eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE W ROKU 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB
I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE W ROKU 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W CIESZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001102932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garncarska

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334794666

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cieszyn.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB
I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE W ROKU 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92a7eb49-941b-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535106

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92a7eb49-941b-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem 10 SWZ
10.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia (dalej Platforma). Dostęp do Platformy możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl
10.2. Aby korzystać z Platformy należy wejść na stronę www.ezamowienia.gov.pl i zarejestrować się. Na stronie głównej Portalu Dostępowego, w prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Po kliknięciu pojawi się ekran wyboru roli – należy wybrać rolę Wykonawca.
10.3. Przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do Platformy.
10.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.
10.5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
10.6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie.
10.7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10.9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego do celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.
10.10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
10.11. W sytuacji przedłużającej się awarii lub niedostępności Platformy Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres email: dyrektor@cieszyn.sr.gov.pl. Ten sposób komunikacji nie dotyczy składania ofert.
Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie postępowania jest Łukasz Blobel - Dyrektor Sądu – tel. 33 4794617 oraz Pani Dorota Salachna – Kierownik Oddziału Administracyjego tel. 334794666
10.12. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.
10.13. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest Sąd Rejonowy w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn,
e-mail: oddzial.administracyjny@cieszyn.sr.gov.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Cieszynie jest Pani Barbara Sośnicka, tel. 508-166-387 adres e-mail barbara.sosnicka-pawinska@bielsko-biala.so.gov.pl
 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych dla Sądu Rejonowego w Cieszynie”, który prowadzony jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1.
 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 obowiązek podania przez Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu) jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu) decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawcy (w tym również Podwykonawcy oraz podmiotowi na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) przysługuje:
− prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 15 RODO;
− prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 437398,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB
I MIENIA, DOZORU SYGNAŁÓW PRZESYŁANYCH, GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ALARMOWYCH DLA SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
5.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może w celu wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu skorzystać
z zasobów innych podmiotów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) przedmiotową koncesją winien wykazać się Wykonawca bezpośrednio realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia.

5.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż po myśli §4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1550) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC
w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC jest zależna od osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC rocznego obrotu netto przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, i wynosi równowartość w złotych:
1) 20 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
2) 25 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
3) 40 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
4) 50 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

5.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
a. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował należycie lub realizuje, co najmniej dwie umowy (zamówienia) zawarte na okres co najmniej 6 miesięcy każda i obejmujące realizację usługi ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 450.000 zł każda. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W tym miejscu Zamawiający wyjaśnia, iż po myśli §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065
z późn. zm.) budynek użyteczności publicznej to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b. wykonawca będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
o których mowa jest w art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt 5.1.1-5.1.4 powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem 9 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem 9 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł (słownie; pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie składania ofert (do 14.12.2023 do godziny 10-tej ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
7.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SR Cieszyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.