eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Wykonanie i dostawy dla Powiatu Radomszczańskiego nowych tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych oraz odbiór i złomowanie wymienionych rodzajów tablic wycofanychOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie i dostawy dla Powiatu Radomszczańskiego nowych tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych oraz odbiór i złomowanie wymienionych rodzajów tablic wycofanych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomszczański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leszka Czarnego 22

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446858944

1.5.8.) Numer faksu: 446834335

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radomszcznski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomszczanski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i dostawy dla Powiatu Radomszczańskiego nowych tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych oraz odbiór i złomowanie wymienionych rodzajów tablic wycofanych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efd989e9-8df1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024010/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie i dostawy w okresie (03.01.2024r. -02.01.2026r.) dla Powiatu Radomszczańskiego nowych tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850857

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850857

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/850857
Korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie korzystanie z komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@radomszczanski.pl z zastrzeżeniem sposobu i formy składania oferty.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale 8 SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/850857.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO została szczegółowo określona w Rozdziale 28 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dotycząca RODO została szczegółowo określona w Rozdziale 28 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.272.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawy dla Powiatu Radomszczańskiego nowych tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych oraz odbiór i złomowanie tablic wycofanych przez Powiat Radomszczański.

2. Prognozowane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne:

- Samochodowe zwyczajne jednorzędowe kpl. 16000
- Samochodowe zwyczajne dwurzędowe kpl. 100
- Samochodowe zwyczajne jednorzędowe szt. 1200
- Samochodowe zwyczajne dwurzędowe szt. 100
- Motocyklowe zwyczajne szt. 1800
- Motorowerowe zwyczajne szt. 600
- Samochodowe indywidualne kpl. 120
- Motocyklowe indywidualne szt. 15
- Samochodowe zabytkowe kpl. 50
- Motocyklowe zabytkowe szt. 15
- Motorowerowe zabytkowe szt. 10
- Samochodowe tymczasowe kpl. 400
- Samochodowe tymczasowe szt. 200
- Motocyklowe tymczasowe szt. 50
- Motorowerowe tymczasowe szt. 30
- Wtórnik tablicy samochodowej, motocyklowej lub motorowerowej oraz tablica dodatkowa do oznakowania bagażnika szt. 650
- Samochodowe zmniejszone kpl. 150
- Samochodowe zabytkowe zmniejszone kpl. 10
- Profesjonalne samochodowe, motocyklowe i motorowerowe szt. 50 - Tablice rejestracyjne do pojazdów elektrycznych albo napędzanych wodorem oraz motorowerów wyposażonych w silnik elektryczny szt. 200

Zamawiający zastrzega, że w/w prognozowane ilości to wielkości szacunkowe i mogą zostać niewykorzystane w całości lub części. Zamawiający zastrzega również możliwość zwiększenia zamówień w poszczególnych rodzajach tablic rejestracyjnych nie przekraczając maksymalnej wartości zamówienia przy jednoczesnej możliwości zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami tablic bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1. zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
1. Tablice rejestracyjne, o których mowa w pkt. 2 będą dostarczane sukcesywnie, każdorazowo na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego, przesłanego drogą elektroniczną, w którym zostaną określone rodzaj, numer rejestracyjny oraz ilość zamówionych tablic. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tablice rejestracyjne do siedziby Zamawiającego, do pomieszczeń Referatu Rejestracji Pojazdów.
2. Tablice rejestracyjne będą dostarczane w opakowaniach zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zawierających nie więcej niż 50 szt. tablic, opisanych numerami rejestracyjnymi tablic jakie zawierają.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać tablice rejestracyjne produkowane seryjnie w łącznej ilości do 1000 sztuk w terminie 7 dni, od momentu otrzymania zlecenia, natomiast wtórniki tablic, tablice dodatkowe, tablice indywidualne i zabytkowe w terminie 48 godzin od momentu otrzymania zlecenia.
4. W przypadku stwierdzenia wad tablic rejestracyjnych objętych zleceniem, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia tablic rejestracyjnych objętych zleceniem wolnych od wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady.
5. Wykonawca na własny koszt, dostarczy i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego (w Referacie Rejestracji Pojazdów) program informatyczny umożliwiający składanie zleceń na dostawy tablic rejestracyjnych w sposób opisany w umowie, jak również przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym obsługę tego programu.
6. Zainstalowany program informatyczny winien posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające Zamawiającemu powtórne złożenie zamówienia na serię tablic, która już została przez niego zamówiona. Ewentualne koszty spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem tego programu ponosił będzie Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dokonywać odbioru zużytych tablic rejestracyjnych z siedziby Zamawiającego (z pomieszczeń Referatu Rejestracji Pojazdów) i złomować je w sposób uniemożliwiający ponowne ich wykorzystanie. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać odbioru zużytych tablic rejestracyjnych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiającego, przesłanej drogą elektroniczną.
8. Wykonawca zobowiązany jest gospodarować odpadami powstałymi ze złomowania tablic rejestracyjnych, o których mowa w ppkt.7 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

44423400-5 - Znaki i podobne elementy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75aa ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.), prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy (Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - aktualne zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający wpis Wykonawcy do właściwego rejestru działalności regulowanej tj. do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75aa, ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ (w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. należy złożyć zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 7.2. SWZ);
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 7.7.2. SWZ, (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy);
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu konkurencyjności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania i informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 poz. 2452).
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850857

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 5.2.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1497), zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie w/w okoliczności które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają każe pieniężnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.