eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołcza › Remont drogi gminnej K140128K Maków - Przez Wieś w km od 0+125 - 0+725 o długości 0,600 km w miejscowości Maków, Gmina GołczaOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej K140128K Maków - Przez Wieś w km od 0+125 - 0+725 o długości 0,600 km w miejscowości Maków, Gmina Gołcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gołcza 80

1.5.2.) Miejscowość: Gołcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-075

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@golcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.golcza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/golcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi gminnej K140128K Maków - Przez Wieś w km od 0+125 - 0+725 o długości 0,600 km w miejscowości Maków, Gmina Gołcza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56e6a276-7e21-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00483383

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.13.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 508820,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. "Remont drogi gminnej K140128K Maków - Przez Wieś w km od 0+125 - 0+725 o długości 0,600 km w miejscowości Maków, Gmina Gołcza".
W ramach planowanego remontu przewidziano wykonanie następujących robót:
1) Roboty przygotowawcze (pomiarowe),
2) Nawierzchnie:
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych,
- wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej,
- wykonanie zabezpieczenia krawędzi jezdni z kruszywa łamanego z utrwaleniem emulsją
i grysami.
Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarze Robót .
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 508820,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 602407,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 508820,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): WALKOR Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Lucjan Ordys

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 523615001

7.3.3) Ulica: Waganowice 22 a

7.3.4) Miejscowość: Słomniki

7.3.5) Kod pocztowy: 32-090

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 508820,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.