonawca posiada decyzję zezwalającą na przedmiotowym terenie prowadzić działalność w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 (decyzja ta będzie stanowiła załącznik do umowy) lub z którą Wykonawca posiada podpisaną umowę na zagospodarowanie odpadów o takim kodzie.
Załadunek odpadu o kodzie 19 12 12 i jego koszt leży po stronie Zamawiającego. Koszty transportu i zagospodarowania odpadów leżą po stronie Wykonawcy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. dwoma pojazdami ciężarowymi z zabudową typu walking floor o pojemności załadunkowej około 90 m3 lub pojazdami ciężarowymi z naczepami o pojemności załadunkowej min. 25m3 .

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 777600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 863136,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 777600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Sosnowiec

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7280132515

7.3.3) Ulica: Baczyńskiego

7.3.4) Miejscowość: Sosnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 41-203

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 777600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.