eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w obszarze administracyjnym miasta Lwówek od dnia podpisania umowy na okres zima 2023/2024 oraz 2024/2025 oraz 2025/2026Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w obszarze administracyjnym
miasta Lwówek od dnia podpisania umowy na okres zima 2023/2024 oraz 2024/2025 oraz 2025/2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LWÓWEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258879

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-310

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 44 14 024 - centrala

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 44 14024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@lwowek.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lwowek.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w obszarze administracyjnym
miasta Lwówek od dnia podpisania umowy na okres zima 2023/2024 oraz 2024/2025 oraz 2025/2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd6e6cb1-9427-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050698/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na obszarze wiejskim gm. Lwówek (w kier. północ. od dr. kraj. nr 92 oraz w kier. połud. od dr. kraj. nr 92) na okres zimy 2023/2024 oraz 2024/2025 oraz 2025/2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lwowek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje ogólne:
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej oraz poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@lwowek.com.pl
2) Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w:
- „Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz
- „Instrukcji dla wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 PZP, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta i oświadczenie, o którym mowa w art ........

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6) Pytania dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej, procesu składania ofert na Platformie, rejestracji na Platformie czy innych aspektów technicznych związanych z korzystaniem z Platformy należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 pod numerem tel.
22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam. Publicznych.
8) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
9) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lwówek, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Piotra Długosza z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lwówek jest Sekretarz Gminy pan Maciej Piechowiak,
nr tel. 61 44 14 024 - centrala, adres email: iod@lwowek.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.09.00.2023.ZJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zamówieniu pn.: Zimowego utrzymanie dróg gminnych w obszarze miasta Lwówek od dnia podpisania umowy w następujących okresach zimowych, t. j.:
zima 2023/2024 od listopada do grudnia 2023r. oraz od stycznia do kwietnia 2024r.
zima 2024/2025 od listopada do grudnia 2024r. oraz od stycznia do kwietnia 2025r.
zima 2025/2026 od listopada do grudnia 2025r. oraz od stycznia do kwietnia 2026r.

2. Zakres zimowego obszaru (obwodu) utrzymania dróg w administracyjnym obszarze miasta Lwówek ok. 18,45 km.

3. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na obszarze miasta Lwówek od dnia podpisania umowy początek zimy 2023/2024 oraz w okresie następnych latach budżetowych Gminy Lwówek w zakresie czynności odśnieżania dróg z zalegającego i błota pośniegowego lub usuwania śliskości i gołoledzi na drogach poprzez posypywanie mieszanką piaskowo solną lub posypywanie nawierzchni samym piaskiem.
2) Zamawiający dookreśla przedmiot zamówienia za pomocą załączników do SWZ:
- szczegółowej specyfikacji technicznej przygotowanej na potrzeby zimowego utrzymania dróg w obszarze
administracyjnym miasta Lwówek,
- ogólnej specyfikacji technicznej D – 10.10.01b określającej wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odśnieżaniem dróg,
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nr 47/2023 określającego standardy zimowego utrzymania dróg,
- mapy dróg występujących w obszarze administracyjnym miasta Lwówek,
- wykazu ulic przewidzianych do zimowego utrzymania dróg gminnych w obszarze administracyjnym miasta Lwówek.
3) Zamawiający informuje, że w przypadku powstania niezbędnej konieczności udrożnienia przejezdności lub likwidacji śliskości drogowej na terenie miasta Lwówek mogą wejść także inne drogi publiczne niewyspecyfikowane w wykazie dróg, a przynależne do obszaru administracyjnego miasta Lwówek (obwodu zimowego utrzymania dróg w m.Lwówek),
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości ograniczenia ilości i zakresu akcji zimowego utrzymania dróg, szczególnie w odniesieniu i zależności od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na te zadania (w przypadku takiej potrzeby).
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia w rozdz. IV SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-06 do 2026-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany odrębnie dla każdej
części zamówienia

2. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
- kryterium cena – waga 60%
- kryterium czas reakcji – 40%
gdzie 1% = 1 pkt, w zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

3. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:
cena ofertowa brutto najniższa spośród ocenianych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------- x 100pkt. x 60%
cena ofertowa brutto z ważnej oferty badanej

4. Maksymalny dopuszczalny czas reakcji (podjęcie przez Wykonawcę świadczenia usługi wynosi 2 godziny (120 min.) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności przystąpienia do pracy. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę czasu reakcji przekraczającego czas maksymalny dopuszczalny ( 120 minut) skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy ( treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia). W przypadku gdy Wykonawca nie poda czasu reakcji, wówczas Zamawiający przyjmie, maks. czas reakcji 120 min.
Kryterium „Czas reakcji” – Ocena punktowa badanej oferty oznaczona jako CR, zostanie wyznaczona zgodnie z poniższym opisem.

Gdy Wykonawca zobowiąże się rozpocząć realizację usługi w czasie:
1) do 30 minut – otrzyma 40,00 pkt.
2) od 31 minut do 60 minut – otrzyma 30,00 pkt.
3) od 61 do 90 minut – otrzyma 10,00 pkt.
4) od 91 minut do 119 min – otrzyma 5 pkt.
5) 120 minut – 0,00 pkt

5. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w określonych kryteriach obliczona wg wzoru:
O = C + CR
O - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium czas reakcji

6. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

7. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czasu reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi zgodnie z ustawą z 06.09.2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z p. zm.),
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa minimalne warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej następująco.
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniając warunek zdolności technicznej lub zawodowej wykazali, że:
a) posiadają niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia tj. minimum; po jednym sprzęcie dla obsługi zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lwówek - jedną pługopiaskarkę i jeden nośnik pługa (ciągnik) i jeden nośnik piaskarki (ciągnik) sprzęt niezbędny do pracy w ograniczonych uliczkach miasta i wykaże się podstawą do ich dysponowania,
Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że dysponuje trzema różnymi (oddzielnymi) pojazdami (sprzętem),
b) dysponują osobą / osobami (lub będą dysponowały) zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającą/cymi
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów w/w, przewidzianą/ymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia, przewidzianych do wykonania zamówienia, (posiadające uprawnienia odpowiednie do prowadzenia i obsługi sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych (minimum po jednej osobie dla obsługi jednego sprzętu zimowego utrzymania dróg).
Podmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający zażąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- wykaz sprzętu niezbędnego do wykonywania zamówienia tj. minimum, jedną pługopiaskarkę i jeden nośnik pługa (ciągnik) i jeden nośnik piaskarki (ciągnik) sprzęt niezbędny do pracy w ograniczonych uliczkach miasta i wykaże się podstawą do ich dysponowania, Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że dysponuje trzema różnymi (oddzielnymi) pojazdami (sprzętem), wg wzoru - załącznik nr 7 do SWZ,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów do obsługi zimowego utrzymywania dróg na terenie miasta Lwówek, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru - załącznik nr 6 do SWZ,
bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia, przewidzianych do wykonania zamówienia.
- oświadczenie dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego, wg wzoru – załącznik nr 3 do SWZ.
2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania;
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według załącznika nr 2 do SWZ.
- oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, lub odpowiadające im dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
- oświadczenia Wykonawcy/ów o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp,
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według
Załącznika nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie Wykonawcy informujące, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.

6. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie;
dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub
przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia przyszłej umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy na warunkach zawartych w zał.nr 8 do SWZ.

Zmiany w umowie wyszczególnione w § 14 wzoru umowy:
1. Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają obustronnej zgody i formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 1) Zmianę terminu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku konieczności realizacji usług z zakresu zimowego utrzymania dróg poza określonym w specyfikacji warunków zamówienia terminem na skutek wystąpienia nieodpowiednich warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.
2) Zmianę wynagrodzenia, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niż podatkowe przepisów prawa, jeżeli w wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, a zmiany tej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) Warunkiem wprowadzenia zmian w przedmiotowej umowie jest zaistnienie okoliczności, udokumentowanych przez Wykonawcę. Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów.
4) Zmianę, zwiększenie zakresu rzeczowego wykonywanych usług zimowego utrzymania dróg, spowodowanego rzeczywistymi potrzebami mieszkańców miasta Lwówek.
5) Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ppkt. 1, lub 2, lub 3 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis stosownych zmian wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia.
6) Zmian umowy można dokonać wyłącznie w przypadku uzyskania zgody obu stron, potwierdzonych na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lwowek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.