eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Sprzątanie, zamiatanie, koszenie i odśnieżanie terenów nieruchomości będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na osiedlu "PIASKI" (obręb byłej administracji ROM III)Ogłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie, zamiatanie, koszenie i odśnieżanie terenów nieruchomości będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na osiedlu „PIASKI”
(obręb byłej administracji ROM III)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470013843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warzywna 6

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42-22-59-285

1.5.8.) Numer faksu: 42-22-59-286

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgm@zgm.pabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.pabianice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie, zamiatanie, koszenie i odśnieżanie terenów nieruchomości będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na osiedlu „PIASKI”
(obręb byłej administracji ROM III)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cc12c54-9420-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1cc12c54-9420-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia,która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Osoba do kontaktu: Magdalena Skorupińska,tel. 42-22-59-264,email: oferty@zgm.pabianice.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje w„Centrum Pomocy”
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej(cyfrowe odwzorowania)musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
6. Dokumenty elektroniczne,sporządza się w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty,przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne,zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca,w celu utrzymania w poufności tych informacji,przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”
9. Komunikacja, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”.W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (wewnętrzny)
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji”w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.Do korzystania z„Formularzy do komunikacji”służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw.konta uproszczonego
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem„Formularzy do komunikacji” oraz stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą wynosi 150 MB
13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod nr.tel.327788999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oferty@zgm.pabianice.pl(nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert
16. Wszystkie wymagania odnośnie korzystania z portalu e-zamówienia zostały zawarte w Instrukcji opublikowanej na stronie:https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujmy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6, 95-200 Pabianice mail: zgm@zgm.pabianice.pl tel.42 225 92 85.
b) Administratorem ochrony danych osobowych: iod@zgm.pabianice.pl, tel:693 337 954.
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu, w celu zawarcia oraz realizacji umowy,w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń,archiwizacji oraz spełniania obowiązków prawnych związanych min. z obowiązkami podatkowymi oraz udostępnianiem informacji publicznej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą Pzp,rozporządzeniem Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,a także przepisy podatkowe,przepisy o rachunkowości oraz przepisy o archiwizacji;
b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Rodzaj i kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
a. osób fizycznych działających w imieniu własnym,
b. pracowników, współpracowników, przedstawicieli, pełnomocników, podwykonawców lub reprezentantów podmiotów innych niż osoby fizyczne,ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub będących podwykonawcami takich podmiotów,
c. innych osób, których dane zostały wskazane w złożonych dokumentach.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci imienia,nazwiska,numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w ramach postępowania
Źródło pozyskania danych
a. zarówno bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą;
b. od innych podmiotów np.w imieniu których osoby te działają;
c. od innych podmiotów,np.które wskazują dane osobowe w treści przekazywanych dokumentów i ofert.
Odbiorcy danych osobowych
a. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art.18 oraz art.74 ustawy Pzp,
b. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak również zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;
c. ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty i osoby świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez Zamawiającego,w tym organizację poczty elektronicznej, usługi informatyczne,pocztowe i kurierskie.
Okres przechowywania danych
dane osobowe będą przechowywane przez Administratora,zgodnie z art. 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat lub cały czas trwania umowy.
Dane dla celów archiwalnych będą przechowywane przez okres podyktowany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz obowiązujące u Zamawiającego w tym zakresie wewnętrzne uregulowania.
Prawa osoby,której dane dotyczą.
1) art.15 RODO
2) art.18
3) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Nie przysługuje:
1) art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) art.20 RODO;
3) art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza EOG.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych – przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM.NZP.2422.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi sprzątania polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu należytego stanu sanitarno-porządkowego
i estetycznego terenów zewnętrznych nieruchomości wraz z wywozem i utylizacją liści, gałęzi itp. jak również odśnieżanie nawierzchni dróg dojazdowych, chodników oraz posesji.
Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu chodników i ciągów pieszo- jezdnych:
a) sprzątanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych, miejsc posadowienia pojemników, wejść do obiektów, prześwitów bramowych, dojść do budynków gospodarczych, dojazdów, placów zabaw, miejsc postojowych itp.
b) Bieżące usuwanie traw i chwastów z chodników,
c) Oczyszczanie rynsztoków i kratek ściekowych,
d) Sprzątanie na wezwanie, np. sprzątanie po nawałnicach i aktach wandalizmu.
e) odśnieżanie nawierzchni dróg dojazdowych, chodników oraz posesji (dojścia do budynków, pomieszczeń gospodarczych wraz z odśnieżeniem schodów galeryjek, dojściem do pojemników na odpady komunalne itp.) – czas reakcji maksymalnie 5 godzin od rozpoczęcia opadów śniegu.
f) jednorazowe pozimowe sprzątanie chodników
g) Zgłaszanie o stwierdzonych uszkodzeniach i nieprawidłowościach
2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania usługi jest określony w § 4 umowy oraz:
1) Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1.3, (zwany dalej „OPZ”)
2) Formularzu Cenowym wraz z harmonogram prac stanowiącym Załącznik nr 1.2, zwany dalej „Formularz Cenowy”
3) Wykazie Posesji i Terenów stanowiącym Załącznik nr 1.1, (zwany dalej „Wykaz Posesji”)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 10 dni wezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługa sprzątania polegająca na sprzątaniu i utrzymaniu należytego stanu sanitarno-porządkowego
i estetycznego terenów zewnętrznych nieruchomości wraz z wywozem i utylizacją liści, gałęzi itp.
Bieżące utrzymanie terenów zielonych polegające na:
a) grabienie i koszenie traw wraz z ich wywozem i utylizacją,
b) Jednorazowe pozimowe sprzątanie terenów zielonych objętych koszeniem/grabieniem
c) Sprzątanie placu zabaw zgodnie z harmonogramem
2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania usługi jest określony w § 4 umowy oraz:
1) Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1.3, (zwany dalej „OPZ”)
2) Formularzu Cenowym wraz z harmonogram prac stanowiącym Załącznik nr 1.2, zwany dalej „Formularz Cenowy”
3) Wykazie Posesji i Terenów stanowiącym Załącznik nr 1.1, (zwany dalej „Wykaz Posesji”)

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 10 dni wezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art. 223 ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe sprzątanie placu zabaw

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SWZ).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SWZ).
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia i będzie utrzymywać to ubezpieczenie w czasie trwania umowy. Ubezpieczenie ma obejmować szkody majątkowe, jak i niemajątkowe powstałe w związku z odpowiedzialnością kontraktową i deliktową wykonawcy; wysokość ubezpieczenia ma być nie mniejsza niż:
- dla części I - 300.000,00 zł,
- dla części II - 250.000,00 zł,
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia – Zamawiający wymaga udokumentowania ubezpieczenia, o którym mowa powyżej, w wysokości nie mniejszej niż wynikającej z zsumowania tych części tj. 550 000,00 zł.
W pierwszej fazie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie.
A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie posiadał obrót firmy na minimalnie wymaganym poziomie, tj.:
1) Część I - wykonał co najmniej 1 zamówienie o wartości netto równej minimum 160.000,00 zl na usługi związane z utrzymaniem czystości/odśnieżaniem chodników i/lub ciągów pieszo jezdnych wraz zamiataniem.
2) Część II - wykonał co najmniej 1 zamówienie o wartości netto równej minimum 80.000,00 zl na usługi związane z utrzymaniem czystości terenów zielonych/ grabieniem wraz z wywozem urobku/koszeniem wraz z wywozem urobku.
wraz z załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Załącznika nr 7 do SWZ jako poświadczenia.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia – Zamawiający wymaga udokumentowania doświadczenia, o którym mowa powyżej, w wysokości nie mniejszej niż wynikającej z zsumowania tych części, tj. 240 000,00 zł netto.

B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie określa tego warunku.
C. W zakresie dysponowania narzędziami i sprzętem:
Dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami),
1) Dla Części I : co najmniej:
a) 2 dmuchawami do liści
b) sprzętem do ręcznego zamiatania: min. 2 miotły, min. 2 wiadra na odpady
c) traktorek samojezdny wyposażony w pług do odśnieżania
2) Dla Części II: co najmniej:
a) kosiarka samojezdna/traktor wyposażona w ostrza koszące,
b) 2 podkaszarki,
c) 2 szt. dmuchaw do trawy i liści.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia – Zamawiający wymaga udokumentowania dysponowania sprzętem, o którym mowa powyżej łącznie. Uwaga! Możliwe jest połączenie pkt 1) ppkt. c) oraz pkt. 2) ppkt. a) w przypadku, jeżeli posiadany traktorek będzie posiadał jednocześnie ostrza koszące oraz pług do odśnieżania.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Załącznika nr 6 do SWZ jako poświadczenia.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „nie spełnia”.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1, oraz a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 6 powyżej.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 10 oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 9, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. Załącznika nr 3 do SWZ oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. Załącznika nr 2 do SWZ.
1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj.
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganych podmiotowych środków dowodowych, tj.
1) polisa, a w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - potwierdzająca spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w §10 ust. 1 pkt. 3) SWZ;
2) wykaz (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ) usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w §10 ust. 1 pkt. 4) ppkt. A SWZ;
3) wykaz osób (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych wymaganych przez Zamawiającego niezbędnych do realizacji zamówienia ze wskazaniem, czy Wykonawca posiada je w swoich zasobach zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ- w odniesieniu do warunku opisanego w pkt §10 ust. 1 pkt 4) ppkt. C SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę.
2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień projektu umowy.
3. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY PODPISAĆ ODPOWIEDNIM RODZAJEM PODPISU ELEKTRONICZNEGO.

Na ofertę składają się:
1) Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Uwaga! Formularz ofertowy należy podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego.
2) Formularz oferty wg. Załącznika nr 4 do SWZ
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. Załącznika nr 3 do SWZ
4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. Załącznika nr 2 do SWZ.
5) Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu trzeciego wraz z dokumentem potwierdzającym odstęp do tych zasobów, o którym mowa w §10 ust. 5 SWZ – jeżeli ma zastosowanie.
6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli ma zastosowanie. Pełnomocnictwo, o którym mowa w §14 ust. 9 SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie – w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania (Dz.U. z 2023 r. poz. 57 z późn.zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7) Uzasadnienie dla zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, opisane w ust. 3 powyżej – jeżeli ma zastosowanie.
8) Informacje o których mowa w art. 225 ust. 2 ustawy PZP, w sytuacji, gdyby wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT.
UWAGA! Dokumenty z pkt 1) – 8) nie podlegają uzupełnieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.