eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › "Świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli"Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312567

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 4

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 842 06 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam-publ@szpital-stw.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-stw.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6432b4d0-928e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014047/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital-stw.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.szpital-stw.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Rozdziału XVI SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Rozdziału XXXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Rozdziału XXXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 725 ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 322944,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych i towarowych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przez okres 48 miesięcy liczonych od 01.03.2024 r. do 29.02.2028 r., zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ, Formularzem cenowym – Załącznik nr 2 do SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 oraz wymaganiami zawartymi w SWZ. Pozostałe warunki zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-03-01 do 2028-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria.
W ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”, podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru.
L= C+CR
Gdzie:
L – całkowita liczba punków
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena całkowita”
CR – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji”
3. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w Rozdziale XXV SWZ.
4. Ocena punktowa w kryterium „Czas reakcji” dokonana zostanie na podstawie czasu reakcji na uwalnianie ludzi z kabin i reagowania w stanach zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników dźwigu od momentu zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest zobowiązany do czasu reakcji na uwalnianie osób z kabin nie krótszy niż 10 minut i nie dłuższy niż 20 minut od momentu zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas reakcji krótszy niż 10 minut, otrzyma punkty jak dla czasu 10 minut. Oferta Wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego czasu reakcji lub czas reakcji będzie dłuższy niż 20 minut, zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SWZ. Czas reakcji zostanie obliczony wg wzoru opisanego w Rozdziale XXV SWZ.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych, niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
8. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
9. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych o napędzie elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym, na dowód czego przedstawi imienne dokumenty zatrudnionych osób, w tym zakresie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zakres wymaganych dokumentów na dowód kwalifikacji zawodowych wskazanych osób do świadczenia przedmiotowej usługi:
a) Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji E uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci na stanowisku,
b) Świadectwo kwalifikacyjne dozoru D uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci na stanowisku,
c) Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym,
d) Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty, Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, udowodni, że dysponuje osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych o napędzie elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym, na dowód czego przedstawi imienne dokumenty zatrudnionych osób, w tym zakresie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zakres wymaganych dokumentów na dowód kwalifikacji zawodowych wskazanych osób do świadczenia przedmiotowej usługi:
a) Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji E uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci na stanowisku,
b) Świadectwo kwalifikacyjne dozoru D uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i sieci na stanowisku,
c) Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem elektrycznym,
d) Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów osobowych, towarowo-osobowych i towarowych z napędem hydraulicznym oraz pneumatycznym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie określa szczególnych, obiektywnie uzasadnionych sposobów spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami § 5 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-stw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP.
3. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
5. Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu udzielać zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.