eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr P 1518R w km 5+334 - 6+284Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr P 1518R w km 5+334 - 6+284

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 016 648 97 24

1.5.8.) Numer faksu: 016 648 97 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd_przeworsk@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr P 1518R w km 5+334 - 6+284

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d9614a2-9434-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100377/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr P 1518R w km 5+334 - 6+284

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3d9614a2-9434-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl , Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
biuro@pzd-przeworsk.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział 11

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami SWZ rozdział 39.2

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.3311.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 355030,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr P 1518R w km 5+334 - 6+284”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE
• Przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji administracyjnej na wykonanie robót budowlanych (plan zagospodarowania przestrzennego, zgłoszenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja powykonawcza w km 5+334 - 6+284
2. ROBOTY ZIEMNE
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek w km 5+334 - 5+410 , 5+417 - 5+455, 5+455 - 6+001, 6+007 - 6+284
• Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-IV
• Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II
3. STUDNIE REWIZYJNE
• Podłoża betonowe o grubości 15 cm
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
• Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie
• Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
• Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
• Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie
4. WPUSTY DESZCZOWE
• Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II
• Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
• Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
• Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
• Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
• Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie (wpusty i przyłącza)
5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
• Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV
• Ława pod krawężniki betonowa z oporem
• Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
• Ława pod obrzeża betonowa z oporem
• Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
6. CHODNIKI
• Obsypka rurociągu gruntem wraz z dowozem
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
• Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.15 cm
• Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
• Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)
• Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)
7. POSZERZENIE JEZDNI
• Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników w km 5+334 - 5+410 w km 5+417 - 5+455
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
• Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm
• Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm
• Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
• Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
• Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
8. ŚCIEŻKA PIESZO – ROWEROWA
• Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
• Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
• Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
• Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
• Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)
• Naprawy dróg gruntowych - profilowanie (pobocza)

4.1 Szczegółowy zakres robót określają kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SWZ.
4.2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r.poz.1186, z późn.zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
4.3. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SWZ i załącznikach do niej.
4.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.). Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- Cena – waga 60%
- Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem – Waga 40%
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w przyjętych kryteriach.
Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów, uzyskaną w wyniku
zsumowania wszystkich kryteriów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;
6.1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108ust.1 i art.109 ust.1pkt.4 upzp;
6.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art.112 upzp i którzy wykażą ich spełnienie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego.

7. OPIS WARUNKÓW:
7.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

7.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty, których przedmiotem były roboty o zbliżonym charakterze obejmujące budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe, o łącznej wartości co najmniej: 200 000,00 PLN brutto
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie jednym pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego w SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie roboty, których przedmiotem były roboty o zbliżonym charakterze obejmujące budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz roboty nawierzchniowe, o łącznej wartości co najmniej: 200 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi tj. 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą następujące, minimalne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
- doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy lub Kierownika robót budowlanych przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa, budowa lub remont chodnika, ścieżki rowerowej o zakresie zbliżonym do składanej oferty, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Uwaga:
1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272) lub art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2016r, poz. 1725 j.t.)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

26.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
26.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
26.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
26.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zgodnie z art. 439 i art. 454 - 455 ustawy Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian określa projekt umowy (Załącznik nr 8
do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.