eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Zakup usługi związanej z oczyszczaniem mechanicznym ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach.Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi związanej z oczyszczaniem mechanicznym ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@um.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastojaroslaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi związanej z oczyszczaniem mechanicznym ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-076bb24f-9435-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00128236/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Usługa związana z oczyszczaniem mechanicznym ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_jaroslaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
b) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
c) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
• Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
• W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
- .zip
- 7Z
• Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
• Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.45.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie mechaniczne ulic i placów gminnych na terenie miasta Jarosławia wraz z opróżnianiem koszy ulicznych przy tych ulicach.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- świadczenie usług transportowo-sprzętowych przy oczyszczaniu mechanicznym ulic miejskich po zakończeniu sezonu zimowego i pozimowym oczyszczeniu ulic od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zgodnie z harmonogramem oczyszczania – zał. nr 2 do umowy ,
- opróżnianie koszy ulicznych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

• Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonywania przy temperaturach dodatnich w sezonie zimowym oczyszczania ulic wskazanych przez Zamawiającego,
b) wykonywania oczyszczania ulic nieobjętych harmonogramem a wskazanych przez Zamawiającego – rozliczenie wg. iloczynu stawki jednostkowej i oczyszczonej powierzchni,
c) sprzątanie interwencyjne miejsc kolizji drogowych - czas reakcji na zgłoszenie to czas niezbędny na dojazd, jednak nie dłużej niż 1,5 godz., (gradacja jako jedno z kryteriów wyboru 0,5godz; 1godz; 1,5godz)
d) opróżniania koszy ulicznych rozstawionych przy ulicach i placach miejskich,
e) doczyszczanie ręczne odcinków, gdzie oczyszczenie mechaniczne nie było możliwe oraz usunięcie zanieczyszczeń typu: gałęzie, gruz, elementy zagubione przez pojazdy itp. Podczas oczyszczania jezdni należy również oczyścić zatoki przystankowe i parkingowe usytuowane w poziomie jezdni.

• Od Wykonawcy wymaga się :

a) prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem oczyszczania wg. określonych przez Zamawiającego kategorii oczyszczania,
b) utrzymywanie ulic i terenu wg następującego opisu:
- odmulanie krawężników, wycinanie trawy przy krawężnikach,
- opróżnianie koszy z nieczystości (raz dziennie), a w miejscach gdzie występuje duży ruch pieszych (Stare Miasto) dwa razy dziennie,
- utrzymanie czystości koszy,
- dezynfekcja koszy w okresie letnim,
- sprzątanie nieczystości (papier, szkło, patyki, puszki, itp.) z terenów przy koszach )w promieniu do 3 m).
• Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
w trakcie wykonywania usług,
• W utrzymaniu letnim znajduje się 196 380 m2 sieci dróg i ulic gminnych i tak:
- 97 949 m2 ulic miejskich w I kategorii oczyszczania o częstotliwości oczyszczania 1 x w tygodniu,
- 98 431 m2 ulic miejskich – interwencja na zlecenie Zamawiającego,
- 235 szt. koszy ulicznych o pojemności od 40 do 60 l.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b) aktualny wpis do rejestru, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach lub zezwolenie w zakresie zbierania oraz transportu odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach o ile są ważne zgodnie z art. 232, art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, obejmujące swoim zakresem zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
c) umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przyjęcie odpadów w celu unieszkodliwienia:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01),
- odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03).

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej: 700 000,00 zł.

Zdolności techniczne lub zawodowe:
a) dysponowanie sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy w tym:
- zamiatarka samobieżna bezpyłowa ze zraszaniem wodą w czasie zamiatania – 1 szt.,
- zamiatarka ciągnikowa z frezarką do dużych zanieczyszczeń – 1 szt.,
- samochód bezpylny do wywozu nieczystości stałych – 1 szt.,
- pojazd samochodowy do sprzątania interwencyjnego miejsc kolizji drogowych, wyposażony w pojemnik o poj. min. 120 l na odpady, preparat odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń olejowych, sorbent, płachty sorpcyjne, worki na odpady, szczotki do zamiatania - 1 szt.,
- myjka wysokociśnieniowa z napędem własnym – minimum 1 szt.,
- samochód do transportu kontenerów KP-7 – 1 szt.,
- kontenery KP-7 – 2 szt.
Pojazdy uczestniczące w realizacji zadania wymienione w pkt 2.4 muszą być wyposażone w system pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiające sprawdzenie przez Zamawiającego w każdym czasie trasy przejazdu pojazdów (zamiatarki wyposażone dodatkowo w system umożliwiający potwierdzenie usługi oczyszczania ulic - zamontowane czujniki pracy szczotek).
Wykonawca udostępnia login i hasło do systemu w celu kontroli realizacji usługi.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu protokołu potwierdzającego montaż urządzeń w pojazdach, zgodnie z numerami rejestracyjnymi wykazanymi w ofercie.
Wykaz sprzętu należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
b) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi (jak w przedmiocie zamówienia) o wartości nie mniejszej niż: 400 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) brutto z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane. Zamawiający przez zamówienie rozumie jedną umowę.

Wykonawca musi wykazać, że usługi zostały wykonane w sposób należyty przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz sprzętu – załącznik nr 6 do SWZ.

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą co najmniej: 700 000,00 zł.

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach, posiadanie zawartej umowy z instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych na przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z czyszczenia ulic i placów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium (jeżeli zostało wniesione w innej formie, niż pieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej przedstawionym zakresie:
1) W przypadku postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie podpisania umowy, wywołującymi potrzebę zmiany umowy. Zmiany wysokości podatku VAT.
2) Zwiększenia kwoty maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania w przypadku wyczerpania środków przewidzianych na zapłatę za usługi określone niniejszą umową, jeśli istnieje dalsza potrzeba świadczenia tych usług.
2. Wymienione w ust. 1 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji, koniecznej dla uzasadnienia żądanej zmiany.
4. Wniosek o sprawach o których mowa w ust. 1 Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych od dnia w którym Wykonawca dowiedział
się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_jaroslaw pod nazwą niniejszego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.