eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysokie Mazowieckie › Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym na obszarze Powiatu WysokomazowieckiegoOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wysokomazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludowa 15A

1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862752417

1.5.8.) Numer faksu: 862753153

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@wysokomazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokomazowiecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9f985cb-9409-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040729/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usuwanie pojazdów oraz ich elementów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9f985cb-9409-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f9f985cb-9409-11ee-ba3b-4e891c384685.
Na stronie internetowej wskazanej wyżej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Powiat Wysokomazowiecki, adres – ul. Ludowa 15A,
18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Wysokomazowieckim jest Przemysław Ślepowroński kontakt tel. 536 282 648, e-mail: iod@kancelariarp.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby, których dane osobowe zostały przekazane w toku postępowania posiadają:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Zamawiający informuje, iż
 skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10) Zamawiający informuje, iż osobom, których dane osobowe zostały przekazane w toku postępowania nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania pojazdów oraz ich elementów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym na obszarze Powiatu Wysokomazowieckiego.
2) Usługa z zakresu całodobowego usuwania pojazdów na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego obejmuje (wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia):
a) przyjmowanie dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi przez 24 h/dobę 7 dni
w tygodniu, wydanej przez funkcjonariusza policji lub pracownika innego uprawnionego podmiotu,
b) podjęcie każdorazowo czynności w zakresie dojazdu do miejsca wskazanego w dyspozycji w czasie do 30 minut oraz podjęcie czynności załadunkowych w możliwie jak najkrótszym czasie od chwili przyjęcia dyspozycji,
c) podjęcie czynności załadunku na zestaw holujący pojazdu i jego części jeżeli zostały oddzielone od pojazdu,
d) uporządkowania miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych części pojazdu lub jego ładunku nie wymagających użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych,
e) transport i jego wyładunek na wyznaczonym parkingu strzeżonym,
f) prowadzenie pisemnej ewidencji dyspozycji usunięcia pojazdu i okazywanie jej na każde żądanie Zamawiającego,
g) niezwłocznie zgłaszanie drogą elektroniczną na adres: komunikacja@wysokomazowiecki.pl lub na nr 86 275 24 17 wew. 53 o otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu orasz sposobie jej realizacji z podaniem daty i czasu (godz. i min.) otrzymania dyspozycji usunięcia pojazdu, nazwy podmiotu wydającego dyspozycję, lokalizacji pojazdu do usunięcia, danych pojazdu, daty i czasu (godz. i min.) zabrania pojazdu z drogi, daty i czasu (godz. i min.) umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, którym dysponuje Wykonawca, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – informacji o odstąpieniu,
h) czynności związane z odstąpieniem od usunięcia pojazdu, które obejmują:
• dojazd do miejsca wskazanego w dyspozycji, odstąpienie od czynności,
• dojazd do miejsca wskazanego w dyspozycji, podjęcie czynności załadunku, a następnie odstąpienie od nich.
i) pobieranie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu na rzecz Urzędu Miasta,
j) obsługa związana z wydaniem pojazdu z parkingu strzeżonego,
k) zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50118000-5 - Usługi w zakresie pomocy drogowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50118110-9 - Usługi holownicze

98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w postępowaniu jest cena.
Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według następującej formuły:

C min.
C n = ------------ x 100 pkt
C bad.
gdzie:
C n – ilość punktów oferty badanej kryterium C,
C min. – najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,
C bad. – cena brutto oferty badanej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie „uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej”:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.).
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum:
a) dwoma pojazdami przystosowanymi do usuwania (holowania) z drogi samochodów o dmc do 3,5 tony,
b) jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) z drogi samochodów o dmc od 3,5 do 16 ton,
c) jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) z drogi samochodów o dmc powyżej 16 ton,
d) jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
e) dwoma kierowcami posiadającymi aktualne uprawnienia do transportowania pojazdów w tym jednym do transportowania pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony,
f) parkingiem w obrębie powiatu wysokomazowieckiego, na którym będą przechowywane zatrzymane pojazdy, który musi być ogrodzony, utwardzony, oświetlony, monitorowany lub dozorowany przez całą dobę, posiadać instalację antywłamaniową, posiadać min. 10 miejsc do parkowania pojazdów do 3,5 t, 3 stanowiska do parkowania pojazdów o dmc. powyżej 3,5 t, dysponować co najmniej 3 stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed działaniami czynników atmosferycznych; lokalizacja parkingu, w takim miejscu, aby dojazd na wskazane miejsce zapewniony był w jak najkrótszym czasie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania przez Wykonawcę aktualnej licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.),
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zamawiający wymaga udokumentowania dysponowania przez Wykonawcę:
- dwoma pojazdami przystosowanymi do usuwania (holowania) z drogi samochodów o dmc do 3,5 tony,
- jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) z drogi samochodów o dmc od 3,5 do 16 ton,
- jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) z drogi samochodów o dmc powyżej 16 ton,
- jednym pojazdem przystosowanym do usuwania (holowania) pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
- parkingiem w obrębie powiatu wysokomazowieckiego, na którym będą przechowywane zatrzymane pojazdy, który musi być ogrodzony, utwardzony, oświetlony, monitorowany lub dozorowany przez całą dobę, posiadać instalację antywłamaniową, posiadać min. 10 miejsc do parkowania pojazdów do 3,5 t, 3 stanowiska do parkowania pojazdów o dmc. powyżej 3,5 t, dysponować co najmniej 3 stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed działaniami czynników atmosferycznych; lokalizacja parkingu, w takim miejscu, aby dojazd na wskazane miejsce zapewniony był w jak najkrótszym czasie (Załącznik Nr 5 do SWZ),
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga udokumentowania dysponowania przez Wykonawcę minimum dwoma kierowcami posiadającymi aktualne uprawnienia do transportowania pojazdów w tym jednym do transportowania pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony (Załącznik Nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające w szczególności informacje o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w Rozdziale XI SWZ oraz nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale XII SWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby -
w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
3) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca wskazał nazwę podwykonawcy,
4) oświadczenie, o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy),
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby – Załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy),
6) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy o treści jednoznacznie wskazującej uprawnienia (umocowanie), co najmniej do podpisania i złożenia oferty (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to służy ustaleniu przez Zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach w których przepisy ustawy Pzp wymagają, aby wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez Zamawiającego zdolności lub uprawnienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w Załączniku do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Przy użyciu platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.