eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUVOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 798144097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.baracz@pcinn.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25f2c7d4-9426-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, umowa o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2017 roku, nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00 z późniejszymi aneksami. - Podkarpackie Centrum Innowacji

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings; e-mail: j.baracz@pcinn.org

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz wszystkie inne dokumenty wymagane wraz z ofertą sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip,
.jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz innych formatach dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych.
3. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW, jak również pełnomocnictwa, podmiotowe środki
dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, jak również wszystkie inne dokumenty wymagane wraz z ofertą (w
tym przedmiotowe środki dowodowe) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus, która dostępna
jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn oraz poczty elektronicznej j.baracz@pcinn.org. Platforma posiada
formularze do komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, których funkcjonalność i zasady korzystania zostały opisane w
Instrukcji użytkownika dostępnej na w/w Platformie, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje..
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu powinien posiadać konto na Platformie, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
Instrukcja użytkownika zawiera wytyczne dotyczące utworzenia konta Wykonawcy na Platformie.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika, które są dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanej Platformy Zamówień Publicznych nie może przekraczać
150 MB.
8. Wykonawca może załączyć maksymalnie 10 plików.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na wskazaną Platformę Zakupową.
Wyczerpujące informacje w powyższym zakresie zawiera Rozdział XIII i XIV IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Projekt „Podkarpackie Centrum Innowacji” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencja i innowacyjna gospodarka”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z
o.o. (PCI) pełni w nim funkcję brokera innowacji, prowadzącego transfer wyników prac B+R z jednostek naukowych do
przedsiębiorstw, oraz inicjującego współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi.
1. Administratorem danych osobowych, na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, to jest od momentu
ogłoszenia do momentu podpisania umowy, jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Teofila
Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000710883, NIP: 8133765154, REGON: 368953574.
2. PCI wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawie przetwarzania swoich
danych osobowych. Kontakt z IOD poprzez mail: iod@pcinn.org.
Pod wyżej wskazanymi danymi można się kontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez
PCI, czy to jako Administrator danych czy Podmiot Przetwarzający.
Przysługuje Państwu prawo do:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Więcej informacji zawartych zostało w Rozdziale II IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Administrator informuje, że w związku z udziałem w postępowaniu nie przysługują
Państwu uprawnienia do:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
2. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
4. Administratorem danych osobowych, od momentu podpisania umowy, w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020”, jest Zarząd Województwa
Podkarpackiego (dalej „Instytucja Zarządzająca” lub „IZ”), a PCI pełni rolę Podmiotu Przetwarzającego. Przetwarzanie danych
osobowych odbywa się zgodnie z zapisami podpisanej pomiędzy Województwem Podkarpackim a Podkarpackim Centrum Innowacji
Sp. z o.o. Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 "Podkarpackie Centrum Innowacji" nr RPPK.01.02.00-18-0085/17-00. Jej zapisy stanowią, że:
Osobą wyznaczoną do kontaktu przez ADO w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych
RPO WP 2014-2020 jest: Inspektor Ochrony Danych. Punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon
kontaktowy: 17 74 767 09, adres e-mail: iod@podkarpackie.pl.
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w związku z realizacją RPO WP 2014-2020, jest podmiotem przetwarzającym, w/w dane
na podstawie ww. Umowy
PCI, jako Podmiot Przetwarzający, zapewnienia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, by przetwarzanie Pani/Pana danych w ramach zbioru danych RPO WP 2014-2020 spełniało wymogi
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – „RODO” i chroniło prawa osób, których dane osobowe dotyczą.
Więcej informacji zawartych zostało w Rozdziale II IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.69.2023.JB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, typu SUV. Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowy (z 2022 lub 2023 r.), w pełni sprawny oraz zgodny z wymaganiami SWZ i wzoru umowy.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału III SWZ, przedstawił minimalne parametry techniczne samochodu i jego wyposażenia, które spełniają założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę samochodu o parametrach technicznych i wyposażeniu równoważnym do wskazanych w SWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany samochód o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SWZ, w szczególności w odniesieniu do układu napędowego tj.:
1) Moc silnika: min 150 [KM];
2) Poziom emisji spalin: min. Euro 6.
W takim przypadku ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Rozdziału III oraz załącznik nr 1 do Rozdziału II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Kryterium Waga
1. Cena 60,00
2. Okres gwarancji mechanicznej 40,00
RAZEM 100,00

2. Kryterium „Cena”
W powyższym kryterium Wykonawca będzie mógł uzyskać maksymalnie 60,00 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

C = [Cmin / Co] x 60,00 pkt

gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych w podkryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena brutto w złożonych ofertach (zł);
Co – cena brutto w ocenianej ofercie (zł).
3. Kryterium „Okres gwarancji mechanicznej”
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularza oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej IDW. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W Formularzu oferty Wykonawca zaoferuje jeden z czterech wariantów okresu gwarancji mechanicznej. Minimalny okres na jaki musi zostać udzielona gwarancja, podany poniżej, będzie skutkował otrzymaniem 0 punktów.
Maksymalny punktowany okres gwarancji mechanicznej to 6 lat z limitem kilometrów nie mniejszym niż 150 000.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium uzyska 40,00 punktów.

Liczba punktów w niniejszym kryterium zostanie przyznana Wykonawcy na podstawie zaproponowanego okresu gwarancji mechanicznej, według następujących zasad:

a) za zadeklarowanie okresu gwarancji mechanicznej: 36 miesięcy bez limitu kilometrów licząc od daty odbioru końcowego (minimalny wymagany przez Zamawiającego) – 0 punktów,
b) za zadeklarowanie okresu gwarancji mechanicznej: 48 miesięcy bez limitu kilometrów licząc od daty odbioru końcowego - 10 punktów,
c) za zadeklarowanie okresu gwarancji mechanicznej: 60 miesięcy z limitem kilometrów nie mniejszym niż 150 000 licząc od daty odbioru końcowego
- 25 punktów,
d) za zadeklarowanie okresu gwarancji mechanicznej: 72 miesiące z limitem kilometrów nie mniejszym niż 150 000 licząc od daty odbioru końcowego
- 40 punktów,

Wykonawca na formularzu wskaże okres gwarancji mechanicznej zaznaczając jedną
z powyższych opcji.

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu oferty:
1) nie wskaże okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli gwarancji w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie i otrzyma w niniejszym kryterium 0,00 pkt;
2) wskaże okres inny niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli gwarancji w minimalnym wymaganym przez Zamawiającego okresie i otrzyma w niniejszym kryterium 0,00 pkt.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

P = C + G

gdzie:

P - łączna liczba punktów oferty ocenianej;
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”;
G – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji mechanicznej”.

5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 3 do IDW;
UWAGA: w przypadku gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie wymagał
złożenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia.
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawiał warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymagał przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Termin wykonania zamówienia wynosi do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia 2023 roku, w zależności od tego który z w/w terminów upływa wcześniej.
2. Zamawiający wskazał konkretną ilość dni w zakresie terminu wykonania zamówienia wraz z zastrzeżeniem daty końcowej, dlatego tez jest zobligowany do przedstawienia uzasadnienia w stosunku do przyjęcia daty jako terminu realizacji. Zamawiający jest zobligowany do powyższego ze względu na pilną potrzebę oraz konieczność rozliczenia projektu, o którym mowa w Rozdziale IV niniejszej IDW, stanowiącej Rozdział I SWZ. Rozliczenie zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie dokonuje się do dnia 31 grudnia 2023 roku, kiedy to ma nastąpić ostateczne zamknięcie wraz z zapłatą wszystkich dokumentów księgowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 IDW, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału (o ile dotyczy) w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi
lub roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (o ile dotyczy).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi/roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Zamawiający w niniejszym postepowaniu nie stawiał
warunków udziału, dlatego też punkt ten nie ma zastosowania.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena - do negocjacji zostaną zaproszeni wyłącznie Wykonawcy, których oferty nie będą podlegać odrzuceniu oraz zaoferują
najniższą cenę

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do IDW. Wraz
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 IDW;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) inne dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, o ile sytuacja danego Wykonawcy tego dotyczy.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.